Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Det syvende rammeprogram: Det Fælles Forskningscenters aktioner (Joint Research Centre – JRC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Det syvende rammeprogram: Det Fælles Forskningscenters aktioner (Joint Research Centre – JRC)

Hovedopgaven for Det Fælles Forskningscenter (JRC) består i at yde videnskabelig og teknisk støtte til EU's politikker. Det udgør nærmere bestemt en grænseflade mellem den teknologiske forskning og de konkrete anvendelser af denne inden for rammerne af EU's politikker. Inden for det syvende rammeprogram er der oprettet et særprogram, hvori JRC's aktioner er fastlagt. Det foreliggende dokument redegør for de særlige forhold og overordnede mål samt de væsentligste aktiviteter, som udgør dette program.

DOKUMENT

Rådets beslutning 2006/975/EF af 19. december 2006 om særprogrammet for Det Fælles Forskningscenters direkte aktioner under Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) [Den Europæiske Unions Tidende L 400 af 30.12.2006].

RESUMÉ

Det Fælles Forskningscenter (JRC) leverer en grundforskningsindsats, knowhow samt videnskabelig og teknisk bistand til EU's politikker. En af dets væsentligste opgaver går ud på at fremme overførslen af de teknologier, der er resultatet af forskning, for at skabe en kommerciel merværdi og tilgodese EU's innovationspolitikker. Det blev oprettet for 43 år siden for at sikre en europæisk ekspertise på det nukleare område, men er med tiden vokset til en alsidig og polyvalent forskningsinstitution, der er helt integreret i Kommissionen.

OVERORDNEDE SÆRTRÆK OG MÅL

Inden for dette særprogram får JRC til opgave at lægge større vægt på brugeren i forbindelse med opstilling og gennemførelse af samt opfølgning på EU's politikker ved at støtte og lette processen, men også ved at imødekomme nye behov.

Med hensyn til fremgangsmåden vil der blive lagt vægt dels på kravet om "bedre lovgivning", jf. den nye Lissabon-dagsorden, og dels på at udvikle midler og kapaciteter til at tage fat på nye behov. Desuden intensiverer JRC forskermiljøets netværksdannelse ved at:

 • reagere fleksibelt på nye behov og krav fra EU-beslutningstagernes side
 • rette opmærksomheden mod de væsentlige samfundsmæssige udfordringer, der både rummer en videnskabelig dimension og en fællesskabsdimension
 • udvikle partnerskaber med forskningscentre, universiteter, erhvervslivet, myndigheder og tilsynsorganer i medlemsstaterne og med tredjelande og internationale organisationer
 • forbedre sine færdigheder og udbygge sine anlæg
 • samarbejde med EU-agenturerne, andre EU-institutioner og myndighederne i medlemsstaterne.

Et centralt træk ved dette særprogram består i, at der foreslås en tværfaglig tilgang til ydelsen af videnskabelig og teknologisk støtte. Dette bør åbne mulighed for på en lang række områder bedre at forstå samspillet mellem teknologiske ændringer, videnskabelig udvikling, innovation, konkurrencedygtighed på den ene side og de forskellige regulerende og politiske strategier på den anden.

Hvad angår kontrollen og evalueringen af JRC's arbejdsprogram, får styrelsesrådet til opgave at føre kontrol hvert år. JRC vurderer hvert år resultaterne og følgerne af sine aktiviteter. I øvrigt vil de brugertilfredshedsundersøgelser, som JRC hidtil har gennemført hvert andet år, sandsynligvis blive erstattet af et system med løbende indsamling af feedback. Der vil desuden i tråd med Kommissionens vurderingsregler og -praksis blive gennemført en midtvejsrevision (3 1/2 år efter indledningen af forskningsrammeprogrammet). Denne revision gennemføres af eksterne eksperter på grundlag af de strukturerede oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med den årlige aktivitetsvurdering. Endelig gøres der status, når det syvårige rammeprogram udløber.

Gennemførelsen af særprogrammet er budgetteret til at koste 1 751 mio. EUR fra 1. januar 2007 til 31. december 2013.

Det skal tilføjes, at gennemførelsen af det syvende rammeprogram med dets forskellige særprogrammer og alle de forskningsaktiviteter, der sættes i gang herunder, vil blive styret af grundlæggende etiske principper, men også af sociale, juridiske, socioøkonomiske, kulturelle og kønsligestillingsmæssige hensyn.

AKTIVITETER

JRC's aktioner vil blive fokuseret på følgende politiske temaer:

 • velstand i et videnintensivt samfund
 • solidaritet og ansvarlig forvaltning af ressourcerne
 • sikkerhed og frihed
 • Europa som verdenspartner

Velstand i et videnintensivt samfund

Dette område opdeles i fem adskilte agendaer:

 • konkurrenceevne og innovation
 • det europæiske forskningsrum
 • energi og transport
 • informationssamfundet
 • biovidenskab og bioteknologi.

Konkurrenceevne og innovation fremmes på forskellig vis:

 • fremstilling og videreformidling af internationalt accepterede referencer
 • etablering af et fælles europæisk målesystem
 • støtte til udviklingen af EU's politik for international handel (evaluering af handelspolitikkens konsekvenser for bæredygtig udvikling og konkurrenceevne)
 • bedre indsigt i forholdet mellem uddannelse og vidensamfundets behov, i de faktorer, der har betydning for lige adgang til uddannelse, og i, hvordan uddannelsesressourcerne kan udnyttes effektivt
 • afdækning og vurdering af miljøeffektive teknologier og undersøgelse af forudsætningerne for deres udvikling.

JRC bidrager direkte til det europæiske forskningsrum i kraft af:

 • videnskabeligt netværkssamarbejde, forskeruddannelse og forskermobilitet
 • forbedret adgang til forskningsinfrastrukturer
 • udvikling af forskningssamarbejde
 • støtte til gennemførelsen af forskningspolitikken
 • teknologivurderinger af forskningsprioriteter inden for de enkelte forskningstemaer *
 • udarbejdelse og udnyttelse af metoder til teknologi- og videnskabsfremsyn.

energiområdet fremlægger JRC tre hovedmål:

 • at tilvejebringe et referencesystem for bæredygtig energi
 • at fungere som referencecenter (validering af resultater, certificering af teknologier osv.)
 • at tilvejebringe information om pålideligheden af energiforsyningerne til Europa.

JRC's indsats på transportområdet vedrører:

 • ligevægten mellem udvikling af bæredygtig transport og miljøbeskyttelse
 • teknisk-økonomiske dimension af nye brændstoffer og motorer
 • de sociale aspekter (fysisk planlægning, sundhed osv.) samt sikkerhedsaspekterne ved luft-, land- og søtransport.

JRC vil desuden bidrage til opstilling af politikker og instrumenter i henseende til informationssamfundets teknologier. Det deltager ligeledes i gennemførelsen af EU's politikker, som berøres af udviklingen inden for disse teknologier (bl.a. e-handel, personlig sikkerhed, e-forvaltning), eller som hænger sammen med gennemførelsen af Europas overordnede strategier for vækst, integration og livskvalitet. Endelig vil JRC koncentrere sin indsats om at skabe "konvergens" i anvendelser på området sundhed, sikkerhed og miljø. Hensigten er at vurdere de mulige konsekvenser af informationssamfundets teknologier for samfundet, hvad angår konkurrenceevne, privatlivets fred, ejendomsret og social integration.

JRC vil også udvikle sine kompetencer på området biovidenskab og bioteknologi ved at undersøge de socioøkonomiske følger og etablere nye strategier og processer. Der vil bl.a. blive iværksat bioteknologiske aktiviteter i sammenhæng med sundhed og landbrug (herunder landbrugsfødevarer).

Solidaritet og ansvarlig forvaltning af ressourcerne

Dette område opdeles i fire adskilte agendaer:

 • udvikling af landdistrikter, landbrug og fiskeri
 • naturressourcer
 • miljø og sundhed
 • klimaændringer.

JRC vil støtte politikkerne vedrørende udvikling af landdistrikter, landbrug og fiskeri på tre niveauer: produktionsaspekter, miljøaspekter og forbindelserne mellem producenter og forbrugere. I særprogrammet sigtes der ligeledes på at forbedre kvaliteten af og adgangen til videnskabelige data og udvikle processer til at vurdere de økonomiske og sociale konsekvenser af forskellige politiske forvaltningsalternativer.

JRC's aktiviteter på området naturressourcer samles om:

 • vandforvaltning (økologisk kvalitet af Europas indre vandområder og kystvande, forureningsstoffernes kredsløb m.v.)
 • jordbundsbeskyttelse og -overvågning
 • livscyklusvurdering af ressourcer fra udvinding over anvendelse og genanvendelse til endelig bortskaffelse af materialerne
 • bæredygtig produktion og bæredygtigt forbrug af naturressourcer og -materialer
 • produkternes miljøbelastning og bæredygtighed ifølge forskellige teknologi- og politikscenarier
 • skovbrug (biodiversitet, skovbrande, ressourcer, klimaændringer osv.)
 • teknisk støtte til EU's fælles miljøinformationssystem inden for rammerne af udviklingen af Inspire (EN))
 • konsekvensvurdering af struktur - og samhørighed sprogrammer og støtte til regionalpolitikker.

Endvidere vil JRC bidrage til at skabe sammenhæng mellem miljø og sundhed gennem:

 • udvikling og validering af metoder til overvågning af de forskellige eksponeringsveje (luft, vand, fødevarer og kemikalier)
 • evaluering af de forskellige eksponeringsformers sundhedspåvirkninger
 • udvikling af et integreret miljø- og sundhedssystem.

På området klimaændringer fokuserer JRC's aktioner på problemerne med drivhusgasemissioner. JRC får desuden til opgave at vurdere klimaets mulige påvirkninger (oversvømmelser, tørke, skovbrande, storme osv.) af den europæiske økonomis mest sårbare sektorer (bl.a. landbrug og skovbrug). Endelig vil JRC behandle spørgsmålet om, hvordan klimapolitikken kan integreres i andre sektorpolitikker, og det er målet at overveje handlemulighederne for perioden efter Kyoto-protokollen.

Sikkerhed og frihed

Dette tema opdeles i tre adskilte agendaer:

 • indre sikkerhed
 • katastrofer og beredskab
 • fødevarer og foder - sikkerhed og kvalitet.

JRC's støtte til EU's politikker, hvad angår indre sikkerhed, udmønter sig bl.a. i, at det stiller sine systemanalysefærdigheder til rådighed på følgende områder:

 • bekæmpelse af kriminalitet, bedrageri og ulovlig handel
 • beskyttelse af vigtig infrastruktur
 • terrorismebekæmpelse
 • forvaltning af migration og grænser.

JRC vil også yde en aktiv indsats på området naturkatastrofer og teknologiske risici. Det vil i den forbindelse navnlig bidrage til at forbedre EU's beredskabsevne og krisehåndtering med hensyn til hurtig indsats, overvågning og skadesvurdering.

Hvad angår fødevaresektoren, vil JRC's aktiviteter være i tråd med "fra bord til jord"-konceptet. JRC vil nærmere bestemt tilvejebringe valideringsmetoder og harmoniserede procedurer for en lang række fødevare- og fodertyper. Det vil på tilsvarende vis udvikle sin kapacitet til at håndtere fødevarekriser.

Europa som global partner

Temaet EU's eksterne forbindelser omfatter to særskilte agendaer: global sikkerhed og udviklingssamarbejde.

På området global sikkerhed yder JRC teknologisk bistand bl.a. til:

 • kortlægning af glemte kriser
 • tidlig varsling af potentielle kriser
 • vurdering af humanitære behov og humanitær nødhjælp
 • integreret krisestyring
 • skadesvurdering efter krisen
 • oprettelse af en database over hurtig kortlægning
 • stabilitet på tværs af landegrænser (ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben, bekæmpelse af ulovlig handel og terrorisme).

På området udviklingssamarbejde vil JRC spille en rolle i oprettelsen af et observatorium for bæredygtig udvikling og miljø. Det etableres i første omgang i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-landene). Informationsindsamlings- og kommunikationssystemet er kernen i observatoriet. Systemet er i det væsentlige målrettet de følgende tre aspekter:

 • miljødiagnoser og landeprofiler
 • opstilling af scenarier
 • undersøgelse af samspillet mellem forskellige politikker.

Observatoriets arbejde gennemføres frem for alt med henblik på at opfylde eksisterende behov. De vil blive udformet på en sådan måde, at de kan forvaltes af udviklingslandene.

Kontekst

Siden 1984 har EU ført en politik for forskning og teknologisk udvikling, der er baseret på flerårige rammeprogrammer. Det syvende rammeprogram er det andet, siden Lissabon-strategien blev lanceret i 2000, og det skal spille en hovedrolle for vækst og beskæftigelse i Europa i de kommende år. Kommissionen ønsker at udvikle den "videntrekant", der dannes af forsknings-, uddannelses- og innovationspolitikken, for at lade kundskaberne tjene den økonomiske dynamik og de sociale og miljømæssige fremskridt.

Dokumentets nøglebegreber

 • Emneområder: sundhed; fødevarer, landbrug og bioteknologi; informations- og kommunikationsteknologi; nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi; energi; miljø (herunder klimaændringer); transport (herunder luftfartsteknik); samfundsvidenskaber og humaniora; sikkerhed og rummet.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

beslutning 2006/975/EF

1.1.2007-31.12.2013

-

EUT L 400 af 30.12.2006

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets beslutning 2006/977/Euratom af 19. december 2006 om særprogrammet for Det Fælles Forskningscenters gennemførelse af direkte aktioner under Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) syvende rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2007-2011) [Den Europæiske Unions Tidende L 400 af 30.12.2006. Denne beslutning vedrører Det Fælles Forskningscenters (JRC's) mål og aktiviteter under dette Euratom-særprogram. De drejer sig navnlig om uddannelse, videnforvaltning, nuklear sikkerhed, affaldsforvaltning og virkninger af nuklear aktivitet på miljøet.

See also

 • Det Fælles Forskningscenter (EN)

Seneste ajourføring: 12.01.2007

Top