Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forældreansvar og beskyttelse af mindreårige (Haagerkonventionen)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Forældreansvar og beskyttelse af mindreårige (Haagerkonventionen)

 

RESUMÉ AF:

Beslutning 2003/93/EF om Haagerkonventionen af 1996 vedrørende internationale juridiske aspekter af forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af mindreårige

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE BESLUTNING?

 • Den bemyndiger EU-lande til at undertegne Haagerkonventionen.
 • Konventionen fastlægger regler, som skal forbedre beskyttelsen af børn i internationale situationer og undgå konflikter mellem forskellige nationale juridiske systemer.

Alle EU-lande er parter i Haagerkonventionen. Det betyder, at de kan påberåbe fælles retsregler, når de beskæftiger sig med lande uden for EU, der er parter i konventionen, for at beskytte børn, der er involveret i internationale konflikter.

HOVEDPUNKTER

Hvad er omfattet?

Konventionen har til formål at give international beskyttelse til børn på op til 18 år ved at fastlægge:

 • hvilket land, der har kompetence til at træffe foranstaltninger for at beskytte et barn eller dets ejendom
 • hvilken lov, der gælder for udøvelsen af denne kompetence
 • hvilken lov, der gælder for forældremyndighed
 • at beskyttelsesforanstaltningerne anerkendes og håndhæves i alle underskrivende lande
 • samarbejde mellem de underskrivende lande.

Foranstaltningerne, der har til formål at beskytte et barn, relaterer til:

 • forældreansvar
 • forældremyndighed
 • værgemål
 • hvordan barnet er repræsenteret
 • placering af barnet i plejefamilie eller i anden pleje
 • overvågning af denne pleje
 • hvordan barnets ejendom forvaltes.

Hvilket land er ansvarligt?

Det land, der har kompetence til at give beskyttelsesforanstaltninger, er generelt det land, hvor barnet normalt har bopæl.

Det er det land, hvor de opholder sig:

 • for flygtninge eller internationalt fordrevne børn
 • for børn, hvis sædvanlige bopælsland ikke kan fastslås
 • i nødsituationer (valgfrit).

Undtagelse

I særlige tilfælde, hvor et andet land synes at være bedre egnet til at vurdere barnets tarv, kan det få tilladelse til at udøve kompetence.

Hvilken lovgivning gælder?

 • Det land, der udøver kompetence, gør det ifølge egen lovgivning.
 • Undtagelsesvis kan det anvende eller tage hensyn til loven i et andet land, der er nært knyttet til situationen — hvis dette er til gavn for barnets tarv.
 • Et land kan kun nægte at overholde den lov, som konventionen udpeger, ud fra begrundede hensyn til den offentlige orden og barnets tarv.

Anerkendelse og fuldbyrdelse

 • De foranstaltninger, som et underskrivende land foretager under denne konvention for at beskytte et barn eller dettes ejendom, skal være anerkendt i alle andre underskrivende lande.
 • Kun i et begrænset antal tilfælde, som angivet i konventionen, må et land nægte at anerkende.
 • Når beskyttelsesforanstaltninger er erklæret forskriftsmæssige i et andet land, skal dette land håndhæve dem, som havde det selv vedtaget dem, og gøre det i overensstemmelse med sin egen lovgivning.

Samarbejde

 • Hvert underskrivende land skal udpege en eller flere centrale myndigheder, der skal udføre de forpligtelser, der er pålagt af konventionen.
 • Disse myndigheder skal samarbejde og udveksle oplysninger med hinanden samt fremme samarbejde i disse tilfælde mellem deres nationale myndigheder.

BAGGRUND

Beskyttelse af børns rettigheder — EU-information

DOKUMENT

Rådets beslutning 2003/93/EF af 19. december 2002 om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Fællesskabets interesse at undertegne Haagerkonventionen af 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse samt om samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn (EUT L 48, 21.2.2003, s. 1-2)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets beslutning 2008/431/EF af 5. juni 2008 om bemyndigelse af visse medlemsstater til i Det Europæiske Fællesskabs interesse at ratificere eller tiltræde Haagerkonventionen af 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn og om bemyndigelse af visse medlemsstater til at fremsætte en erklæring om anvendelsen af de relevante interne fællesskabsretlige regler — Konvention om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn (EUT L 151, 11.6.2008, s. 36-48)

seneste ajourføring 26.07.2016

Top