Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samhørighedspolitikken og byerne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Samhørighedspolitikken og byerne

Denne meddelelse indeholder forslag til aktioner til støtte for en bæredygtig økonomisk vækst i byerne og aktioner, der tager sigte på at begrænse fattigdom, social udstødelse og og miljøproblemer i byerne. Den gennemgår bl.a. særlige aspekter af den urbane dimension, som er relevante i sammenhæng med Fællesskabets strategiske retningslinjer for 2007-2013 på samhørighedsområdet.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 13. juli 2006 "Samhørighedspolitikken og byerne: byernes og de bymæssige bebyggelsers bidrag til vækst og beskæftigelse i regionerne" [KOM(2006) 385 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Fællesskabets strategiske retningslinjer for 2007-2013 tager sigte på at bidrage til vækst og beskæftigelse. Heri fastsættes, hvilke aktionsområder, der bør prioriteres i de operationelle programmer 2007-2013 ved at lægge særlig vægt på visse områders, bl.a. byområders specifikke behov, samt sociale og miljømæssige mål.

En bæredygtig økonomisk vækst i byerne skal ledsages af foranstaltninger til nedbringelse af fattigdom, udstødelse og miljøproblemer. Det er derfor formålet med denne meddelelse at forelægge visse særlige aspekter af den urbane dimension, som er relevante i sammenhæng med de strategiske retningslinjer.

De i meddelelsen anførte forslag til aktioner omfatter en lang række områder og afspejler strukturfondenes interventionsmuligheder. De nævnte foranstaltninger er opdelt i seks grupper:

 • styrkelse af byernes attraktivitet
 • støtte til innovation, iværksætterånd og videnbaseret økonomi
 • skabelse af flere og bedre job
 • forvaltning af forskelle i byerne
 • god forvaltningspraksis
 • finansiering af byfornyelse.

Attraktive byer

For at løse deres forskellige problemer og styrke deres attraktivitet bør byerne tiltrække flere investeringer og skabe nye job. De bør i denne sammenhæng tage hensyn til fire faktorer:

 • mobilitet og adgang til transport. Byer og regioner bør f.eks. sikre en optimal anvendelse af transportinfrastrukturen
 • adgang til moderne, effektive og prismæssigt rimelige tjenesteydelser og faciliteter
 • naturligt og fysisk miljø
 • en kulturel sektor, der hviler på et udbud af mange faciliteter.

Støtte til innovation, iværksætterånd og videnbaseret økonomi

Byerne kan træffe foranstaltninger til at støtte innovation, iværksætterånd og videnbaseret økonomi. Der er især tale om aktioner til fordel for små og mellemstore virksomheder og aktioner, der anvender innovation og vidensbaseret økonomi som middel til vækst, som f.eks:

 • forbedring af de økonomiske infrastrukturer og vedtagelse af systemer til miljøforvaltning
 • levering af tjenesteydelser til støtte for virksomhederne
 • samarbejde mellem lokale partnere og adgang til finansieringskilder
 • udarbejdelse af en innovationsstrategi for hele regionen
 • byers deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter (F&U) (7. rammeprogram) og i aktiviteter vedrørende informationssamfundet (initiativet i2010).

Flere og bedre job

Overrepræsentationen i byerne af både højt kvalificerede personer og af personer med et meget lavt færdigheds- eller uddannelsesniveau stiller byerne over for problemer, men indbærer samtidig forskellige muligheder. Under konvergensmålet kan strukturfondene give tilskud til:

 • aktioner til styrkelse af den institutionelle kapacitet og de offentlige tjenesteydelsers effektivitet på det lokale og regionale plan
 • initiativer til skabelse af arbejdspladser, bekæmpelse af arbejdsløshed og oprettelse af partnerskaber for beskæftigelse og innovation
 • forbedring af beskæftigelsesegnetheden ved at styrke uddannelses- og undervisningsniveauet.

Forskelle inden for byerne

For ugunstigt stillede kvarterer i byerne, hvor en høj arbejdsløshed ledsages af andre ugunstige forhold, foreslås det i denne meddelelse at gennemføre aktioner til

 • fremme af et rummeligt samfund og ligestilling
 • styrkelse af borgernes sikkerhed, f.eks. gennem udarbejdelse af politikker til bekæmpelse af lokal kriminalitet og skabelse af arbejdspladser i sikkerhedssektoren.

God forvaltningspraksis

For at forbedre styreformerne og forvalte byudviklingen foreslås i denne meddelelse aktioner, der tager sigte på at:

 • etablere et godt samarbejde mellem de offentlige myndigheders forskellige niveauer, f.eks. ved at udvikle partnerskaber mellem byer, regioner og stat eller ved at forbedre koordineringen mellem de offentlige myndigheder i byen, på landet og i regionen
 • udvikle en integreret tilgang til bæredygtig udvikling, f.eks. udvikling af en langsigtet planlægning for de forskellige faktorer, der er relevante for varig vækst og beskæftigelse
 • øge borgernes aktive deltagelse og inddragelse
 • etablere netværker til udveksling af erfaringer.

Finansiering af byfornyelse

Byudviklingsprojekter kan modtage tilskud under EFRU, ESF og Samhørighedsfonden. I meddelelsen tilskyndes der endvidere til at søge støtte fra de nye finansielle instrumenter JASPERS, JEREMIE og JESSICA og fra offentlig-private partnerskaber.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets beslutning 2006/702/EF af 6. oktober 2006 om Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed [Den Europæiske Unions Tidende L 291 af 21.10.2006].

Kommissionens meddelelse af 5. juli 2005 om samhørighedspolitikkens bidrag til vækst og beskæftigelse: Fællesskabets strategiske retningslinjer for 2007-2013 [KOM(2005) 299 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 11.01.2007

Top