Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Udveksling af oplysninger om strafferegistre mellem EU-landene

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Udveksling af oplysninger om strafferegistre mellem EU-landene

 

RESUMÉ AF:

Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA — udveksling af oplysninger fra strafferegistre mellem EU-landene

HVAD ER FORMÅLET MED RAMMEAFGØRELSEN?

 • Den fastsætter de generelle principper for, hvordan udveksling af oplysninger om strafferegistre fungerer sammen med Rådets afgørelse 2009/316/RIA, som indfører det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS).
 • Den søger at hindre, at kriminelle kan stikke af fra deres fortid ved at flytte til et andet EU-land end det, hvor de blev dømt. Dette gøres ved at sikre, at oplysninger om alle deres domme er tilgængelige, når der er behov for dem, uanset hvilket EU-land de blev dømt i.

HOVEDPUNKTER

Mål

Målene med rammeafgørelsen er at:

 • forpligte et EU-land, som dømmer en statsborger i et andet EU-land, til at overføre oplysninger om dommen til det EU-land, hvori domfældte er statsborger
 • fastsætte de forpligtelser for så vidt angår opbevaring af modtagne oplysninger, der påhviler det EU-land, hvori den pågældende person er statsborger, samt hvilke krav sidstnævnte skal opfylde, når det besvarer en anmodning om oplysninger om landets statsborgere
 • fastlægge et regelsæt for at udvikle et computerbaseret system til udveksling af oplysninger om domme.

Udpegelse af myndigheder

EU-landene skal udpege centrale myndigheder, der udfører opgaverne i forbindelse med udvekslingen af oplysninger.

Registrering af domme og opbevaring af oplysninger

Et EU-domsland skal registrere nationaliteten/-erne på den domfældte og give de(t) EU-land(e), hvor han/hun er statsborger, besked om dommen, herunder oplysninger om:

 • den domfældte
 • dommens form og indhold
 • lovovertrædelsen, der førte til dommen.

EU-landet, hvor den domfældte er statsborger, skal opbevare tilsendte oplysninger for at kunne svare på anmodninger om oplysninger om dets statsborgeres domme. Svaret skal:

 • indeholde oplysninger om domme på dets område, i andre EU-lande og ikke-EU-lande
 • fuldføres inden for 10 arbejdsdage eller 20, hvis en person anmoder om oplysninger om vedkommendes eget strafferegister.

Udveksling af oplysninger

 • Oplysningerne kan udveksles til brug for en straffesag eller til ethvert andet formål, f.eks. en ansættelsesproces. Svar på anmodninger til brug for straffesager er obligatoriske. Svar i forbindelse med andre formål skal derimod ske i overensstemmelse med national lovgivning.
 • Når en central myndighed i et EU-land bliver anmodet om oplysninger fra enhver relevant national myndighed, må dette land til gengæld bede om oplysninger fra et andet EU-land, navnlig fra det land, hvor personen er statsborger.
 • Når en central myndighed i et EU-land modtager en anmodning fra en statsborger i et andet EU-land i forbindelse med vedkommendes eget strafferegister, skal det bede om oplysninger fra det EU-land, hvor han/hun er statsborger, og medtage dem i den udstedte attest.

Det Forenede Kongeriges deltagelse

I henhold til protokol 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har Det Forenede Kongerige besluttet fortsat at deltage i ECRIS fra 1. december 2014. Dette blev bekræftet ved Kommissionens afgørelse 2014/858/EU.

Gennemførelse

 • En rapport udgivet i 2016 af Europa-Kommissionen beskriver gennemførelsen af rammafgørelsen i EU-landene. Overordnet bemærker den, at der er gjort betydelige fremskridt i udveksling af oplysninger om strafferegistre mellem EU-landene.
 • 22 EU-lande har meddelt Europa-Kommissionen de foranstaltninger, de har taget for at indarbejde rammeafgørelsen i den nationale lovgivnings bestemmelser. 5 af de 6 lande, som ikke har meddelt Kommissionen deres foranstaltninger, udveksler strafferegisteroplysninger via ECRIS.
 • I nogle tilfælde er visse dele af rammeafgørelsen ikke indarbejdet korrekt eller fuldt ud i den nationale lovgivnings bestemmelser, og Kommissionen opfordrer til handling snarest muligt.

HVORNÅR GÆLDER RAMMEAFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 27. april 2009. EU-landene skulle indarbejde den i den nationale lovgivnings bestemmelser inden den 27. april 2012.

BAGGRUND

Der er flere oplysninger på:

HOVEDDOKUMENT

Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA af 26. februar 2009 om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne (EUT L 93 af 7.4.2009, s. 23-32)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets afgørelse 2009/316/RIA af 6. april 2009 om indførelse af det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) i henhold til artikel 11 i rammeafgørelse 2009/315/RIA (EUT L 93 af 7.4.2009, s. 23-32)

Kommissionens afgørelse 2014/858/EU af 1. december 2014 om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands meddelelse om, at det ønsker at deltage i Unionens retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, der er vedtaget inden Lissabontraktatens ikrafttrædelse, og som ikke indgår i Schengenreglerne (EUT L 345 af 1.12.2014, s.6-9)

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelse af Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA af 26. februar 2009 om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne (COM/2016/06 final af 19.1.2016)

seneste ajourføring 10.01.2017

Top