Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-samarbejde i kriminalsager — beskyttelse af personoplysninger (indtil 2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-samarbejde i kriminalsager — beskyttelse af personoplysninger (indtil 2018)

 

RESUMÉ AF:

Rammeafgørelse 2008/977/RIA — beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE RAMMEAFGØRELSE?

Den har til formål at beskytte menneskers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, når deres personoplysninger behandles, med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge straffelovsovertrædelser eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

 • Denne rammeafgørelse vedrører både personoplysninger, der behandles helt eller delvis elektronisk (ved hjælp af informationsteknologi) og personoplysninger, der er indeholdt i et register og ikke behandles elektronisk (dvs. manuelt).

Databehandling

 • De kompetente myndigheder i landene i Den Europæiske Union (EU) må kun indsamle personoplysninger til udtrykkeligt angivne og legitime formål. Behandling af disse oplysninger er kun tilladt til det formål, som de blev indsamlet til. Behandling til andre formål er kun tilladt under særlige omstændigheder, eller når der iværksættes særlige sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. ved at oplysningerne gøres anonyme).
 • Principielt må personoplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning og fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt oplysninger om helbredsforhold eller seksuelle forhold ikke behandles. Disse må kun behandles, når det er strengt nødvendigt, og når der iværksættes passende sikkerhedsforanstaltninger.
 • Urigtige personoplysninger skal rettes og opdateres eller suppleres. Når oplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet, skal de slettes, gøres anonyme eller i visse tilfælde blokeres. Behovet for at lagre personoplysninger skal revideres jævnligt, og der skal fastsættes sletningsfrister.
 • EU-landenes kompetente myndigheder skal bekræfte, at personoplysninger, der skal videregives eller stilles til rådighed, er ajourførte og fuldstændige. For at kunne kontrollere, at behandlingen af data er lovlig og for at sikre dataenes integritet og sikkerhed, skal deres videregivelse registreres eller dokumenteres.

Videregivelse af oplysninger

 • Personoplysninger, der er modtaget fra et andet EU-land, må kun behandles til det formål, som de er videregivet til. I visse tilfælde kan de dog behandles til andre formål, f.eks. forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af andre straffelovsovertrædelser, fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner eller forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed. De modtagende medlemslande skal respektere specifikke begrænsninger for dataudveksling, som er fastsat i lovgivningen i det videregivende land.
 • Under visse omstændigheder må det modtagende EU-land videregive personoplysninger til tredjelande eller til internationale organer. Med henblik herpå skal det EU-land, der først gjorde oplysningerne tilgængelige, give samtykke. Kun i hastetilfælde må oplysninger overføres uden forudgående samtykke. Personoplysninger kan også videregives til private i EU-lande til enkeltformål, forudsat at den kompetente myndighed i det land, hvorfra oplysningerne blev modtaget, har givet samtykke.

Den registreredes rettigheder

 • Den registrerede skal holdes underrettet om indsamling eller behandling af personoplysninger om ham/hende. Når data videregives fra et EU-land til et andet, skal det første land dog kræve, at det andet land ikke videregiver oplysninger til den registrerede.
 • Den registrerede kan bede om at modtage en bekræftelse af
  • om deres personoplysninger er videregivet
  • hvem modtagerne er, hvilke oplysninger der bliver behandlet, samt
  • at der er foretaget den nødvendige kontrol af oplysningerne.
 • I visse tilfælde kan EU-lande begrænse den registreredes adgang til oplysninger. Beslutninger om begrænsning af adgang skal meddeles den registrerede skriftligt sammen med de faktiske eller retlige grunde hertil. Den registrerede skal også gøres opmærksom på retten til at indgive klage over en sådan beslutning.
 • Den registrerede kan forlange, at personoplysninger vedrørerende den pågældende, bliver berigtiget, slettet eller blokeret. Afslag herpå skal meddeles skriftligt sammen med oplysning om mulighederne for at indgive en klage eller indbringe sagen for en retsinstans.
 • Enhver kan kræve erstatning for skader, de har lidt som følge af ulovlig behandling af personoplysninger eller enhver anden handling, der er uforenelig med denne rammeafgørelse. En registreret, hvis rettigheder er krænket, har ret til klageadgang.

Sikkerhedsgaranti for databehandling

 • De kompetente myndigheder skal træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personoplysninger mod enhver form for ulovlig behandling. Dette omfatter hændeligt tab, forringelse, ubeføjet udbredelse af samt adgang til personoplysninger. Især skal der tages særlige skridt, når det gælder elektronisk databehandling.
 • Nationale tilsynsmyndigheder i EU-landene overvåger og rådgiver om anvendelsen af denne rammeafgørelse. I den forbindelse skal de kunne iværksætte efterforskninger og gribe effektivt ind samt kunne indbringe overtrædelser for retsinstanser. Ved overtrædelse af bestemmelserne i denne rammeafgørelse skal EU-landene fastsætte sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til lovovertrædelsen og har afskrækkende virkning.

Ophævelse

Rammeafgørelse 2008/977/RIA ophæves ved direktiv (EU) 2016/680 med virkning fra den 6. maj 2018.

HVORNÅR GÆLDER RAMMEAFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 19. januar 2009.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA af 27. november 2008 om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager (EUT L 350, 30.12.2008, s. 60-71)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89-131)

seneste ajourføring 26.10.2016

Top