Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fællesforetagendet for IMI

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Fællesforetagendet for IMI

Den Europæiske Union (EU) lancerer et fælles teknologiinitiativ (FTI) på lægemiddelområdet. I 2008 mundede det europiske initiativ ud i etableringen af et fællesforetagende (herefter kaldet ”fællesforetagendet for IMI”) for en periode frem til december 2017. Fællesforetagendet skal fremme private investeringer, vidensoverførsel og inddragelse af små og mellemstore virksomheder på forskningsområdet med henblik på udvikling af innovative lægemidler, der er mere sikre og effektive.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 73/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af et fællesforetagende med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler.

RESUMÉ

Fællesforetagendet for IMI iværksætter det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler med henblik på at udvikle en konkurrencedygtig lægemiddelsektor, der bygger på innovation. Formålet med dette offentlig-private partnerskab er at støtte investeringer på dette område.

Fællesforetagendet IMI er et fællesskabsorgan med status som juridisk person og med hjemsted i Bruxelles. Fællesforetagendet er oprettet for en periode, der udløber den 31. december 2017. Det Europæiske Fællesskab repræsenteret ved Europa-Kommissionen og Den Europæiske Sammenslutning af Farmaceut-industriforeninger EFPIA er stiftende medlemmer af fællesforetagendet for IMI.

Retlige enheder, som direkte eller indirekte støtter forskning og udvikling i en medlemsstat eller i et land, der er associeret med syvende rammeprogram (RP7), kan blive medlem af fællesforetagendet for IMI.

Formål

Formålet med fællesforetagendet skal være at forbedre produktiviteten og effektiviteten af lægemiddeludviklingsprocessen, for at lægemiddelsektoren kan producere mere effektive og sikre innovative lægemidler. Fællesskabet skal i den forbindelse bidrage til gennemførelsen af syvende rammeprogram og støtte forskning i og udvikling af lægemidler i medlemsstaterne og i de lande, der er associeret med syvende rammeprogram. Små og mellemstore virksomheders (SMV) deltagelse samt samarbejdet mellem den private sektor og akademiske kredse ønskes fremmet.

Derudover er det hensigten med fællesforetagendet at sikre komplementaritet med andre aktiviteter under syvende rammeprogram og lade det fungere som et offentlig-privat partnerskab, der gør det muligt at styrke forskningsinvesteringerne og fremme samarbejdet mellem den offentlige og private sektor.

Projekter og aktiviteter

Fællesforetagendet for IMI støtter fremadrettede forskningsaktiviteter på grundlag af projekter, der udvælges efter åbne indkaldelser af konkurrerende projektforslag, uafhængig evaluering og indgåelse af aftaler om tilskud og projektaftaler.

De deltagende forskningsbaserede medicinalfirmaer, der er medlemmer af EFPIA, kan ikke opnå støtte til deres aktiviteter fra fællesforetagendet for IMI.

Fællesforetagendets opbygning

IMI-fællesforetagendets har følgende organer

  • bestyrelsen er sammensat af repræsentanter for hvert af fællesforetagendets medlemmer. Den skal bl.a. sikre foretagendets virke og føre tilsyn med gennemførelsen af dettes aktiviteter. Den holder møde to gange om året
  • den administrerende direktør repræsenterer fællesforetagendet for IMI i retlige anliggender. Det er også den øverste ansvarlige for den daglige ledelse i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger
  • det videnskabelige udvalg er et rådgivende organ for bestyrelsen, og det har bl.a. til opgave at rådgive om de videnskabelige prioriteter med henblik på forslaget til årlig gennemførelsesplan.

Fællesforetagendet for IMI bistås af to eksterne rådgivende organer

  • gruppen af repræsentanter for IMI-staterne er sammensat af repræsentanter for hver medlemsstat og for hvert af de lande, der er associeret med rammeprogrammet. Den rådgiver om de årlige videnskabelige prioriteter. Den underretter ligeledes fællesforetagendet om relevante igangværende aktiviteter på nationalt plan
  • interessentforummet indkaldes mindst en gang om året af den administrerende direktør. Forummet holdes orienteret om fællesforetagendet for IMI’s aktiviteter og opfordres til at fremsætte kommentarer.

Fællesforetagendets finansielle ressourcer omfatter medlemmernes finansielle bidrag, fællesforetagendet for IMI’s egne indtægter og alle andre finansielle bidrag, ressourcer og indtægter.

Forskningsaktiviteterne finansieres via ikke-monetære bidrag fra de forskningsbaserede medicinalfirmaer, der er medlemmer af EFPIA, bidrag fra medlemmerne og et finansielt fællesskabsbidrag fra det syvende rammeprogram. Fællesskabets maksimale bidrag udgør 1000 mio. EUR.

Kontekst

Fællesskabets syvende rammeprogram indeholder bestemmelser om oprettelse af længerevarende offentlig-private partnerskaber i form af fælles teknologiinitiativer. Disse fælles teknologiinitiativer udspringer af arbejdet i de europæiske teknologiplatforme, der allerede blev oprettet under det sjette rammeprogram, og de gennemføres med fællesforetagender.

13. Sammen med IMI-initiativet er det hensigten at oprette fem andre fælles teknologiinitiativer på områderne indlejrede computersystemer (Artemis), nanoteknologi (Eniac), luftfart og lufttransport (Clean Sky), brint og brændselsceller (Fuel cell) og global miljø- og sikkerhedsovervågning (Gmes).

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 73/2008

7.2.2008- 31.12.2017

-

EUT L 30, 4.2.2008

See also

  • Europa-Kommissionens netsted, Innovative Medicines Initiative (EN)

Seneste ajourføring: 05.09.2011

Top