Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europæisk retligt netværk - samarbejde om bekæmpelse af kriminalitet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europæisk retligt netværk - samarbejde om bekæmpelse af kriminalitet

Denne afgørelse fastlægger bestemmelser om fortsættelse af Det Europæiske Retlige Netværk og ophæver den fælles aktion 98/428/RIA, der oprettede netværket.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2008/976/RIA af 16. december 2008 om Det Europæiske Retlige Netværk.

RESUMÉ

Denne afgørelse fastlægger bestemmelser om fortsættelse af Det Europæiske Retlige Netværk og ophæver den fælles aktion 98/428/RIA, der oprettede netværket.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE AFGØRELSE?

Denne afgørelse udvider Det Europæiske Retlige Netværks (EJN) opgaver, opretter et telekommunikationsredskab (sikker kommunikationskanal) og afklarer forholdet mellem netværket og Eurojust*.

HOVEDPUNKTER

EJN’s struktur

EJN består af ét eller flere kontaktpunkter i hvert land i Den Europæiske Union (EU). Blandt hvert lands delegation udpeges en national korrespondent samt en korrespondent for de tekniske aspekter, der varetager den nye telekommunikationskanal.

Kontaktpunkterne deltager i et retligt samarbejde i straffesager og skal have sproglige færdigheder, så de bedre kan kommunikere med deres modparter. Enhver retsembedsmand, der allerede er udpeget, skal tilknyttes EJN. Europa-Kommissionen er også repræsenteret, og EJN administreres af et sekretariat.

Funktioner

EJN har til opgave at lette kommunikationen mellem kontaktpunkter, tilrettelægge møder og tilvejebringe baggrundsoplysninger.

Kontaktpunkterne skal lette det retlige samarbejde mellem EU-landene, navnlig for så vidt angår bekæmpelsen af grov kriminalitet, og muliggøre hensigtsmæssig kommunikation og deling af oplysninger med kontaktpunkterne og de judicielle myndigheder i andre EU-lande.

Kontaktpunkterne skal desuden fremme og deltage i tilrettelæggelsen af kurser og samarbejde med Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere, hvor det er hensigtsmæssigt.

Der afholdes plenarmøder i EJN, som mindst tre kontaktpunkter pr. land skal indbydes til at deltage i, mindst tre gange om året, og de er et forum for drøftelse af judicielle samarbejdsproblemer, navnlig hvad angår EU-lovgivningen. Drøftelserne bruges som grundlag for eventuel lovgivning og forbedringer af det internationale samarbejde. De nationale korrespondenter og korrespondenterne for tekniske aspekter mødes på ad hoc-basis mindst én gang om året.

Sekretariat

Sekretariatet stiller opdaterede oplysninger om nationale retssystemer og retsplejeregler samt relevante retlige tekster til rådighed for kontaktpunkterne via et websted. Derudover opretter det en sikker telekommunikationskanal til data og anmodninger om retligt samarbejde.

Sekretariatet finansieres over Eurojusts budget, en komplementær organisation, der har et privilegeret samarbejde med EJN, som bygger på samråd og udveksling af oplysninger.

Regnskabspligt

Hvert andet år aflægger EJN rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om sin virksomhed, og hvert fjerde år foretager Rådet en vurdering af, hvordan EJN fungerer, på grundlag af en beretning, der udarbejdes af EJN og Kommissionen.

BAGGRUND

Princippet om gensidig anerkendelse af retsafgørelser i straffesager gennemføres gradvist med øget direkte kontakt mellem judicielle myndigheder. På grund af disse ændringer og udvidelsen af EU i 2004 og 2007 er EJN blevet endnu mere nødvendigt.

For yderligere oplysninger henvises til webstedet Det Europæiske Retlige Netværk.

HVORNÅR FINDER AFGØRELSEN ANVENDELSE?

Fra den 24. december 2008.

VIGTIGE BEGREBER

* Eurojust: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2008/976/RIA

24.12.2008

-

EUT L 348 af 24.12.2008, s. 130-134

TILHØRENDE DOKUMENTER

Resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet om oprettelse af et netværk for lovgivningssamarbejde mellem Den Europæiske Unions justitsministerier (Den Europæiske Unions Tidende C 326 af 20.12.2008, s. 1-2).

Seneste ajourføring: 12.06.2015

Top