Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samhørighedspolitikkens bidrag til gennemførelsen af Lissabonstrategien (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Samhørighedspolitikkens bidrag til gennemførelsen af Lissabonstrategien (2007-2013)

Kommissionen giver en oversigt over nationale strategier og programmer i forbindelse med samhørighedspolitikken for perioden 2007-2013. Det fremgår, at størstedelen af de 347 mia. EUR, der går som støtte til den omtalte politik, vil blive investeret i prioriteterne i Lissabonstrategien, nemlig: videnbaseret økonomi, forskning, udvikling og innovation, menneskelig kapital og udvikling af virksomheder.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 11. december 2007 "Medlemsstaternes og regionernes gennemførelse af Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse ved hjælp af EU's samhørighedspolitik, 2007-2013" [KOM(2007) 798 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Kommissionen fremlægger et første overblik over resultaterne af forhandlinger vedrørende nye programmer og strategier i forbindelse med en reform af samhørighedspolitikken. Den viser, hvilken rolle disse kan spille for den fornyede Lissabonstrategi.

Denne meddelelse er en del af Lissabonpakken, der fastlægger Den Europæiske Unions (EU) foranstaltninger til gennemførelse af Lissabonmålsætningerne for 2008-2011 og vurderer de opnåede resultater i gennemførelsen af målsætninger inden for denne strategi i perioden 2005-2007.

Samhørighedspolitik som centralt element i Lissabonprocessen

Efter reformen i 2006 fokuserer samhørighedspolitikken på gennemførelsen af prioriteterne i Lissabonstrategien i perioden 2007-2013, nemlig: at gøre EU mere attraktiv for beskæftigelse og investering, at fremme innovation, iværksætterånd og videnøkonomi samt at skabe flere og bedre job.

En reform af samhørighedspolitikken har medført en decentralisering, idet lokale og regionale partnere har fået større ansvar, en deling af viden og ressourcer samt en udvikling af tilpassede strategier på lokalt og regionalt plan.

Der skal fortsat gøres en indsats for at realisere Lissabonstrategiens målsætninger, samtidig med at der tages hensyn til de individuelle forhold og udfordringer i hvert land. Således har medlemsstaterne bevilget deres støtte til aktionsområder, der bidrager til gennemførelsen af disse mål, og til strukturelle reformer, der planlægges inden for de nationale reformprogrammer.

Fokus på Lissabonprioriteringerne

I perioden 2007-2013 er budgettet for samhørighedspolitikken på 347 mia. EUR, hvilket suppleres med 160 mia. EUR i nationale offentlige og private midler. Ca. 80 % af ressourcerne skal tildeles konvergensregionerne, heraf 65 % til formål relateret til Lissabonstrategien. De regioner, der er omfattet af programmet for regional konkurrenceevne og beskæftigelse, vil få gavn af 16 % af støtten fra samhørighedspolitikken, heraf 82 % til fordel for aktionsområder, der er knyttet til Lissabonstrategien.

Indsatsen skal fokuseres på fire prioriterede områder under Lissabonstrategien, nemlig:

Investeringer i viden og innovation

Samhørighedsprogrammerne investerer 85 mia. EUR i viden og i innovation, navnlig for at forbedre erhvervslivets innovationskapacitet (49,5 mia. EUR) og udvikle kvalifikationer, til spredning, brug samt udvikling af teknologier, til virksomhedsoprettelse samt for at fremme en mere fleksibel arbejdsstyrke.

På dette område er det vigtigt at udnytte eksisterende ekspertisecentre, forbedre de nationale og regionale kapaciteter, tiltrække private investeringer og forbedre udnyttelse af eksisterende potentiale. Etableringen af en ny generation af infrastrukturer, instrumenter og laboratorier for grundforskning i verdensklasse vil ligeledes være nødvendig.

Frigørelse af forretningsmuligheder

Samhørighedspolitikken hjælper de små og mellemstore virksomheder (SMV) med at investere i menneskelig kapital, etablere effektive forvaltningssystemer, fremme et godt arbejdsmiljø, forudse økonomiske ændringer og mindske bureaukratiet.

For 2007-2013 tildeles SMV'erne næsten 19 mia. EUR, så de kan forbedre deres konkurrenceevne og komme ud på det internationale marked. Takket været JEREMIE- og JESSICA-initiativerne, som har til formål at forbedre adgangen til innovative finansieringstekniske produkter i regionerne, vil SMV'erne ligeledes kunne have adgang til finansiering fra andre kilder.

JASMINE-initiativet vedrørende støtte til mikrokreditter til udvikling af beskæftigelse og forbedring af social inddragelse er blevet vedtaget. Der er ligeledes blevet vedtaget en meddelelse, der fremsætter forslag om en vejledning om synergieffekterne mellem EU's samhørighedspolitiske interventioner, forskningsrammeprogrammerne og programmet for konkurrenceevne og innovation.

Forbedring af beskæftigelsesevnen gennem flexicurity

I perioden 2007-2013 vil samhørighedspolitikken støtte forskellige elementer af flexicurity med ca. 50 mia. EUR. Formålet med de nye programmer er at forbedre beskæftigelsesevnen gennem flexicurity ved at hjælpe virksomhederne med at fastsætte strategier for menneskelige ressourcer og mere produktive former for arbejde samt at lette overgangsprocessen i forbindelse med omstruktureringer.

Arbejdsmarkedspolitikker, uddannelse og videreuddannelse giver borgerne mulighed for at tilegne sig de kompetencer og kvalifikationer, der kræves på arbejdsmarkedet. Støtten til reform af uddannelsessystemerne skal forhøjes (25,3 mia. EUR).

Bedst mulig forvaltning af energiressourcerne

De nye programmer lægger i større grad vægt på en forbedret forvaltning af energiressourcerne og en udvikling i retning af en effektiv og integreret energipolitik. Sammenlignet med perioden 2000-2006 vil investeringerne i vedvarende energikilder og energieffektivitet dog være fem gange højere under konvergensmålet og syv gange højere under målet vedrørende regional konkurrenceevne og beskæftigelse.

Anbefalinger og prioriteter

Investeringerne i Lissabonrelaterede målsætninger vedrører mange emner, der gennem deres kompleksitet kan medføre vanskeligheder for medlemsstaterne. For at afhjælpe denne situation er 51 mia. EUR blevet tildelt programmer, der sigter mod at styrke synergieffekterne mellem miljøbeskyttelse, risikoforebyggelse og vækst.

Et tilstrækkeligt transportnet er afgørende for den økonomiske udvikling. Udvikling af de transeuropæiske transportnet (TEN-T) har med et budget på 38 mia. EUR fået høj prioritet. Programmer, der skal forbedre adgangen til TEN-T-projekterne og fremme mere miljømæssigt bæredygtige transportsystemer, har fået tildelt 34 mia. EUR.

Næsten 3,6 mia. EUR vil blive tildelt med henblik på at modernisere offentlige administrationer og tjenester og fremme udviklingen og gennemførelsen af effektive politikker. JASPERS, en facilitet for teknisk bistand, skal ligeledes bistå de nye medlemsstater i realiseringen af projekter af høj kvalitet, således at de kan få støtte fra EU.

Fremme af partnerskaber

Samarbejdet mellem de ansvarlige for koordinering af gennemførelsen af de nationale reformprogrammer samt de ansvarlige for udarbejdelsen af de samhørighedspolitiske strategier og programmer er i alt blevet forøget. I de tilfælde, hvor samarbejdet endnu ikke er effektivt, skal der gøres en indsats.

Alle interessenter skal samarbejde intensivt for så vidt angår tilrettelæggelsen og gennemførelsen af de samhørighedspolitiske programmer. Samhørighedspolitikken inddrager på samme tid partnere på "vertikalt plan" (Fællesskabet samt nationale, regionale og lokale myndigheder) og interessenter på "horisontalt plan" (repræsentanter for erhvervslivet, fagforeninger, ngo'er, osv.).

Evaluering og opfølgning af samhørighedspolitikken i forhold til Lissabonprocessen

Der skal foretages regelmæssig rapportering om samhørighedspolitikkens bidrag til vækst og beskæftigelse for at muliggøre krydscheck med henblik på at sikre ensartethed i forvaltningen af de nationale reformprogrammer og de samhørighedspolitiske programmer.

Medlemsstaterne skal hvert år aflægge rapport om tildelt støtte inden for hvert program samt aflægge rapport i 2009 og 2012 om samhørighedspolitikken i forhold til Lissabondagsordenen.

Kommissionen udarbejder (i 2010 og 2013) en rapport om nationale bidrag og om behovet for at tilpasse programmerne til nye udfordringer.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale udvalg og Regionsudvalget af 14. maj 2008 om resultaterne af forhandlingerne vedrørende de samhørighedspolitiske strategier og programmer for programmeringsperioden 2007-2013 [KOM(2008) 301 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Efter forhandlinger (EN) med medlemsstaterne har Kommissionen fremlagt prioriteterne for samhørighedspolitikken for programperioden 2007-2013. Ifølge Lissabonstrategiens mål skal de finansielle midler, der tildeles under konvergensmålet, målet om konkurrenceevne og målet om territorialt samarbejde tildeles til innovation, forskning, kompetenceudvikling og menneskelig kapital.

De sektorielle og regionale strategier er blevet tilpasset til de nye udfordringer. Investeringerne skal øge de europæiske virksomheders globale konkurrenceevne gennem tilpasning til globalisering og omlægninger og en dermed lettere adgang til markederne. Den aldrende befolkning og den demografiske udvikling i det europæiske samfund nødvendiggør en forbedring af arbejdsmarkedsdeltagelsen og udvikling af arbejdstagernes kompetencer. Samhørighedspolitikken sigter særligt på integration af indvandrere samt bekæmpelse af diskrimination, fattigdom og udelukkelse. Programmerne understøtter udviklingen af nye miljøtjenester og nye kompetencer samt finansiering af infrastruktur for at nå de europæiske mål for bæredygtig udvikling, klimaforandringer og energipolitik.

Den decentrale forvaltning af fondene er afgørende for en effektiv gennemførelse af programmerne. Der er ved udarbejdelsen af strategien på flere niveauer etableret et partnerskab mellem de offentlige myndigheder og civilsamfundet, som muliggør en tilpasning af investeringerne til de aktuelle regionale og lokale forhold. Derudover skal udveksling af god praksis fra tidligere programmer bidrage til en effektiv anvendelse af de offentlige midler.

Udbredelsen sikres inden for rammerne af Fællesskabets initiativer, særligt det nye initiativ ”Regions for Economic Change” (EN) (FR) samt målet om territorialt samarbejde.

Seneste ajourføring: 03.03.2009

Top