Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Beskyttelse af kritisk infrastruktur

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Beskyttelse af kritisk infrastruktur

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2008/114/EF — indkredsning og udpegning af europæisk kritisk infrastruktur og vurdering af behovet for at beskytte den bedre

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastsætter en proces i Den Europæiske Union (EU) til at indkredse og udpege europæisk kritisk infrastruktur* og en fremgangsmåde for forbedring af beskyttelsen af den.

HOVEDPUNKTER

Indkredsning og udpegning af europæisk kritisk infrastruktur

 • EU-landene gennemgår en proces med indkredsning af potentiel europæisk kritisk infrastruktur, om nødvendigt med hjælp fra Europa-Kommissionen. Ved indkredsning af potentiel europæisk kritisk infrastruktur skal de anvende:
  • tværgående kriterier som f.eks. mulige ofre, økonomiske konsekvenser og almene konsekvenser
  • sektorbaserede kriterier, som er specifikke for den enkelte type af europæisk kritisk infrastruktur.
 • EU-landene gennemgår en udpegningsprocedure i fællesskab (f.eks. drøftelser med andre EU-lande) vedrørende potentiel europæisk kritisk infrastruktur i deres område.
 • EU-landene reviderer regelmæssigt indkredsningen og udpegningen af europæisk kritisk infrastruktur.
 • Direktivet finder kun anvendelse på energi- og transportsektorerne (se Bilag I til direktivet). Med tiden kan anvendelsesområdet blive udvidet til at omfatte andre sektorer.

Sikkerhedsplaner for operatører

 • EU-landene sikrer, at der er udarbejdet en sikkerhedsplan for operatører for hver europæisk kritisk infrastruktur.
 • Formålet med processen med sikkerhedsplaner er at identificere de kritiske aktiver i forbindelse med den europæiske kritiske infrastruktur samt de eksisterende sikkerhedsløsninger med henblik på at beskytte dem.

Sikkerhedsforbindelsesofficerer

 • EU-landene sikrer, at der er udpeget en sikkerhedsforbindelsesofficer for hver europæisk kritisk infrastruktur.
 • Officeren fungerer som kontaktpunkt mellem ejeren/operatøren af den europæiske kritiske infrastruktur og EU-landets relevante myndighed.

Rapportering

 • EU-landene foretager trusselvurderinger i forbindelse med europæisk kritisk infrastruktur senest et år efter, at den kritiske infrastruktur er blevet udpeget.
 • EU-landene rapporterer hvert andet år generelle oplysninger om risici, trusler og sårbarhed til Kommissionen.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 12. januar 2009. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning inden den 12. januar 2011.

BAGGRUND

 • Det er hovedsageligt de nationale myndigheder, der har ansvaret for at beskytte infrastrukturen. Afbrydelse af kritisk infrastruktur kan dog mærkes på tværs af de nationale grænser. Derfor er der behov for en EU-dimension som en hjælp til at håndtere disse risici. I 2007 vedtog Rådet for Den Europæiske Union konklusioner om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur (EPCIF). Dette program har til formål at forbedre beskyttelsen af kritisk infrastruktur mod alle former for trusler og farer.
 • Efter en revision af direktiv 2008/114/EF fastlagde Kommissionen i 2013 en ny strategi for gennemførelse af det europæiske program for beskyttelse af kritisk infrastruktur. Den har til formål at skabe fælles værktøjer og en fælles tilgang til beskyttelse af kritisk infrastruktur i EU og dens robusthed, hvor der i højere grad tages højde for gensidig afhængighed mellem kritisk infrastruktur, industri og statsaktører.
 • For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Kritisk infrastruktur: aktiver eller systemer, som er væsentlige for opretholdelsen af vitale samfundsmæssige funktioner og menneskers sundhed, sikkerhed og økonomiske eller sociale velfærd. Europæisk kritisk infrastruktur er kritisk infrastruktur i EU-landene, hvis afbrydelse eller ødelæggelse ville få betydelige konsekvenser for to eller flere medlemsstater (f.eks. elkraftværker eller rørledninger til transport af olie).

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 2008/114/EF af 8. december 2008 om indkredsning og udpegning af europæisk kritisk infrastruktur og vurdering af behovet for at beskytte den bedre (EUT L 345 af 23.12.2008, s. 75-82)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Beskyttelse af kritisk infrastruktur i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme (KOM(2004) 702 endelig af 20.10.2004)

Grønbog om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur (KOM(2005) 576 endelig udg. af 17.11.2005)

Meddelelse fra Kommissionen om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur (KOM(2006) 786 endelig udg. af 12.12.2006)

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om en ny strategi for det europæiske program for beskyttelse af kritisk infrastruktur: Bedre sikring af europæisk kritisk infrastruktur (SWD(2013) 318 final af 28.8.2013)

seneste ajourføring 14.11.2016

Top