Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fjerde rapport om økonomisk og social samhørighed 

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Fjerde rapport om økonomisk og social samhørighed 

Den fjerde rapport om økonomisk og social samhørighed giver en første oversigt over effektiviteten og virkningen af EU's samhørighedspolitik i perioden 2000-2006 og indeholder en foreløbig vurdering af den nye programmeringsperiode 2007-2013. I den forbindelse giver rapporten en opdatering af situationen og af de økonomiske, sociale og territoriale perspektiver i medlemsstaterne og regionerne i EU samt af de udfordringer, som vil være forbundet med samhørighedspolitikken i de kommende år.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen af 30. maj 2007 – "Fjerde rapport om økonomisk og social samhørighed" [KOM(2007) 273 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

EU's økonomiske og sociale samhørighedspolitik står over for en række udfordringer og problemer. Denne fjerde rapport giver en opdatering af situationen og de økonomiske, sociale og territoriale perspektiver i medlemsstaterne og regionerne i EU. Den analyserer, hvilke fremskridt der er sket i kraft af samhørighedspolitikken samt dennes betydning for medlemsstaternes og Fællesskabets politikker og instrumenter.

Samhørighedspolitikkens effektivitet og virkning

Vurderingen af samhørighedspolitikkens effektivitet og virkning viser ud fra bruttonationalproduktet (BNP) pr. indbygger, at de europæiske regioner i løbet af de sidste 10 år har været inde i en konvergensproces.

Rapporten fremhæver, at samhørighedspolitikken fremmer vækst og jobskabelse, og forbedrer EU's innovationskapacitet og evne til at tilpasse sig forandringer. Således har samhørighedspolitikken bidraget til integrerede tilgange til fordel for udviklingen, forbedret kvaliteten af de offentlige investeringer og gjort partnerskaber til en del af god forvaltningsskik. Rapporten lægger ligeledes vægt på samhørighedspolitikkens rolle i indsatsen for at forbedre den menneskelige kapital, dens positive effekt på offentlig og privat kapital samt produktive investeringer.

Økonomiske, sociale og territoriale forskelle

På de tre områder BNP, produktivitet og beskæftigelse giver rapporten en analyse af situationen og udviklingen med hensyn til økonomiske, sociale og territoriale forskellepå nationalt og regionalt plan. Den giver en første evaluering af samhørighedspolitikkens virkning i perioden 2000-2006 og en foreløbig vurdering af den nye programmeringsperiode 2007-2013.

Økonomisk samhørighed

På nationalt plan har de nye EU-medlemsstater efter udvidelsen i 2004 haft den hurtigste vækstudvikling i EU-25 og har hurtigt indhentet deres efterslæb. På regionalt plan har man kunnet konstatere konvergens i forhold til BNP pr. indbygger mellem de tilbagestående regioner i EU-15 (støttemodtagere under samhørighedspolitikken i perioden 2000-2006) i løbet af de sidste 10 år. Der er dog stadig store forskelle på nationalt og regionalt plan.

Social samhørighed

Mens de regionale beskæftigelsesrater i EU-regionerne i perioden 2000-2005 tilnærmede sig hinanden, oplevede visse lande et fald i beskæftigelsen i de fleste af deres regioner. I samme periode faldt arbejdsløsheden fra 13,4 % til 12,4 % i de tilbagestående regioner, mens den lå stabilt i de mere udviklede regioner.

Territorial samhørighed

En tendens til suburbanisering har medført, at den økonomiske aktivitet i stort omfang har koncentreret sig i hovedstadsområderne, dvs. i vækstcentrene. Koncentrationen af fattigdom og arbejdsløshed i bestemte bykvarterer er fortsat et problem i mange europæiske byer, ligesom mangelfulde offentlige tjenesteydelser som bolig, transport eller uddannelse.

Samhørighedspolitikken for perioden 2007-2013 

Med hensyn til samhørighedspolitikken for perioden 2007-2013 indeholder rapporten en foreløbig vurdering af en reform af samhørighedspolitikken. Med det formål at mindske forskellene mellem medlemsstaterne og regionerne, fremme væksten og skabe nye arbejdspladser skal de finansielle midler koncentreres på:

  • de mindst udviklede regioner, hvor der foretages strukturelle tilpasninger
  • investeringer inden for forskning, innovation, informationssamfundet og erhvervsudvikling.

En strategisk tilgang, der er baseret på en koncentration af de finansielle midler, forudsætter, at samhørighedsprogrammerne for perioden 2007-2013 bliver afpasset efter den fornyede Lissabonstrategi for vækst og beskæftigelse.

Reglerne for forvaltning af samhørighedspolitikken er blevet rationaliseret og forenklet for at kunne leve op til standarderne for kontrol og forsvarlig økonomisk forvaltning. Det drejer sig f.eks. om vedtagelsen af en enkelt forordning vedrørende programforvaltning, en række regler for støttetildeling, en forenkling af den økonomiske forvaltning og af kontrolsystemerne samt en nemmere tilgang til oplysninger for borgere og støttemodtagere.

Udfordringer i samhørighedspolitikken

For at kunne klare sig i forhold til globaliseringen må regionerne omstrukturere, modernisere og fremme innovation (med hensyn til produkter, forvaltning, processer og menneskelig kapital). Med henblik herpå bør ændringer og diversificering af den økonomiske struktur i regioner med sektorer med høj værditilvækst kombineres med en konkurrence, der baseret på produktionsmetoder med lavere omkostninger og lavere lønninger.

For at imødegå klimaændringers uforholdsmæssige og asymmetriske indvirkning i visse regioner (pga. f.eks. jorderosion eller oversvømmelser f.eks.) kræves der omfattende investeringer. De højere energipriser, de negative virkninger af den aldrende befolkning og befolkningstilbagegangen, de større sociale spændinger og problemstillinger udgør ligeledes store udfordringer for samhørighedspolitikken i perioden 2007-2013.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets beslutning 2006/702/EF af 6. oktober 2006 om Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed [Den Europæiske Unions Tidende L 291 af 21.10.2006].

De strategiske retningslinjer for samhørighedspolitikken i perioden 2007-2013 skal styrke det strategiske indhold i samhørighedspolitikken og sikre, at samhørighedspolitikken tilpasses bedre til de faktiske forhold.

Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 [Den Europæiske Unions Tidende L 291 af 11.07.2006]. Denne forordning fastsætter regler, normer, og fælles principper for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) samt Samhørighedsfonden med hensyn til samhørighedspolitikken for perioden 2007-2013.

Seneste ajourføring: 23.08.2007

Top