Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Domme afsagt i andre lande tæller i nye straffesager

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Domme afsagt i andre lande tæller i nye straffesager

Et EU-land skal tillægge domme fra andre EU-lande samme vægt som dem, der er afsagt af landets egne domstole.

DOKUMENT

Rådets rammeafgørelse 2008/675/RIA af 24. juli 2008 om hensyntagen til domme afsagt i medlemsstaterne i Den Europæiske Union i forbindelse med en ny straffesag.

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE RAMMEAFGØRELSE?

Denne rammeafgørelse fastlægger kriterierne for, hvordan tidligere domme fra et EU-land skal tages i betragtning i straffesager i et andet EU-land mod samme person, men for andre forhold.

HOVEDPUNKTER

I forbindelse med nye straffesager skal EU-lande sørge for, at der tages hensyn til tidligere domme fra et andet EU-land på samme betingelser som tidligere nationale domme.

Der skal tages hensyn til disse tidligere domme i fasen før retssagen og under selve retssagen samt i domsfuldbyrdelsesfasen. Der bør tages behørigt hensyn til dem, navnlig ved anvendelsen af de gældende processuelle regler vedrørende:

  • varetægtsfængsling
  • kvalifikation af overtrædelsen
  • straffens type og omfang
  • regler, der regulerer fuldbyrdelse af afgørelsen.

Når det EU-land, på hvis område den nye straffesag gennemføres, tager tidligere domme i straffesager i betragtning, må dette ikke bevirke, at der gribes ind i de tidligere domfældelser, at de ophæves eller underkastes en fornyet prøvelse.

Virkningen af rammedirektivet kan også blive begrænset, hvis den lovovertrædelse, der ligger til grund for den nye straffesag, blev begået, før den tidligere dom blev afsagt eller fuldstændig fuldbyrdet. EU-landene skal ikke anvende deres nationale regler om idømmelse af straf, hvis anvendelsen af disse regler på udenlandske straffedomme vil begrænse dommerens mulighed for at idømme en straf i den nye straffesag. Domstole skal dog sikre, at de tager sådanne tidligere domme i betragtning i andre sammenhænge.

En rapport fra 2014 om gennemførelsen af rammeafgørelsen nævnte, at den bidrager til at fremme tilliden til den strafferetlige lovgivning og til retsafgørelser inden for EU’s retsområde. Blandt de EU-lande, der har gennemført afgørelsen, fandt rapporten imidlertid, at opfyldelsen i betydelig grad varierer. 13 ud af 22 EU-lande blev anset for at have gennemført bestemmelserne tilfredsstillende.

Den 1. december 2014 meddelte Det Forenede Kongerige Kommissionen, at landet ønsker at deltage i rammeafgørelsen. Det blev bekræftet af Kommissionens afgørelse 2014/858/EU.

BAGGRUND

Et elektronisk system, det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS), blev oprettet i 2012 ved Rådets afgørelse 2009/316/RIA. Det giver EU-lande mulighed for hurtigt og nemt at udveksle oplysninger om domme i straffesager. ECRIS sikrer rammeafgørelsens praktiske operabilitet.

For yderligere oplysninger henvises til Europa-Kommissionens websted om det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS).

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rådets rammeafgørelse 2008/675/RIA

15.8.2008

15.8.2010

EUT L 220 af 15.8.2008, s. 32-34

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om medlemsstaternes gennemførelse af rammeafgørelse 2008/675/RIA af 24. juli 2008 om hensyntagen til domme afsagt i medlemsstaterne i Den Europæiske Union i forbindelse med en ny straffesag (COM(2014) 312 final af 2.6.2014).

Kommissionens afgørelse 2014/858/EU af 1. december 2014 om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands meddelelse om, at det ønsker at deltage i Unionens retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, der er vedtaget inden Lissabontraktatens ikrafttrædelse, og som ikke indgår i Schengenreglerne (Den Europæiske Unions Tidende L 345 af 1.12.2014, s. 6-9).

seneste ajourføring 10.06.2015

Top