Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ENIAC

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

ENIAC

Fællesforetagendet ENIAC har gennemført et fælles teknologiinitiativ (FTI) vedrørende nanoelektronik inden for rammerne af det særlige program Samarbejde fra det syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling i Den Europæiske Union. Dette offentligt-private partnerskab har til formål at støtte investeringer i denne sektor, som er kilde til innovation og konkurrence.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 72/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet ENIAC.

RESUMÉ

Fællesforetagendet har hjemsted i Bruxelles og er et unionsorgan med status af juridisk person. Det er oprettet for en periode frem til den 31. december 2017. De stiftende medlemmer af fællesforetagendet er Den Europæiske Union (EU), Belgien, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Nederlandene, Polen, Portugal, Sverige, Det Forenede Kongerige samt sammenslutningen AENEAS, der repræsenterer virksomheder og FoU-organer, der er aktive inden for nanoelektronik. Fællesforetagendet ENIAC er åbent for optagelse af nye medlemmer. Indtil videre er Østrig, Den Tjekkiske Republik, Finland, Ungarn, Letland, Malta, Rumænien, Slovakiet og Norge kommet med på medlemslisten. Fire andre lande deltager også i projekter uden at være medlemmer af fællesforetagendet: Danmark, Israel, Schweiz og Tyrkiet.

Formål

Fællesforetagendet ENIAC bidrager til gennemførelsen af det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (7e FTURP) inden for nanoelektronik. Det skal navnlig fremme udviklingen af væsentlige kompetencer gennem et forskningsprogram og støtte dettes aktiviteter. Det skal således fremme den europæiske konkurrenceevne samt udviklingen af nye markeder og nye anvendelser i samfundet. Små og mellemstore virksomheder (SMV) tilskyndes ligeledes til at deltage.

Desuden skal fællesforetagendet fremme samarbejdet og koordineringen af den offentlige og private indsats på fællesskabsplan og på nationalt plan for at fremme FoU og investeringerne: Ved at koncentrere indsatsen kan man navnlig sikre en bedre udnyttelse af resultaterne.

Funktion

Fællesforetagendet består af følgende organer:

  • Bestyrelsen: består af repræsentanter for fællesforetagendet ENIAC’s medlemmer samt formanden for erhvervs- og forskningsudvalget. Bestyrelsen varetager foretagendets drift og fører tilsyn med gennemførelsen af dets aktiviteter
  • den administrerende direktør: udnævnes af bestyrelsen for en periode på tre år og er hovedansvarlig for den daglige ledelse samt den retlige repræsentant for fællesforetagendet
  • repræsentantskabet for de offentlige myndigheder: består af fællesforetagendets offentlige myndigheder, som udpeger deres repræsentanter og deres hoveddelegerede. Det skal blandt andet godkende rækkevidden og offentliggørelsen af forslagsindkaldelser og træffe beslutning om udvælgelse og finansiering af de udvalgte forslag
  • erhvervs- og forskningsudvalget består af højst 25 medlemmer, der udnævnes af sammenslutningen AENEAS. Det udarbejder navnlig den flerårige strategiplan og fremsætter forslag vedrørende fællesforetagendets strategi.

ENIAC's ressourcer består af bidrag fra medlemmerne og fra EU samt af indtægter, som ENIAC selv genererer. Enhver juridisk enhed, der ikke er medlem, kan yde naturaliebidrag eller kontante bidrag til ENIAC's ressourcer.

ENIAC's udgifter består af:

  • driftsudgifter, som afholdes af medlemmerne. AENEAS bidrager ligeledes op til et loft på 20 mio. EUR eller højst 1 % af de samlede udgifter til alle projekterne. EU's bidrag må ikke overstige 10 mio. EUR. ENIAC's medlemsstater kan yde bidrag i form af naturalier
  • FoU-aktiviteter. EU yder et maksimalt bidrag på 440 mio. EUR. De økonomiske bidrag fra ENIAC's medlemsstater udgør mindst 1,8 gange EU'sbidrag og går ikke gennem fællesforetagendet, men udbetales direkte til de forsknings- og udviklingsorganer, der deltager i projekterne. Disse organer yder desuden naturaliebidrag til en værdi, der mindst svarer til halvdelen af de samlede FoU-udgifter.

FoU-aktiviteterne gennemføres i form af projekter, der iværksættes efter indkaldelse af konkurrerende forslag. Disse projekter finansieres gennem økonomiske bidrag fra Unionen og de deltagende medlemsstater samt gennem naturaliebidrag fra forsknings- og udviklingsorganer, der deltager i fællesforetagendets projekter.

Fællesforetagendet er et fællesskabsinitiativ finder fællesskabslovgivningen anvendelse, også på dets personale. De Europæiske Fællesskabers Domstol er kompetent til at pådømme enhver tvist mellem medlemmerne og ved sagsanlæg mod fællesforetagendet ENIAC. Kommissionen og Revisionsretten foretager kontroller hos modtagerne af finansiering fra fællesforetagendet.

Baggrund

I Lissabonprogrammet for vækst og beskæftigelse lagde man vægt på investeringer i viden og innovation. I den forbindelse har man etableret FTI'er, offentligt-private partnerskaber, der gennemføres af fællesforetagender, inden for rammerne af syvende FTURP. Disse FTI'er er resultatet af arbejdet inden for de europæiske teknologiplatforme, der blev indført under det sjette rammeprogram.

Der er taget yderligere fem FTI'er inden for indlejrede it-systemer (ARTEMIS), innovative lægemidler, luftfart og flytrafik (CLEAN SKY), brint og brændselsceller (FUEL CELLS AND HYDROGEN) og global miljø- og sikkerhedsovervågning (GMES).

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 72/2008

7.2.2008

-

EUT L 30 af 4.2.2008

TILHØRENDE DOKUMENTER.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En Europæisk Strategi for mikro- og nanoelektroniske komponenter og systemer [ COM(2013)0298 final - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Meddelelsen opstiller en strategi med henblik på at øge konkurrencen og evne til vækst i mikro- og nanoelektroniske industri i Europa.

Kommissionen bemærker, at ENIAC ved udgangen af 2013 i offentlige og private midler tilsammen havde investeret mere end 2 milliarder EUR i forskning, udvikling og innovation (F&U&I) ud over den milliard EUR, der var afsat til mikro- og nanoelektronik i det syvende rammeprogram.

Blandt de foranstaltninger, der tager sigte på at gennemføre denne nye strategi, vil Kommissionen foreslå oprettelse af et fællesforetagende, som erstatter de to eksisterende fællesforetagender vedrørende integrerede informationssystemer (ARTEMIS) og nanoelektronik (ENIAC). Dette nye fælles teknologiinitiativ skal dække tre større indbyrdes forbundne områder:

  • Designteknologier, fremstillingsprocesser og integration, udstyr og materialer til mikro- og nanoelektronik.
  • Processer, metoder, værktøjer og platforme samt referencedesign og -arkitektur for indlejrede/cyber-fysiske systemer.
  • Tværfaglige tilgange til intelligente systemer.

Seneste ajourføring: 03.03.2014

Top