Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kontraktlige forpligtelser i EU — afgørelse af, hvilke nationale love der finder anvendelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kontraktlige forpligtelser i EU — afgørelse af, hvilke nationale love der finder anvendelse

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 593/2008 — lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Den fastsætter regler for hele EU for, hvordan det afgøres, hvilken national lovgivning der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser på det civil- og handelsretlige område, som involverer mere end ét land.
 • Denne forordning, kendt som Rom I, anvendes sammen med to andre forordninger, Rom II (forpligtelser uden for kontrakt) og Rom III (skilsmisse og separation) i forbindelse med at afgøre, hvilken lov der finder anvendelse på forskellige sager inden for det civil- og handelsretlige område.

HOVEDPUNKTER

Forordningen finder ikke anvendelse på spørgsmål vedrørende skat, told eller administrative anliggender og heller ikke på bevisspørgsmål og processuelle spørgsmål under retssager. Desuden finder den ikke anvendelse på forpligtelser, herunder vedrørende:

 • en persons rets- eller handleevne
 • familieforhold
 • formueforholdet mellem ægtefæller
 • dokumenter, der garanterer betaling af et bestemt pengebeløb såsom veksler, checks og ordregældsbreve
 • voldgifts- og værnetingsaftaler
 • reglerne for selskaber, foreninger og andre juridiske personer
 • trust
 • forhandlinger, der finder sted før underskrivelsen af en kontrakt.

Anvendelsesområdet af den lovgivning, der finder anvendelse

Forordningen afgør, hvilken national lovgivning der finder anvendelse på forskellige aspekter ved kontrakter, herunder:

 • hvordan en kontrakt fortolkes, og hvordan vilkårene i den opfyldes
 • virkningerne ved misligholdelse af forpligtelserne i en kontrakt, herunder erstatningsudmåling
 • de forskellige måder, hvorpå kontraktmæssige forpligtelser kan ophøre (f.eks. betaling, kompensation, annullering af kontrakten), forældelse (*) og tidsfrister for at indlede et søgsmål
 • virkningerne ved en kontrakt, der er juridisk ugyldig.

Lovvalg

 • Parterne i en kontrakt kan vælge, hvilken lovgivning der skal finde anvendelse.
 • Denne lovgivning kan finde anvendelse på en del af kontrakten eller hele kontrakten.
 • Det kan til enhver tid ændres, hvilken lovgivning der finder anvendelse, så længe alle parter er enige.

Lovvalg i mangel af aftale

Hvis parterne ikke har valgt, hvilken lovgivning der skal finde anvendelse, afgør aftaletypen reglerne:

 • For aftaler om køb af varer, tjenesteydelsesaftaler, franchise- eller distributionsaftaler finder lovgivningen i sælgers, tjenesteudbyderens eller franchisetagerens bopælsland anvendelse.
 • For aftaler om fast ejendom finder lovgivningen i det land, hvor ejendommen er beliggende, anvendelse, undtagen i sager om midlertidig og privat udlejning (maksimalt 6 på hinanden følgende måneder). I disse tilfælde finder lovgivningen i ejerens bopælsland anvendelse.
 • I sager om salg af varer ved auktion finder lovgivningen i det land, hvor auktionen afholdes, anvendelse.
 • Hvis ingen eller mere end én af ovennævnte regler finder anvendelse på en aftale, afgøres det, hvilken national lovgivning der finder anvendelse, på baggrund af bopælslandet for den part, der opfylder den største del af aftalen.

Hvis aftalen derimod har større tilknytning til et andet land end det, der fremgår af disse regler, finder lovgivningen i det pågældende land anvendelse. Det samme gælder, når det ikke kan afgøres, hvilken lovgivning der finder anvendelse.

Særlige aftaler

For visse særlige aftaletyper fastsætter forordningen også mulighederne for lovvalg og afgør, hvilken lovgivning der skal anvendes, hvis der ikke er foretaget noget valg. Disse omfatter:

 • godstransportaftaler
 • aftaler om befordring af passagerer
 • forbrugeraftaler mellem forbrugere og erhvervsdrivende
 • forsikringsaftaler
 • individuelle arbejdsaftaler.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Forordningen finder anvendelse på kontrakter indgået efter den 17. december 2009.

BAGGRUND

Kontraktlige forpligtelser og forpligtelser uden for kontrakt

VIGTIGE BEGREBER

(*) Forældelse: Den rolle, som tidens gang har på at oprette og afslutte rettigheder

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I) (EUT L 177 af 4.7.2008, s. 6-16)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 593/2008 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 864/2007 af 11. juli 2007 om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (Rom II) (EUT L 199 af 31.7.2007, s. 40-49)

Rådets forordning (EU) nr. 1259/2010 af 20. december 2010 om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation (EUT L 343 af 29.12.2010, s. 10-16)

seneste ajourføring 11.01.2016

Top