Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Indrejse og ophold for forskere fra lande uden for EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Indrejse og ophold for forskere fra lande uden for EU

RESUMÉ AF:

Direktiv 2005/71/EF om en særlig indrejseprocedure for tredjelandsstatsborgere med henblik på videnskabelig forskning

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det fastlægger en særlig procedure for indrejse og ophold for statsborgere fra lande uden for EU, der skal arbejde på et forskningsprojekt i EU i en periode på over tre måneder.
 • Ifølge proceduren skal godkendte forskningsorganisationer indgå som primære aktører ved immigrationsproceduren, da de varetager en central opgave i den tematiske vurdering af kandidaten og forskningsprojektet.

HOVEDPUNKTER

Direktivet gælder for statsborgere fra lande uden for EU, undtaget hvor mere gunstige bestemmelser er gældende ifølge bilaterale eller multilaterale aftaler mellem EU eller EU og medlemslandene og et eller flere lande uden for EU.

Direktivet finder ikke anvendelse på:

 • personer, der søger asyl, subsidiær beskyttelse eller midlertidig beskyttelse
 • ph.d.-studerende, der forsker i forbindelse med en doktorafhandling (de er dækket af direktiv 2004/114/EF om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste)
 • tredjelandsstatsborgere, hvis udvisning er blevet suspenderet af faktuelle eller lovmæssige årsager
 • forskere, der hører under en forskningsorganisation under en forskningsorganisation i et andet EU-land.

Forskningsorganisationer

Forskningsorganisationer, der ønsker at være vært for en forsker, skal først godkendes af det EU-land, hvor organisationen er beliggende. Godkendelserne er almindeligvis gældende i mindst fem år. EU-landene publicerer årligt en liste over godkendte forskningsorganisationer.

Forskningsorganisationerne skal underskrive en »værtsaftale« med forskeren i form af en juridisk bindende kontrakt. Ifølge aftalen skal:

 • forskeren forpligte sig til at gennemføre forskningsprojektet
 • organisationen forpligte sig til at være vært for forskeren, forudsat at denne tildeles opholdstilladelse.

Indrejse for forskere

EU-landene skal tage imod forskere, der:

 • fremlægger et gyldigt pas eller tilsvarende rejsedokumenter
 • fremlægger en værtsaftale indgået med en forskningsorganisation
 • fremlægger en erklæring fra forskningsorganisationen om overtagelse af det finansielle ansvar
 • ikke anses for at udgøre en trussel mod den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den offentlige sundhed.

EU-landene skal udstede en opholdstilladelse for et år eller længere og forny den årligt. Hvis forskningsprojektet er planlagt til at vare mindre end et år, skal opholdstilladelsen udstedes for projektets varighed. Der kan udstedes opholdstilladelse af samme varighed for forskerens familiemedlemmer.

Indehavere af en opholdstilladelse har de samme rettigheder som landets statsborgere med hensyn til:

 • anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre faglige kvalifikationsbeviser
 • arbejdsvilkår, herunder regler om løn og afskedigelse
 • social sikring ifølge landets lovgivning
 • skattefordele
 • adgang til goder og tjenesteydelser samt levering af goder og tjenesteydelser, som stilles til rådighed for offentligheden.

Procedure

De enkelte EU-lande afgør, om ansøgning om opholdstilladelse skal udfærdiges af forskeren eller forskningsorganisationen.

Ansøgninger skal indsendes i forskerens bopælsland via diplomatiske myndigheder eller konsulat for det EU-land, hvor forskeren ønsker at gennemføre sin forskning.

EU-landene kan også i deres egen lovgivning give mulighed for, at ansøgere kan ansøge fra deres eget land.

Ophævelse

Direktiv (EU) 2016/801 ophæver og erstatter direktiv 2005/71/EF med virkning fra den 24. maj 2018.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 23. november 2005. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 12. oktober 2007.

BAGGRUND

Forskeres mobilitet er afgørende for vidensopbygning og -deling. Deres mobilitet kan sikres ved at forenkle procedurerne i forbindelse med indrejse og ophold for forskere fra lande uden for EU.

For yderligere oplysninger henvises til:

DOKUMENT

Rådets direktiv 2005/71/EF af 12. oktober 2005 om en særlig indrejseprocedure for tredjelandsstatsborgere med henblik på videnskabelig forskning (EUT L 289 af 3.11.2005, s. 15-22)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets direktiv 2004/114/EF af 13. december 2004 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste (EUT L 375 af 23.12.2004, s. 12-18)

Kommissionens henstilling af 11. marts 2005 om et europæisk charter for forskere og en adfærdskodeks for ansættelse af forskere (EUT L 75 af 22.3.2005, s. 67-77)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/801 af 11. maj 2016 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse (EUT L 132 af 21.5.2016, s. 21-57)

seneste ajourføring 09.08.2016

Top