Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handlingsplan for Stockholmprogrammet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Handlingsplan for Stockholmprogrammet

Denne handlingsplan opstiller en køreplan for gennemførelsen af den politiske prioritering, som er beskrevet i Stockholmprogrammet, på områderne retfærdighed, frihed og sikkerhed i perioden 2010-14.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 20. april 2010 – Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed for EU’s borgere – Handlingsplan om gennemførelse af Stockholmprogrammet [KOM(2010) 171 endelig udg. – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Den Europæiske Unions (EU's) prioritering af retfærdighed, frihed og sikkerhed i perioden 2010-14 er afstukket i Stockholmprogrammet. Handlingsplanen har som mål at omsætte denne prioritering i handling og forberede EU på fremtidige udfordringer på europæisk og globalt plan.

Et Europa med rettigheder

Handlingsplanen træffer foranstaltninger til at sikre beskyttelsen af grundlæggende rettigheder. Disse foranstaltninger består af stærkere databeskyttelseslove i en ny, omfattende ramme samt af en integration af databeskyttelse i alle EU's politikker, i lovhåndhævelse, kriminalitetsforebyggelse og internationale relationer. De skal også bruges til at bekæmpe alle former for diskrimination, racisme, fremmedfrygt og homofobi. Særlig opmærksomhed skal gives børns rettigheder og udsatte grupper, herunder ofre for forbrydelser og terrorisme. Til beskyttelse af sidstnævnte foreslår Kommissionen omfattende instrumenter og praktiske foranstaltninger, herunder en europæisk beskyttelsesordning. Kommissionen vil også stille lovforslag om individers rettigheder i straffesager og om foranstaltninger vedrørende varetægtsfængsling. Handlingsplanen sikrer endvidere større bemyndigelse til EU-statsborgere, navnlig hvad angår retten til at bevæge sig frit, beskyttelse i ikke-EU-lande og deltagelse i den demokratiske proces.

Et Europa med retfærdighed

For at styrke Europa på retsområdet afstikker handlingsplanen foranstaltninger til en videregående gennemførelse af princippet om gensidig anerkendelse. Dette indbefatter lovforslag om fremskaffelse og indsamling af bevis, frakendelse af rettigheder og bødestraffe i straffesager. Kommissionen agter også at foreslå ny lovgivning i civilsager, for eksempel vedrørende skilsmisse, samt at revidere forordningen om retsafgørelser i civile og handelsretslige sager. For at princippet om gensidig anerkendelse skal kunne fungere effektivt, vil Kommissionen tage forholdsregler til at styrke den gensidige tillid. Til dette formål vil den også foreslå tiltag til at udvikle fælles minimumsstandarder inden for både kriminal- og civilretten. For at borgerne bedre skal kunne drage fordel af EU på retsområdet, vil Kommissionen foreslå tiltag til at gøre adgangen til retssystemet nemmere, specielt i form af lovgivning om civilstandsdokumenter, og til at støtte erhvervslivet ved blandt andet at lovgive om håndhævelse af domsafsigelser. Samtidigt agter Kommissionen at styrke EU’s internationale tilstedeværelse inden for civil- og kriminalret, primært ved at indgå aftaler og konventioner med ikke-EU-lande..

Et Europa, som beskytter

For bedre at kunne beskytte borgere og håndtere grænseoverskridende kriminalitet indgår det i handlingsplanen at udarbejde et udkast til en strategi for den indre sikkerhed. Kommissionen har også til hensigt at forbedre de eksisterende sikkerhedsværktøjer, navnlig dem, som har med forvaltning af informationsstrømme at gøre, samt foreslå benyttelsen af teknologiske sikkerhedsværktøjer som for eksempel et EU-register over dømte ikke-EU-statsborgere. Desuden arbejder handlingsplanen med bedre politikker til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet især et bedre samarbejde i den europæiske retshåndhævelse blandt andet mellem Den Europæiske Politienhed, Eurojust og Det Europæiske Agentur for EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) samt til bedre forebyggelse af kriminalitet. For at beskytte mod alvorlig og organiseret kriminalitet er der i handlingsplanen også specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af kriminalitet, herunder lovforslag, som angår:

 • menneskesmugling;
 • seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi;
 • cyberkriminalitet og netværks- og datasikkerhed;
 • økonomisk kriminalitet og korruption;
 • narkotikamisbrug;
 • terrorisme.

Kommissionen agter også at styrke EU's kapacitet til at forebygge, forberede og reagere på menneskeskabte katastrofer og naturkatastrofer. Handlingsplanen indeholder derfor tiltag til at supplere og forbedre EU's katastrofeberedskab.

Adgang til Europa

Kommissionen vil gennemføre tiltag til den videre udvikling af en integreret forvaltning af EU's ydre grænser. Sådanne tiltag omfatter lovforslag til at ændre Frontex-forordningen, Schengen-grænsekodeksen og det europæiske grænseovervågningssystem (Eurosur). Kommissionen vil også foreslå etablering af et ind- og udrejsesystem (Entry Exit System, EES) og et program for registrerede rejsende (RTP). Ydermere vil Kommissionen fortsætte en visum-liberalisering ved at forhandle visumlempelsesaftaler med ikke-EU-lande samt indføre visuminformationssystemet, VIS.

Et Europa med solidaritet

Kommissionen agter at fastholde en dynamisk og vidtgående indvandringspolitik, der vil bestå af foranstaltninger, som:

 • videreudvikler EU's samlede migrationsstrategi for at styrke samarbejdet med ikke-EU-lande;
 • støtter migration, som har til formål at opfylde arbejdsmarkedernes behov i EU-landene;
 • fremmer migranters integration og rettigheder;
 • takler illegal migration ved hjælp af tilbagetagelsesaftaler og returneringspolitikker;
 • tager hensyn til uledsagede mindreårige.

Kommissionen agter også at forfølge en fælles asylpolitik til at etablere et fælles beskyttelsesområde for asylansøgere ved hjælp af en ansvarsfordeling mellem EU-landene. Handlingsplanen styrker også den eksterne dimension gennem et samarbejde med De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge og gennem en udvikling af EU-genbosættelsesprogrammet samt nye regionale beskyttelsesprogrammer.

Europa i en globaliseret verden

Handlingsplanen understreger forbindelsen mellem den interne og den eksterne dimension, hvad angår politikkerne for retfærdighed, frihed og sikkerhed. Derfor indeholder den foranstaltninger, som styrker den eksterne dimension, især hvad angår bedre samarbejde og informationsudveksling mellem EU-landene. Kommissionen vil desuden tage den eksterne dimension i betragtning i sine relationer med ikke-EU-lande, herunder diverse aftaler og partnerskaber. Handlingsplanen støtter også fortsat Europarådets konventioner om menneskesmugling, databeskyttelse, beskyttelse af børn, cyberkriminalitet og korruption samt Haag-konferencen om international privatret.

Vejen frem

For at udmønte de politiske prioriteringer, som etableres med Stockholmprogrammet, i konkrete handlinger og resultater indeholder handlingsplanen foranstaltninger til:

 • evaluering af politikker og mekanismer på områderne retfærdighed, frihed og sikkerhed;
 • uddannelse af fagfolk på rets- og sikkerhedsområderne samt af myndigheder inden for retsvæsen og lovhåndhævelse;
 • styrkelse af den offentlige bevidsthed;
 • etablering af en dialog med borgersamfundet;
 • nye økonomiske programmer.

Seneste ajourføring: 28.05.2010

Top