Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Status, udfordringer og strategi for regionerne i den yderste periferi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Status, udfordringer og strategi for regionerne i den yderste periferi

Kommissionen gør status over de positive resultater, som partnerskaber med regionerne i den yderste periferi har medført. Den præsenterer opnåede resultater siden 2004 og foreslår at forstærke hovedpunkterne i strategien gennem vedtagelse af yderligere foranstaltninger. Endvidere konsulterer Kommissionen de interesserede parter med hensyn til fremtidsperspektiver for strategien for regionerne i den yderste periferi.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 12. september 2007 "Strategien for regionerne i den yderste periferi: resultater og fremtidsudsigter" [KOM(2007) 507 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Perioden 2004-2007 har været afgørende for gennemførelsen og konkretiseringen af den europæiske strategi for regionerne i den yderste periferi. Nøgleinstrumenterne er blevet gennemarbejdet og omdefineret for bedst muligt at kunne tilpasses til udfordringer og realiteter i disse regioner. Den Europæiske Unions (EU) politikker kan dog yderligere forbedres, især med hensyn til at gøre Fællesskabets indsats mere sammenhængende.

Dette dokument vedrører syv regioner i den yderste periferi inden for EU, nemlig: Guadeloupe, Guyana, Martinique og Réunion (dvs. de fire franske oversøiske departementer), samt De Kanariske Øer (Spanien), Azorerne og Madeira (Portugal).

Ledsageforanstaltninger for regionerne i den yderste periferi

Kommissionen fremhæver nødvendigheden af en fuld udnyttelse af mulighederne i strategien fra 2004 ved at uddybe dens hovedpunkter og gennemføre supplerende foranstaltninger.

Første prioritet er at reducere transportproblemerne og virkningerne af andre problemer på regionerne i den yderste periferi. Kommissionen opfordrer til at udnytte de muligheder, som de for nyligt udarbejdede værktøjer præsenterer: en særlige tildelingsordning, der skal kompensere for meromkostninger i forbindelse med transport og nye informations- og kommunikationsteknologier, de transeuropæiske transportnet (TEN-T), de transeuropæiske energinet (TEN-E) og MARCO POLO II; og den evaluerer de specifikke behov, som regionerne i den yderste periferi har i forbindelse med udarbejdelsen af POSEI, et særligt program for bestemte regioner som følge af deres afsides beliggenhed og økarakter.

Anden prioritet er at forbedre konkurrenceevnen for regionerne i den yderste periferi, hvilket er i tråd med Lissabonstrategien og kræver tilpassede instrumenter såsom:

 • samhørighedspolitikken og især Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Den Europæiske Socialfond (ESF)
 • Fællesskabets rammeprogrammer såsom det syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling, rammeprogrammet for innovation og konkurrenceevne og programmet for livslang læring
 • tjenesteydelser af almen økonomisk interesse.

Styrkelsen af den regionale integration i regionerne i den yderste periferi gennem naboskabsaktionen er en innovation i strategien fra 2004, som skal styrke dialogen mellem regionerne i den yderste periferi og deres nabolande. For at forstærke dette prioriterede område foreslår Kommissionen en række foranstaltninger, nemlig:

 • en anerkendelse af de særlige forhold i regionerne i den yderste periferi i de økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA)
 • en koordinering af de finansielle instrumenter
 • en styrkelse af de maritime forbindelser mellem regionerne i den yderste periferi og de tilstødende tredjelande
 • en fælles deltagelse af regionerne i den yderste periferi og tredjelandene i forskellige forskningsnet og Fællesskabets rammeprogrammer
 • en anerkendelse af de særlige forhold i regionerne i den yderste periferi inden for migrationspolitikken.

Det sidste område, der prioriteres, er et støtteinstrument til kompensation for virkningerne af ulemper i regionerne i den yderste periferi. Gennem en reform af fællesskabspolitikkerne får regionerne i den yderste periferi i perioden 2007-2013 store finansielle tilskud som kompensation for virkningerne af de faktorer, som hæmmer udviklingen i disse regioner (fjern beliggenhed, status som øsamfund, vanskelige topografiske og klimatiske forhold, osv.).

Virkninger og høringer

Kommissionen har udpeget fire emner, som den med sine partnere vil indlede en dialog om. Disse emner er tværgående og vil have store konsekvenser for strategien for regionerne i den yderste periferi.

Virkningen af klimaændringen er i betragtning af den geografiske beliggenhed og sårbarheden i regionerne i den yderste periferi et stort problem. De ekstreme metrologiske vejrfænomener risikerer at blive mangedoblet og at påvirke hovedpunkterne i strategien fra 2004 (transport, konkurrenceevne, regional integration). Derfor opfordrer Kommissionen sine partnere til at drøfte bl.a. følgende emner:

 • foranstaltninger, der reducerer udslippet uden at have negativ indvirkning på transport, økonomi og borgere i regionerne i den yderste periferi
 • udnyttelsen af de nye muligheder, som kampen mod klimaændringen giver regionerne i den yderste periferi i kraft af deres naturressourcer (geotermisk energi, biodiversitet osv.), for at kunne forbedre deres energibalance og styrke deres konkurrenceevne
 • muligheden for fremskridt i retning af energimæssig selvforsyning samtidig med en bedst mulig udnyttelse af energibesparelsespotentialet.

Den demografiske udvikling og migrationsstrømmene har konsekvenser for arealplanlægningen, arbejdsmarkedet, behovene i forbindelse med erhvervsuddannelse og for den offentlige sektor. Kommissionen ønsker at drøfte følgende punkter med sine partnere:

 • hvordan der bedst kan tages hensyn til de store udfordringer, som skyldes det kraftige demografiske pres og den tiltagende udvandring til moderlandet
 • en styrkelse af de foranstaltninger, der fremmer integrationen af lovlige indvandrere i disse områder
 • en iværksættelse af foranstaltninger, der skal afhjælpe årsagerne til indvandringen til regionerne i den yderste periferi som følge af f.eks. deres geografiske beliggenhed.

Landbruget spiller fortsat en afgørende rolle for økonomien i regionerne i den yderste periferi, der gennem geografiske og klimatiske faktorer er dårligere stillet. Fællesskabsstøtten til de forskellige landbrugssektorer er indarbejdet i POSEI-ordningen, hvilket tillader en sammenhængende tilgang til udviklingen af landbrugssektoren i disse regioner.

Rollen, som regionerne i den yderste periferi spiller inden for EU's havpolitik, er af afgørende strategisk betydning. Den særlige geografiske beliggenhed, der gør sig gældende for regionerne i den yderste periferi, i Atlanterhavet, Det Indiske Ocean og Det Caribiske Hav giver Europa en global maritim dimension. Selvom regionerne i den yderste periferi aktivt har deltaget i høringsprocessen om den fremtidige havpolitik i EU, ønsker Kommissionen at føre en dialog om følgende punkter:

 • at fremme styringsværktøjer i de forskellige havområder (Caribien, det sydøstlige Indiske Ocean, Makaronesien), f.eks. gennem en konference pr. havområde med deltagelse af de berørte parter med det formål at udvikle en koordineret tilgang
 • at støtte og bedre at udnytte diverse økonomiske aktiviteter, forskning, eller teknologisk udvikling, herunder de "blå" teknologier, ved at forbedre information og kommunikation på området
 • at bekæmpe ulovligt fiskeri, fremme havovervågning, bevare havmiljøet, osv.
 • at sikre en bæredygtig kystzoneplanlægning i regionerne i den yderste periferi og disses bidrag til Europas bæredygtige udvikling.

Kontekst

I juni 2002 følte Det Europæiske Råd pga. den særlige stilling, som regionerne i den yderste periferi har på grundlag af EF-traktatens artikel 299, stk. 2, sig foranlediget til at anmode Kommissionen om at fremlægge en strategi til fordel for regionerne i den yderste periferi. Meddelelsen fra 2004 er et svar på denne anmodning og indgår i reformen af den europæiske samhørighedspolitik. Denne meddelelse gør status over resultaterne af gennemførelsen af strategien og iværksætter en høring af partnerne, som fortsættes indtil marts 2008.

På Det Europæiske Råds møde den 14. december 2007 blev Kommissionens meddelelse af 12. september modtaget positivt, og Det Europæiske Råd opfordrede Kommissionen til at drage konklusioner af de igangværende høringer og fremsætte forslag på området (punkt 60 i konklusionerne fra Det Europæiske Råd).

Seneste ajourføring: 08.01.2007

Top