Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jurisdiktion i straffesager: forebyggelse og bilæggelse af konflikter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jurisdiktion i straffesager: forebyggelse og bilæggelse af konflikter

Denne rammeafgørelse har til formål at forbedre det retlige samarbejde mellem landene i Den Europæiske Union (EU) for at forebygge unødvendige parallelle straffesager vedrørende de samme faktiske omstændigheder og samme person. Den har mulighed for at øge effektiviteten af den strafferetlige retspleje i grænseoverskridende sager ved at spare tid samt menneskelige og økonomiske ressourcer for de kompetente myndigheder i sagerne.

DOKUMENT

Rådets rammeafgørelse 2009/948/RIA af 30. november 2009 om forebyggelse og bilæggelse af konflikter om udøvelse af jurisdiktion i straffesager.

RESUMÉ

Denne rammeafgørelse har til formål at forbedre det retlige samarbejde mellem landene i Den Europæiske Union (EU) for at forebygge unødvendige parallelle straffesager vedrørende de samme faktiske omstændigheder og samme person. Den har mulighed for at øge effektiviteten af den strafferetlige retspleje i grænseoverskridende sager ved at spare tid samt menneskelige og økonomiske ressourcer for de kompetente myndigheder i sagerne.

Den fastlægger proceduren for, hvordan kompetente nationale myndigheder kontakter hinanden, når der er rimelig grund til at antage, at der føres en parallel straffesag i et andet EU-land. Den opretter også rammen for, hvordan disse myndigheder kan indlede direkte høringer, hvis der foreligger parallelle sager, med henblik på at finde en løsning, der kan undgå de negative følger af disse sager.

Udveksling af oplysninger

Hvis den kompetente myndighed i et EU-land har rimelig grund til at antage, at der føres en parallel retssag i et andet EU-land, skal den kontakte den kompetente myndighed i det andet land for at få bekræftet, at der føres parallelle straffesager. Den kontaktede myndighed skal svare uden unødigt ophold eller inden for den frist, som den kontaktende myndighed har angivet.

Anmodningen fra den kontaktende myndighed skal mindst ledsages af følgende oplysninger:

  • kontaktoplysninger for den kompetente myndighed
  • en beskrivelse af de faktiske forhold og omstændigheder, der er genstand for den pågældende straffesag
  • alle relevante oplysninger om den mistænktes eller tiltaltes identitet og om eventuelle ofre
  • hvor langt retsforfølgningen i straffesagen er nået, og
  • i givet fald oplysninger om, hvorvidt den mistænkte eller tiltalte er tilbageholdt eller varetægtsfængslet.

I svaret fra den kontaktede myndighed skal angives, om der føres eller har været ført straffesager i landet om nogle eller alle de samme faktiske omstændigheder som dem, der er genstand for straffesagen i den kontaktende myndigheds land. Hvis det er tilfældet skal den kontaktede myndighed desuden angive kontaktoplysninger, hvor langt retsforfølgningen i disse sager er nået eller arten af den endelige afgørelse.

Direkte høringer

Hvis der føres parallelle retssager, indleder de kompetente myndigheder i de pågældende lande direkte høringer for at nå til enighed om en løsning, der kan medvirke til at undgå de negative følger af sådanne parallelle retssager. Det kan føre til, at straffesagerne koncentreres i ét EU-land.

Når de relevante myndigheder indleder direkte høringer, skal de tage højde for alle sagens faktiske omstændigheder og forhold samt alle de faktorer, som de anser for relevante. Hvis det ikke har været muligt at nå til enighed, henvises sagen, når det er hensigtsmæssigt, og forudsat at sagen falder under dens kompetenceområde, til Eurojust.

Gennemførelse

I 2014 udstedte Europa-Kommissionen en rapport om, hvordan EU-landene havde gennemført rammeafgørelse 2009/948/RIA. Da den blev offentliggjort, havde kun 15 lande vedtaget love, der indførte retsakten i deres nationale lovgivning.

Kommissionen er bekymret over, at et betydeligt antal EU-lande stadig ikke har indført rammeafgørelsen, fordi de mangler et vigtigt redskab til at løse konflikter i den jurisdiktion, hvor de opstår. Kommissionen opfordrer derfor de lande, der endnu ikke har gjort det, til at træffe hurtige foranstaltninger til at gennemføre den helt.

For yderligere oplysninger henvises til Europa-Kommissionens websted om retligt samarbejde.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rammeafgørelse 2009/948/RIA

15.12.2009

15.6.2012

EUT L 328 af 15.12.2009, s. 42-47

TILHØRENDE DOKUMENT

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om medlemsstaternes gennemførelse af rammeafgørelse 2009/948/RIA af 30. november 2009 om forebyggelse og bilæggelse af konflikter om udøvelse af jurisdiktion i straffesager (COM(2014) 313 final af 2.6.2014).

seneste ajourføring 10.12.2014

Top