Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Særprogrammet "Mennesker"

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Særprogrammet "Mennesker"

Formålet med dette særprogram er at forbedre forskernes forhold på arbejdsmarkedet i Europa, både kvalitativt og kvantitativt. Der vil blive gennemført en række aktioner med henblik herpå. De nærmere omstændigheder i forbindelse med disse aktioner beskrives i dette dokument (mål, særtræk, aktivitetsområder osv.).

DOKUMENT

Rådets beslutning 2006/973/EF af 19. december 2006 om særprogrammet "Mennesker" til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013).

RESUMÉ

Særprogrammet "Mennesker" har hovedsagelig til formål at sikre en kvalitativ og kvantitativ forbedring af forskernes karrieremuligheder i EU. Det drejer sig med andre ord om at tilpasse det europæiske arbejdsmarked med henblik på at imødekomme forskernes behov for uddannelse, mobilitet og karriereudvikling samt på at tilskynde forskerne til at skabe sig en fremtid i Europa.

Programmet mobiliserer betydelige finansielle ressourcer og er baseret på erfaringer fra ”Marie Curie” aktiviteterne.

Helt konkret lægges der vægt på følgende tre aspekter:

 • at skabe fordele og at skabe en strukturerende effekt, som for eksempel gennem samfinansiering af regionale, nationale eller internationale programmer
 • at forbedre uddannelses- og karrieremuligheder i den private sektor
 • at styrke den internationale dimension.

Gennemførelsen af særprogrammet forventes at koste 4 750 mio. EUR i perioden fra 1. januar 2007 til 31. december 2013.

SÆRTRÆK OG OVERORDNEDE MÅL

Det overordnede mål er kvantitativt og kvalitativt at styrke det menneskelige potentiale inden for forskning og teknologisk udvikling i Europa. Med dette mål for øje vil der blive taget forskellige initiativer til at:

 • tilskynde flere til at vælge en forskerkarriere
 • tilskynde europæiske forskere til at blive i Europa
 • tiltrække forskere fra tredjelande til Europa
 • forbedre udveksling af viden mellem lande, sektorer, organisationer og på tværs af faggrænser
 • styrke kvinders deltagelse i forskning og teknologisk udvikling.

Dette særprogram skaber merværdi på flere områder. Det vil, først og fremmest, uden tvivl forbedre mobiliteten blandt forskere, på tværs af både landegrænser og sektorer. Endvidere vil det have en strukturerende virkning på følgende:

 • tilrettelæggelsen af forskeruddannelser samt gennemførelsen og kvaliteten af disse
 • forskernes karriereudvikling
 • udvekslingen af viden på tværs af sektorer og forskningsorganisationer,
 • kvinders deltagelse i forskning og udvikling.

Gennemførelsen af det 7nde rammeprogram, med dets forskellige særprogrammer og alle de forskningsaktiviteter, der sættes i gang herunder, vil blive styret af grundlæggende etiske principper, men også af sociale, juridiske, socioøkonomiske, kulturelle og kønsligestillingsmæssige hensyn.

AKTIVITETER

Særprogrammets mål virkeliggøres ved gennemførelse af en lang række "Marie Curie"-aktiviteter, der har til formål at udvikle forskernes kvalifikationer og kompetencer, og som rettes mod forskere i alle faser af karriereforløbet. Aktiviteterne sætter fokus på mobilitet (på tværs af landegrænser og sektorer), anerkendelse af erfaring fra andre sektorer og lande samt på at optimere forskernes arbejdsvilkår og omfatter nærmere bestemt:

 • grunduddannelsen af forskere
 • livslang uddannelse og karriereudvikling
 • partnerskaber og forbindelser mellem erhvervslivet og den akademiske verden
 • den internationale dimension.

Programmet omfatter ligeledes specifikke ledsageforanstaltninger, oplysningsforanstaltninger (f.eks. "Marie Curie-stipendier") og støtteforanstaltninger.

Grunduddannelse af forskere

Grunduddannelsen af forskere gennemføres typisk i løbet af de første fire år af en forskerkarriere, plus ét yderligere år (hvis det er nødvendigt for at afslutte grunduddannelsen).

Programmet har hovedsagelig til hensigt inden for dette område at forbedre forskernes karriereudsigter og gøre forskerkarrieren mere attraktiv ved at optimere grunduddannelsens struktur i medlemsstaterne og de associerede lande, både i den offentlige og den private sektor.

Aktiviteten vil blive gennemført ved, at der ydes støtte til oprettelse af netværk af organisationer i forskellige sektorer, der er involveret i uddannelse af forskere. Disse netværk skal opbygges omkring fælles flerfaglige uddannelsesprogrammer, som hovedsagelig skal være koncentreret om tilegnelse af videnskabelig og teknologisk viden, men også om kvalifikationer og kompetencer, der dækker andre discipliner, f.eks. ledelse, finansiering, jura, iværksætterånd, etiske aspekter, kommunikation og forbindelser mellem videnskab og samfund. Nærmere bestemt yder Fællesskabet støtte til følgende:

 • rekruttering til uddannelsen af forskere, der befinder sig i en tidlig fase af deres karriere
 • oprettelse af professorater eller undervisningsstillinger for erfarne forskere
 • tilrettelæggelse af korte uddannelsestiltag (konferencer, sommerkurser, specialiserede kurser osv.) med adgang for både deltagere i netværkets uddannelsesprogram og forskere fra organisationer uden for netværket.

Livslang uddannelse og karriereudvikling

Denne aktivitet er rettet mod erfarne forskere (med mindst fire års forskningserfaring på fuld tid eller med en doktorgrad). Den har først og fremmest til formål at styrke disses personlige kompetenceudvikling ved at give dem mulighed for at erhverve fler- eller tværfaglige kvalifikationer eller høste erfaring i forskellige sektorer. Aktiviteten har to formål:

 • at hjælpe forskerne til at opnå og/eller styrke en ledende uafhængig stilling
 • at støtte de forskere, der genoptager deres forskerkarriere efter en pause, og hjælpe dem med hurtigt at blive (re)integreret i en forskerkarriere i en medlemsstat eller et associeret land, herunder i deres hjemland, efter et ophold i et andet land.

Aktiviteten vil blive gennemført ved hjælp af:

 • individuelle tværnationale stipendier inden for Europa
 • samfinansiering af regionale, nationale og internationale programmer; de programmer, der ansøger om samfinansiering, bør spille en central rolle (hvad enten de er offentlige eller private) i opbygningen af forskerkapacitet inden for deres respektive aktivitetsområder.

Partnerskaber og forbindelser mellem erhvervslivet og den akademiske verden

Denne aktivitet har til formål at fremme forbindelser mellem offentlige forskningsorganisationer og private kommercielle foretagender (navnlig små og mellemstore virksomheder). Dette skal gennemføres på grundlag af langsigtede samarbejdsprogrammer (på tværs af sektorer og landegrænser) med potentiale for at styrke udveksling af viden og gensidig forståelse af de forskellige miljøer og de forskellige kvalifikationsbehov i de enkelte sektorer.

Fællesskabets støtte til menneskelige ressourcer kan antage en eller flere af følgende former:

 • udstationering af personale fra en sektor til en anden som led i partnerskabet
 • midlertidige gæsteophold for forskere, der kommer fra organisationer uden for partnerskabet
 • afholdelse af seminarer og konferencer
 • tilskud til indkøb af udstyr i forbindelse med virksomheders deltagelse i samarbejdet (kun for små og mellemstore virksomheder).

Den internationale dimension

Den internationale dimension ved mennesker, der arbejder med forskning og udvikling i Europa, omfatter to særskilte aspekter:

 • karriereudvikling for forskere fra medlemsstaterne og de associerede lande
 • internationalt samarbejde gennem forskerne.

De aktiviteter, der gennemføres inden for de to områder, støttes via internationale stipendier (rejse- og modtagelsesstipendier), forskellige andre stipendier, partnerskaber, udvekslingsophold, tilrettelæggelse af arrangementer (konferencer osv.) samt systematisk udveksling af god praksis.

Kontekst

Siden 1984 har EU ført en politik for forskning og teknologisk udvikling, der er baseret på flerårige rammeprogrammer. Det syvende rammeprogram er det andet, siden Lissabon-strategien blev lanceret i 2000, og det skal spille en hovedrolle for vækst og beskæftigelse i Europa i de kommende år. Kommissionen ønsker at udvikle den "videntrekant", der dannes af forsknings-, uddannelses- og innovationspolitikken, for at lade kundskaberne tjene den økonomiske dynamik og de sociale og miljømæssige fremskridt.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning 2006/973/EF

1.1.2007-31.12.2013

-

EUT L 400 af 30.12.2006

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen af 29. april 2009 til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – Status over gennemførelsen af EU’s syvende rammeprogram for forskning [KOM(2009) 209 – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. "Marie Curie-stipendierne", som tilbydes under programmet "Mennesker" er fortsat populære. De bidrager til en afbalanceret "hjernecirkulation", både på europæisk og globalt plan, og skaber et mobilt og højkvalificeret forskersamfund i Europa. Udnyttelsen af stipendier for samarbejde mellem erhvervslivet og den akademiske verden kan dog forbedres ved at informere erhvervslivet og SMV'erne bedre om de muligheder, der findes på dette område.

Seneste ajourføring: 26.05.2010

Top