Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europæisk samarbejde om kriminalitetsforebyggelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europæisk samarbejde om kriminalitetsforebyggelse

Rådets afgørelse 2009/902/RIA - om oprettelse af et europæisk kriminalpræventivt net (EUCPN).

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2009/902/RIA af 30. november 2009 om oprettelse af et europæisk kriminalpræventivt net (EUCPN) og om ophævelse af afgørelse 2001/427/RIA.

RESUMÉ

Kriminalpræventiv politik i Den Europæiske Union (EU) fremmes gennem samarbejde mellem myndigheder på nationalt og lokalt plan samt øvrige eksperter og fagfolk på området.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE AFGØRELSE?

Den opretter Det Europæiske Kriminalpræventive Net (EUCPN), der skal fremme udviklingen af kriminalpræventive foranstaltninger i EU. Det skaber en ramme for samarbejde mellem EU-lande, og nettet støtter også kriminalpræventive aktiviteter på nationalt og lokalt plan.

HOVEDPUNKTER

EUCPN er ansvarlig for:

forbedring af samarbejde, kontakter og udveksling af information mellem interessenter

indsamling, evaluering og deling af information om forebyggelse af kriminalitet

planlægning af konferencer og aktiviteter til at udvikle kriminalpræventive tiltag og deling af resultaterne af arbejdet med forebyggelse af kriminalitet

at stille ekspertise til rådighed for EU-institutionerne (Rådet og Kommissionen)

hvert år at foretage indberetninger til Rådet om dets arbejde

udvikling og iværksættelse af et arbejdsprogram, der vedrører relevante trusler om kriminalitet.

EUCPN’s mål nås ved hjælp af et årligt arbejdsprogram, en del af en flerårig strategi (2010-2015).

Nettet består af:

en bestyrelse - ansvarlig for den overordnede ledelse

et sekretariat - der yder administrativ bistand til bestyrelsen

kontaktpunkter - støtter udveksling af information og ekspertise mellem nationale repræsentanter.

Aktiviteter

EUCPN udfører en række aktiviteter, herunder:

fremme af god praksis - ved hjælp af en database, der indeholder initiativer og projekter vedrørende forebyggelse af kriminalitet på EU-plan (fra forebyggelse af voldskriminalitet til cyberkriminalitet)

planlægning af konferencen om bedste praksis - en årlig begivenhed for politiske beslutningstagere, fagfolk og forskere, hvor de kan dele og videregive erfaringer og bedste praksis vedrørende forebyggelse af kriminalitet samt sikkerhed og sikring i EU-lande

uddeling af den europæiske kriminalitetsforebyggelsespris, der har til formål at belønne det bedste europæiske projekt vedrørende forebyggelse af kriminalitet. Prisen kan gives til et projekt, et initiativ eller en række foranstaltninger, der er udviklet med henblik på at reducere kriminalitet og frygten for kriminalitet inden for det anførte tema

indsamling og fremme af forskningsbaserede resultater og aktiviteter til at forebygge kriminalitet. »Værktøjskasser« vedrørende særlige forhold om forebyggelse af kriminalitet, der har til hensigt at informere, støtte og inspirere lokale aktører og politikere med faktisk viden i form af et letlæseligt dokument

oprettelse og opretholdelse af et arkiv over undersøgelser, artikler og øvrige dokumenter om forebyggelse af kriminalitet, der stilles til rådighed via et onlinebibliotek og en søgemaskine på EUCPN’s websted.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den 30. november 2009.

Der er flere oplysninger på webstedet for Det Europæiske Kriminalpræventive Net.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2009/902/RIA

30.11.2009

-

EUT L 321 af 8.12.2009, s. 44-46

Seneste ajourføring: 13.08.2015

Top