Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Medlemsstaternes regionale investeringsstøtte

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Medlemsstaternes regionale investeringsstøtte

Denne forordning fastsætter betingelser for fritagelse for anmeldelse til Kommissionen af støtte, der ydes i henhold til regionale investeringsstøtteordninger, der er forenelige med det indre marked.

DOKUMENT

Kommissionens forordning (EF) nr. 1628/2006 af 24. oktober 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på medlemsstaternes regionale investeringsstøtte.

RESUMÉ

Forordningen omhandler gennemsigtige regionale investeringsstøtteordninger *, som udgør statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1, og som er forenelige med det indre marked i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3. Den fastsætter betingelser for anmeldelsesfritagelsen for medlemsstaternes regionale investeringsstøtte (omfattet af anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3).

Betingelser for fritagelse

Støtte til initialinvesteringer er forenelig med fællesmarkedet, hvis:

 • støtten ydes i regionalstøtteberettigede områder som fastlagt i regionalstøttekortet for den pågældende medlemsstat for perioden 2007-2013
 • støtteintensiteten i bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger det gældende regionale støtteloft, som er fastlagt i regionalstøttekortet for den pågældende medlemsstat for perioden 2007-2013.

Støtteordninger, der er forenelige med det indre marked, og som ikke er omfattet af anmeldelsespligten over for Kommissionen, er:

 • gennemsigtige regionale investeringsstøtteordninger*, der udgør statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1, og som opfylder betingelserne i denne forordning
 • individuel støtte, der ikke ydes i henhold til en støtteordning ("ad hoc-støtte") og ikke overstiger 50 % af den samlede støtte, som ydes til den pågældende investering.

Anvendelsesområde

Denne forordning finder ikke anvendelse på:

 • fiskeri (esdeenfr) og dambrugssektoren
 • skibsbygningsindustrien (esdeenfr)
 • kulindustrien
 • stålindustrien
 • kunstfiberindustrien
 • produktionen af landbrugsprodukter, der er anført i bilag I til EF-traktaten
 • støtte til aktiviteter i forbindelse med eksport til tredjelande eller medlemsstater
 • støtte, der ydes på betingelse af, at der anvendes indenlandske produkter frem for importerede produkter.

Anmeldelsespligt

Støtte , derikke er fritaget for anmeldelsespligten efter denne forordning, skal anmeldes til Kommissionen på forhånd. Dette gælder bl.a. for:

 • uigennemsigtige støtteordninger
 • driftsstøtte
 • regionale støtteordninger med særlig sigte på bestemte sektorer inden for produktions- eller tjenesteydelseserhverv
 • regionalstøtte til store investeringsprojekter i henhold til eksisterende støtteordninger (hvis det samlede støttebeløb fra alle kilder overstiger 75 % af den maksimumsstøtte, der kan ydes til en investering med støtteberettigede udgifter på 100 mio. EUR i henhold til det standardstøtteloft, der gælder for store virksomheder i det godkendte regionalstøttekort på det tidspunkt, hvor støtten ydes).

Dokumentets nøglebegreber

 • Gennemsigtige regionale investeringsstøtteordninger: regionale investeringsstøtteordninger, hvor det er muligt på forhånd at beregne bruttosubventionsækvivalenten nøjagtigt som en procentdel af de støtteberettigede omkostninger, uden at det er nødvendigt at foretage en risikovurdering (f.eks. ordninger baseret på tilskud, rentetilskud, skatte- og afgiftslempelser). Støtteordninger med offentlige lån betragtes som gennemsigtige regionale investeringsstøtteordninger, såfremt der er stillet sædvanlig sikkerhed for dem, og de ikke er forbundet med en usædvanlig risiko og derfor ikke må antages at indeholde et element af statsgaranti.
 • Initialinvestering: en investering i materielle og immaterielle aktiver i forbindelse med oprettelse af en ny virksomhed, udvidelse af en eksisterende virksomhed, diversificering af en virksomheds produktion med nye produkter eller en grundlæggende ændring i en eksisterende virksomheds samlede produktionsproces, eller en uafhængig investors overtagelse af anlægsaktiver, som er direkte knyttet til en virksomhed, der er blevet lukket eller ville være blevet lukket, hvis ikke en sådan overtagelse havde fundet sted.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1628/2006

1.1.2007 – 31.12.2013

-

EUT L 302 af 1.11.2006

TILHØRENDE DOKUMENTER

Retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for 2007-2013 [Den Europæiske Unions Tidende C 54 af 4.3.2006]. For at kunne fremme den økonomiske udvikling i de dårligst stillede områder i EU i perioden 2007-2013 fastsætter retningslinjerne (fr) en række kriterier til vurdering af, om statsstøtten med regionalt sigte er forenelig med det indre marked i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) og c).

Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 10 af 13.1.2001]. I denne forordning behandles statsstøtte til små og mellemstore virksomheder (SMV) inden for rammerne af forordning (EF) nr. 994/98. Den indeholder bestemmelser i forbindelse med fritagelse for anmeldelsespligten for SMV'er, der modtager statsstøtte.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1976/2006 af 20. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2204/2002, (EF) nr. 70/2001 og (EF) nr. 68/2001 for så vidt angår forlængelsen af deres anvendelsesperiode [Den Europæiske Unions Tidende L 368 du 23.12.2006].

Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 87 og 88 (tidligere artikel 92 og 93) i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte.

Forordningen om anvendelse af artikel 87 og 88 giver Kommissionen beføjelse til at erklære visse former for horisontal støtte for forenelige med det indre marked. Disse former for statsstøtte, f.eks. støtte til små og mellemstore virksomheder, er ikke omfattet af anmeldelsespligten i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 3.

Seneste ajourføring: 28.08.2007

Top