Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Generelle bestemmelser for EFRU, ESF og Samhørigheds-fonden (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Generelle bestemmelser for EFRU, ESF og Samhørigheds-fonden (2007-2013)

Inden for rammerne af samhørighedspolitikken for perioden 2007-2013 fastsætter denne forordning fælles regler, standarder og principper for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden. Den vedrører en samlet bevilling på 347 mia. EUR, dvs. ca. en tredjedel af EU’s budget.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørigheds-fonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Formålet med denne forordning er at styrke den økonomiske og sociale samhørighed for at fremme en harmonisk, afbalanceret og bæredygtig udvikling af Den Europæiske Unions (EU’s) regioner i perioden 2007-2013. Den europæiske samhørighedspolitik tager sigte på at løse de problemer, der er forbundet med økonomiske, sociale og territoriale skævheder, en accelereret økonomisk omstrukturering og befolkningens aldring.

Ved denne forordning:

 • afstikkes rammerne for samhørighedspolitikken (herunder EU's strategiske retningslinjer for samhørighed, vækst og beskæftigelse)
 • fastsættes de mål, som strukturfondene og samhørighedsfonden (herefter kaldet fondene) skal arbejde hen imod
 • fastsættes kriterierne for, hvornår medlemsstater og regioner er berettigede til at modtage støtte fra fondene
 • fastlægges størrelsen af de finansielle midler, der står til rådighed, og efter hvilke kriterier, de skal fordeles
 • fastsættes principper og regler for partnerskab, programmering, evaluering, forvaltning, opfølgning og kontrol på grundlag af en ansvarsdeling mellem medlemsstaterne og Kommissionen.

TRE NYE MÅL

Der blev afsat et samlet beløb på 308 041 mia. EUR til finansiering af den regionalpolitiske indsats mellem 2007 og 2013 inden for de tre nye mål konvergens, regional konkurrenceevne og beskæftigelse og territorialt samarbejde. Disse mål træder i stedet for de tidligere mål 1 , 2 og 3 for programmeringsperioden 2000-2006.

Konvergens

Målet konvergens, som kan sammenlignes med det nuværende mål 1, skal fremme konvergensen i de mindst udviklede medlemsstater og regioner gennem en forbedring af betingelserne for vækst og beskæftigelse. Det omfatter de mindst udviklede medlemsstater og regioner. Indsatsområderne bliver den fysiske og den menneskelige kapital, innovation, vidensamfundet, evne til tilpasning til ændrede forhold, miljø og administrativ effektivitet. Finansieringen sker gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, EFRU, Den Europæiske Socialfond, ESF og Samhørighedsfonden.

Der er i alt bevilget 251 163 mia. EUR til dette mål for denne periode, dvs. 81,54 % af det samlede beløb. Som støtteberettigede anses:

 • under strukturfondene (EFRU og ESF):
 • under Samhørighedsfonden: medlemsstater, hvis bruttonationalindkomst (BNI) pr. indbygger ligger under 90 % af EU-gennemsnittet, og som gennemfører økonomiske konvergensprogrammer. De modtager 23,22 % af de midler, der er afsat til dette mål. Regioner, der af statistiske grunde (som følge af udvidelsen) kommer op på over 90 % af BNI pr. indbygger, vil få adgang til en specifik og degressiv overgangsfinansiering. Disse regioner tildeles 1,29 % af de samlede midler
 • til en specifik EFRU-finansiering: regionerne i den yderste periferi. Formålet er at lette deres integration i det indre marked og at tage hensyn til deres specifikke problemer (kompensation for ekstraomkostninger som følge af bl.a. deres beliggenhed).

Loftet for fondenes bidrag til hver prioriteret opgave er:

 • 75 % af de offentlige udgifter, som medfinansieres af EFRU og ESF. Loftet kan hæves til 80 %, når de støtteberettigede regioner er beliggende i en medlemsstat, der er omfattet af Samhørighedsfonden. For regionerne i den yderste periferi kan det endog forhøjes til85 %
 • 85 % af de offentlige udgifter, som medfinansieres af Samhørighedsfonden
 • 50 % af de offentlige udgifter, som medfinansieres i regionerne i den yderste periferi (nyt, supplerende tilskud fra EFRU til kompensation for ekstraomkostninger).

Regional konkurrenceevne og beskæftigelse

Målet regional konkurrenceevne og beskæftigelse skal bidrage til at styrke konkurrenceevnen, beskæftigelsen og tiltrækningskraften i regioner foruden de mindst gunstigt stillede. Det skal give mulighed for at foregribe økonomiske og sociale forandringer og fremme innovation, iværksætterånd, miljøbeskyttelse, tilgængelighed, tilpasning og udvikling af integrerende arbejdsmarkeder. Det skal finansieres via EFRU og ESF.

De støtteberettigede regioner er:

 • regioner, der har været omfattet af mål 1 i perioden 2000-2006, men som ikke længere opfylder kriterierne for regional støtteberettigelse under konvergensmålet, og som derfor har adgang til overgangsstøtte. Kommissionen skal opstille en liste over disse regioner, som, når den er vedtaget, skal være gældende for perioden 2007-2013
 • alle andre regioner i EU, som ikke er omfattet af konvergensmålet.

For de ESF-finansierede programmer foreslår Kommissionen fire prioriteter ud fra den europæiske beskæftigelsesstrategi: forbedre arbejdstagernes og virksomhedernes tilpasningsevne, forbedre adgangen til arbejde, styrke den sociale integration og indlede reformer vedrørende beskæftigelse og integration.

Til dette mål afsættes der 49,13 mia. EUR, dvs. 15,95 % af det samlede beløb, ligeligt fordelt mellem EFRU og ESF. Af dette beløb

 • reserveres 78,86 % til regioner, der ikke dækkes af konvergensmålet
 • anvendes 21,14 % til en degressiv overgangsstøtte.

Aktionerne under dette mål kan samfinansieres med indtil 50 % af de offentlige udgifter. For regionerne i den yderste periferi kan loftet forhøjes til 85 %.

Europæisk territorialt samarbejde

Målet europæisk territorialt samarbejde skal styrke det grænseoverskridende, tværnationale og tværregionale samarbejde. Det tager udgangspunkt i det hidtidige EU-initiativ INTERREG. Finansieringen sker gennem EFRU. Hensigten er at fremme fælles løsninger mellem nabomyndigheder inden for byudvikling og udvikling af landdistrikter og kystområder, udbygning af økonomiske forbindelser og netværkssamarbejde mellem små og mellemstore virksomheder. Samarbejdet vil navnlig dreje sig om forskning, udvikling, informationssamfundet, miljø, risikoforebyggelse og integreret vandforvaltning.

De støtteberettigede regioner er NUTS III -regionerne langs de indre og visse ydre landegrænser samt visse regioner langs søgrænserne beliggende i en indbyrdes afstand af højst 150 km. Kommissionen skal opstille en liste over de støtteberettigede regioner.

Med hensyn til samarbejds- og erfaringsudvekslingsnet er hele EU’s område støtteberettiget. Loftet for samfinansieringen er 75 % af de offentlige udgifter.

Der er afsat 7,75 mia. EUR til dette mål (svarende til 2,52 % af det samlede beløb), som finansieres 100 % gennem EFRU. Dette beløb fordeles mellem de forskellige bestanddele som følger:

 • 73,86 % til finansiering af grænseoverskridende samarbejde
 • 20,95 % til finansiering af tværnationalt samarbejde
 • 5,19 % til finansiering af tværregionalt samarbejde.

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM DE TRE MÅL

Interventionsprincipper

Fondene intervenerer som supplement til den nationale indsats, herunder regionale og lokale aktioner. Kommissionen og medlemsstaterne påser, at fondenes interventioner er i overensstemmelse med EU’s aktioner, politikker og prioriteter, og at de supplerer EU’s øvrige finansielle instrumenter.

Fondenes mål søges nået inden for rammerne af en flerårig planlægning og et snævert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen.

Strategisk tilgang

Rådet vedtager inden den 1. januar 2007 Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed. Disse retningslinjer definerer prioriteter og målsætninger for samhørighedspolitikken for 2007-13. Retningslinjerne bidrager således til samhørigheden og til en effektiv iværksættelse af strukturfondene.

På grundlag af disse retningslinjer vedtager medlemsstaterne dernæst en national strategisk referenceramme. Denne ramme tjener så som grundlag for planlægning af tiltag finansieret af fondene. Hermed sikres sammenhæng mellem fondenes handlinger og de strategiske retningslinjer.

Operationelle programmer

Medlemsstaternes operationelle programmer dækkede perioden mellem den 1. januar 2007 og den 31. december 2013. Et operationelt program vedrører kun et af de tre mål og modtager kun tilskud fra én fond. Kommissionen evaluerer ethvert foreslået program for at fastslå, om det bidrager til målene og prioriteterne i

 • den nationale strategiske referenceramme
 • EU's strategiske retningslinjer for samhørighed.

De operationelle programmer vedrørende målene konvergens og regional konkurrenceevne og beskæftigelse omfatter bl.a.:

 • en begrundelse for prioriteringen i forhold til de strategiske retningslinjer for samhørighed og den nationale strategiske referenceramme
 • oplysninger om de prioriterede områder og deres specifikke mål
 • en finansieringsplan
 • det operationelle programs gennemførelsesbestemmelser
 • en liste over de store projekter. Det drejer sig om operationer, der omfatter samlede arbejder, aktiviteter eller tjenesteydelser, for hvilke omkostningerne i alt overstiger 25 mio. EUR (miljø) eller 50 mio. EUR (andre områder).

Forvaltning, overvågning og kontrol

Medlemsstaterne er ansvarlige for forvaltning og kontrol af de operationelle programmer. De sikrer således, at forvaltnings- og kontrolsystemerne etableres i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning. De forebygger, konstaterer og korrigerer endvidere uregelmæssigheder og inddrive beløb, der er udbetalt uretmæssigt.

De forvaltnings- og kontrolsystemer, medlemsstaterne etablerer for de operationelle programmer, skal fastsætte

 • betingelserne for driften af de organer, der berøres af forvaltning og kontrol
 • respekten for princippet om adskillelse af funktionerne mellem disse organer
 • procedurer til sikring af, at de udgifter, der anmeldes under det operationelle program, er korrekte og formelt rigtige
 • regnskabssystemer og systemer til opfølgning og meddelelse af finansielle oplysninger
 • et system til meddelelse af oplysninger og opfølgning, når det ansvarlige organ overdrager gennemførelsen af opgaver til et andet organ
 • bestemmelser om kontrol af systemernes drift
 • systemer og procedurer, som garanterer et passende revisionsspor
 • procedurer for meddelelse af oplysninger og opfølgning vedrørende uregelmæssigheder og inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb.

For hvert operationelt program skal medlemsstaten udpege

 • en forvaltningsmyndighed (en offentlig myndighed eller et offentligt eller privat nationalt, regionalt eller lokalt organ, der forvalter det operationelle program)
 • en godkendelsesmyndighed (en myndighed eller et offentligt nationalt, regionalt eller lokalt organ, som bekræfter rigtigheden af fortegnelsen over udgifter og betalingsanmodninger, før de sendes til Kommissionen)
 • en revisionsmyndighed (en myndighed eller et offentligt nationalt, regionalt eller lokalt organ, der er udpeget for hvert operationelt program og har til opgave at kontrollere, at forvaltnings- og kontrolsystemet fungerer effektivt)

Information og oplysning

Medlemsstaterne og den myndighed, der forvalter det operationelle program, skal sørge for information og omtale af de operationer og programmer, der samfinansieres. Oplysningerne skal henvende sig til borgerne og støttemodtagerne for at redegøre for EU's rolle og sikre transparensen i fondenes interventioner.

KONTEKST

De øvrige bestemmelser om samhørighedspolitikken for perioden 2007-2013 findes i de fire specifikke forordninger om:

Politisk set hviler samhørighedspolitikken for perioden 2007-2013 finansielt på den interinstitutionelle aftale og finansrammen for 2007-2013.

OVERSIGTSTABEL

Målsætninger

Finansielle instrumenter

Konvergens

 • ERDF
 • ESF
 • Samhørigighedfondene

Regional konkurrencekraft og beskæftigelse

 • ERDF
 • ESF

Europæisk territorialt samarbejde

 • ERDF

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1083/2006

1.8.2006

-

EUT L 210 af 31.7.2006

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1341/2008

24.12.2008

-

EUT L 348 af 24.12.2008

Forordning (EF) nr. 85/2009

30.1.2009

-

EUT L 411 af 30.12.2006

Forordning (EF) nr. 284/2009

9.4.2009

-

EUT L 25 af 29.1.2009

Forordning (EU) nr. 539/2010

25.6.2010

-

EUT L 94 af 8.4.2009

Forordning (EU) nr. 1310/2011

23.12.2011

.

EUT L 337 af 20.12.2011

Forordning (EU) nr. 1311/2011

20.12.2011

-

EUT L 337 af 20.12.2011

Forordning (EU) nr. 423/2012

23.5.2012

-

EUT L 133 af 23.5.2012

Efterfølgende ændringer og rettelser til forordning nr 1083/2006 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens afgørelse 2010/802/EU af 21. december 2010 om undtagelse af visse tilfælde af uregelmæssigheder i forbindelse med aktioner, der medfinansieres af strukturfondene og Samhørighedsfonden i programmeringsperioden 2000-2006, fra de særlige rapporteringskrav, der er fastsat ved artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1681/94 og artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/94 [Den Europæiske Unions Tidende L 341 af 23.12.2010].

Kommissionens beslutning 2007/766/EF af 14. november 2007 om listen over regioner og områder, der er berettiget til støtte fra komponenten for grænseoverskridende samarbejde under instrumentet til førtiltrædelsesbistand med henblik på grænseoverskridende samarbejde mellem medlemsstater og modtagerlande i perioden 2007 til 2013 [EUT L 310 af 28.11.2007].

Kommissionens beslutning 2006/769/EF af 31. oktober 2006 om opstilling af en liste over regioner og områder, der er berettiget til støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling i henhold til delmålene vedrørende grænseoverskridende og tværnationalt samarbejde under målet om europæisk territorialt samarbejde i perioden 2007-2013 [EUT L 312 af 11.11.2006].

Kommissionens beslutning 2006/597/EF af 4. august 2006 om opstilling af en liste over regioner, der er berettiget til støtte fra strukturfondene under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse efter den særlige overgangsstøtteordning i perioden 2007-2013 [EUT L 243 af 6.9.2006].

Kommissionens beslutning 2006/596/EF af 4. august 2006 om opstilling af en liste over medlemsstater, der er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden i perioden 2007-2013 [EUT L 243 af 6.9.2006].

Kommissionens beslutning 2006/595/EF af 4. august 2006 om opstilling af en liste over regioner, der er berettiget til støtte fra strukturfondene under konvergensmålet i perioden 2007-2013 [EUT L 243 af 6.9.2006].

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1297/2013 af 11. december 2013 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet, om frigørelsesreglerne for visse medlemsstater samt om reglerne om betalinger af saldoen [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 347 of 20.12.2013].

Ændringsforordningen indeholder to foranstaltninger:

 • For betalinger fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden vil EU-medfinansieringssatserne blive forhøjet med ti procentpoint over de sædvanlige medfinansieringssatser til højst 95%. Disse forhøjede medfinansieringssatser vil gælde for lande, der modtager finansiel bistand på tidspunktet for forordningens ikrafttræden, nemlig Cypern, Grækenland, Irland (afhængig af, hvornår landet træder ud af sit tilpasningsprogram) samt Portugal og gælder til 31. december 2015. Forhøjelserne øger ikke de samlede bevillinger til de berørte lande, hvilket betyder, at der ikke er behov for yderligere EU-midler.
 • Rumænien og Slovakiet vil have et ekstra år til at bringe forpligtelserne påtaget i 2011 og 2012 i anvendelse, hvilket betyder, at disse forpligtelser kan anvendes indtil udgangen af henholdsvis 2014 og 2015 (i stedet for frem til udgangen af 2013 og 2014). Dette vil kunne øge kapitaloptagelsen af midler i disse lande og er i overensstemmelse med en opfordring fra Det Europæiske Råd af 8. februar 2013 om at søge en løsning med henblik på at reducere risikoen for automatisk frigørelse af fondsmidler fra de nationale rammebeløb for 2007-2013 for Rumænien og Slovakiet, der er berørt af loftet på 110% i den mulige stigning i deres samhørighedstildeling for 2014-2020 i forhold til 2007-2013.

Seneste ajourføring: 07.03.2014

Top