Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sjette rammeprogram (2000-2006): Teknologi til informations-samfundet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Sjette rammeprogram (2000-2006): Teknologi til informations-samfundet

Dette særprogram vil fremme udviklingen af teknologi inden for områderne materialer, software og applikationer for at styrke den europæiske industris konkurrenceevne og give borgerne i Europa mulighed for at tage del i vidensamfundet.

DOKUMENT

Rådets beslutning 2002/834/EF af 30. september 2002 om vedtagelse af et særprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration: "Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum" (2002-2006) [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 294 af 29.10.2002].

RESUMÉ

I 2000 besluttede Det Europæiske Råd i Lissabon, at udviklingen af informationssamfundet skulle udgøre en fremskyndet overgang til en konkurrencedygtig og dynamisk videnøkonomi, der kan skabe en bæredygtig økonomisk vækst ledsaget af en både kvantitativt og kvalitativt øget beskæftigelse og større sammenhængskraft i samfundet.

Denne beslutning blev udmøntet i eEurope 2002 -initiativet, som Europa-Kommissionen lancerede med henblik på at fremme opkomsten af "et informationssamfund for alle". Samtidigt hermed skal eEurope 2005 -initiativet inden 2010 gøre informationssamfundets applikationer og tjenester tilgængelige for alle borgere, alle hjem, alle skoler og alle virksomheder.

Informations- og kommunikationsteknologierne afføder nye produktions- udvekslings- og kommunikationsmåder. Denne sektor er blevet EU's næststørste økonomiske sektor med over 2 millioner ansatte i Europa. I denne sammenhæng søger det sjette rammeprogram at opfylde efterspørgslen og behovet på markederne og fra de offentlige politikområder og borgerne.

For at opnå den bedst mulige økonomiske og samfundsmæssige udnyttelse af bestræbelserne på dette område bør den kommende generation af teknologi være mere integreret i omgivelserne, lettere tilgængelig og frembyde en mangfoldighed af tjenester og applikationer.

Det endelige mål er at få indført mere brugervenlig teknologi inden for alle felter: sikkerhed og beskyttelse af privatlivets fred, undervisning og uddannelse, adgang for ældre eller handicappede, fjernarbejde, elektronisk handel og forvaltning, sundhed on-line, (e-sundhed), intelligente transportsystemer, osv.

Det samlede budget til programmet for "teknologi til informationssamfundet" (EN) beløber sig til 3,625 mia. EUR. Til arbejdsprogrammet for 2003-2004 er der i alt 1,725 mia. EUR til rådighed. Et budget på ca. 90 mio. EUR er forbeholdt deltagere fra følgende lande: Rusland og de nye uafhængige stater, Middelhavslandene, herunder landene i det vestlige Balkan, og udviklingslandene. Der er forudset to forslagsindkaldelser under dette budget.

De aktioner, der iværksættes, vedrører de fire følgende teknologiske forskningsopgaver:

A) Forskning af integrerende karakter på områder af højtprioriteret betydning for borgerne og erhvervslivet

Målet er at finde løsninger på de samfundsmæssige og økonomiske udfordringer, som der er behov for i det nye videnbaserede samfund, herunder følgerne heraf for de erhvervsmæssige aktiviteter og miljøet på arbejdspladsen.

Forskningsaktiviteterne er koncentreret om følgende temaer:

 • forskning i teknologi, der garanterer sikkerhed og fortrolighed i informationssystemerne samt sikrer borgernes rettigheder og beskytter privatlivets fred
 • udvikling af systemer til såkaldte "intelligente omgivelser", der kan give bedre adgang til informationssamfundet for alle, især ældre og handicappede
 • udvikling af elektronisk handel on-line, nye redskaber og arbejdsmetoder, læringsteknologi, integreret forvaltning af virksomheder osv.
 • udvikling af systemer i stor skala, der gør brug af databaser og globale ressourcer inden for områder som miljø, energi, sundhed, transport mfl.

B) Kommunikations-, databehandlings- og softwareinfrastruktur

Målet er at udvikle teknologi til mobil, trådløs, optisk og bredbåndet kommunikation, der er pålidelig og bredt anvendelig, og som kan tilpasses borgernes behov.

Bestræbelserne skal fokusere på at udvikle:

 • forskning i nye generationer af kommunikationsinfrastruktur og -net for at forberede den næste generation af Internettet
 • udvikling af teknologi, der involverer flere aktører, teknik og kontrol af komplekse systemer i stor skala.

C) Komponenter og mikrosystemer

Målet er at øge forskningen omkring miniaturiserede komponenter og nedbringe omkostningerne hertil på basis af nye materialer. Forskningens hovedemner er følgende:

 • produktion af nano-/mikrokomponenter med henblik på at opnå en kraftig miniaturisering af systemerne (lille format, lav vægt, færre forbindelsesled og mindre energiforbrug)
 • forskning i nanoelektronik, mikroteknologi, registreringssystemer, nye materialer, anordninger og modeller til databehandling.

D) Viden- og grænsefladeteknologi

Målet er at udvikle styringsredskaber til at lette samspillet med videnbaserede tjenester og applikationer hvor og når som helst. Bestræbelserne vil være koncentreret om følge emner:

 • udvikling af semantikbaserede og kontekstfølsomme systemer til gengivelse og forvaltning af viden, herunder kognitive systemer, redskaber til design, organisation, navigation, genvinding osv.
 • udvikling af multisensoriske grænseflader, der reagerer intelligent på tale, gestikulation, berøring eller udtryk, der opfattes af andre sanser.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 1513/2002/EF

Gennemførelsesdato: 01.01.2003Udløbsdato: 31.12.2006

-

EFT L 294 af 29.10.2002

Seneste ajourføring: 04.01.2007

Top