Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samhørighedspolitikkens bidrag til vækst og beskæftigelse: Fællesskabets strategiske retningslinjer for 2007-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Samhørighedspolitikkens bidrag til vækst og beskæftigelse: Fællesskabets strategiske retningslinjer for 2007-2013

Fællesskabets strategiske retningslinjer er et vigtigt element i den nye samhørighedspolitik efter 2007. Medlemsstaterne opstiller deres samhørighedspolitiske prioriteter på grundlag af de strategiske retningslinjer. Retningslinjerne bidrager til, at andre af Fællesskabets prioriterede mål nås, bl.a. dem, der indgår i Lissabon-strategien og i de integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse. De vedrører navnlig investeringer, beskæftigelse, viden og innovation, territorial samhørighed og samarbejde.

DOKUMENT

Rådets beslutning nr. 2006/702/EF af 6. oktober 2006 om Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed [Den Europæiske Unions Tidende L 291 af 21.10.2006].

RESUMÉ

Der er to mål med de strategiske retningslinjer for samhørighedspolitikken efter 2007:

 • at styrke samhørighedspolitikkens strategiske dimension. Herved integreres fællesskabsprioriteterne bedre i de nationale og regionale udviklingsprogrammer;
 • at sikre større medbestemmelse i samhørighedspolitikken på lokalt plan. Dette afspejles i en indgået styrket dialog i de partnerskaber, som Kommissionen, medlemsstaterne og regionerne har. Der er også fastsat en klarere fordeling af ansvaret mellem Kommissionen, medlemsstaterne og Europa-Parlamentet.

Relancering af Lissabon-strategien

I forlængelse af Det Europæiske Råd i marts 2005 blev der skabt ny dynamik i Lissabon-strategien med et partnerskab til fremme af vækst og beskæftigelse. I henhold til denne strategi bør samhørighedspolitikken navnlig tage sigte på at fremme bæredygtig vækst, forbedre konkurrenceevnen og øge beskæftigelsen.

Med de strategiske retningslinjer afgrænses de områder, hvor samhørighedspolitikken kan bidrage til, at andre prioriterede fællesskabsmål nås, navnlig dem, der indgår i Lissabon-strategien. De er også i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastlagt til fremme af vækst og beskæftigelse.

Prioriteter i forbindelse med de strategiske retningslinjer

Der indgår tre prioriteter i de strategiske retningslinjer:

 • tiltrækningskraften for medlemsstaternes regioner og byer skal øges
 • innovation, iværksætterånd og videnøkonomi skal fremmes, og
 • der skal skabes flere og bedre job.

Strategiske mål for 2007-2013

Retningslinjerne peger på grundlag af disse prioriteter på at:

 • gøre EU og EU's regioner mere tiltrækkende med hensyn til investeringer og beskæftigelse
 • fremme vækst og innovation
 • skabe flere og bedre job
 • tage hensyn til samhørighedspolitikkens territoriale dimension.

Investeringer og beskæftigelse

Meddelelsen omhandler tre kategorier af foranstaltninger, der skal trække flere investeringer og mere beskæftigelse til EU og EU's regioner.

For det første bør transportinfrastrukturerne udbygges og forbedres. Til det formål skal medlemsstaterne prioritere 30 projekter af europæisk interesse og påregne investeringer i sekundære forbindelser. Desuden bør adgangen til jernbaneinfrastrukturer og forbindelsen mellem isolerede regioner og det transeuropæiske transportnet forbedres (TEN-T). Der skal tages større hensyn til miljøet i forbindelse med transportnettene, og søtransporten over korte afstande skal styrkes.

For det andet skal synergien mellem miljøbeskyttelse og vækst fremmes for at sikre bæredygtig økonomisk vækst, innovation og jobskabelse. Til det formål anbefales det i meddelelsen at investere i infrastrukturer, at skabe attraktive vilkår for virksomhederne og deres medarbejdere og at iværksætte sikkerhedsforanstaltninger. Der bør desuden tages hensyn til EU's Kyoto-tilsagn.

For det tredje bør afhængigheden af de traditionelle energikilder begrænses ved at øge energieffektiviteten og anvende vedvarende energi.

Viden og innovation

For at nå målene med hensyn til vækst og jobskabelse er det nødvendigt at gennemføre en strukturel ændring af økonomien og i højere grad basere sig på videnbaserede aktiviteter. For at nå dette mål er det nødvendigt at:

 • øge og forbedre investeringerne i forskning og teknologisk udvikling (FTU), navnlig i den private sektor (herunder offentlig-private partnerskaber, små og mellemstore virksomheder og samarbejde mellem virksomheder)
 • fremme innovation og tilskynde til virksomhedsetablering, idet målet er at fremme et klima, der er gunstigt for produktion, udbredelse og anvendelse af ny viden (iværksætterånd)
 • fremme informationssamfundet og udbredelsen af informations- og kommunikationsteknologisk udstyr i virksomhederne og i hjemmene, og at
 • forbedre adgangen til finansiering gennem skabelse af finansieringstekniske instrumenter og samtidigt tilskynde til anvendelse af andre finansieringsinstrumenter end tilskud.

Beskæftigelse

For at skabe flere og bedre job bør samhørighedspolitikken sigte på at tage de udfordringer op, som er påpeget inden for rammerne af EU's beskæftigelsesstrategi. Rent konkret bør et større antal personer tiltrækkes af og fastholdes på arbejdsmarkedet gennem modernisering af sociale sikringsordninger.

Arbejdstagernes tilpasningsevne og arbejdsmarkedets fleksibilitet bør desuden øges gennem investering i menneskelige ressourcer ved forbedring af uddannelse og kompetencer. Sammen med disse foranstaltninger bør den administrative kapacitet hos de offentlige myndigheder og i de offentlige tjenester udvikles, og der bør gøres en indsats for at opretholde en sund arbejdsstyrke.

Territorial samhørighed og samarbejde

Samhørighedspolitikken bør tilpasses områdernes specifikke behov og karakteristika i overensstemmelse med de problemer eller muligheder, deres geografiske placering frembyder. Den territoriale dimension vedrører navnlig:

 • byernes (byområdernes) bidrag til vækst og beskæftigelse (med henblik på at fremme f.eks. iværksætterlyst, lokal beskæftigelse og udvikling af lokalsamfundet)
 • støtte til erhvervsmæssig diversificering i landdistrikter (f.eks. synergi mellem struktur- og beskæftigelsespolitikker og politikken for udvikling af landdistrikter)
 • grænseoverskridende, tværnationalt og tværregionalt samarbejde, som prioriterer vækst og beskæftigelse.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra kommissionen af 5. juli 2005 - "Samhørighedspolitikkens bidrag til vækst og beskæftigelse:Fællesskabets strategiske retningslinjer for 2007-2013" [KOM(2005) 299 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

LISSABONSTRATEGIEN

Meddelelse fra Kommissionen af 12. december 2006 til forårsmødet i Det Europæiske Råd - Implementering af den fornuede Lissabonstrategi for vækst og jobs - "Et leveringsår" [KOM(2006) 816 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende] (foreligger ikke på dansk).

Meddelelse fra Kommissionen af 14. november 2006 - Økonomiske reformer og konkurrenceevne: Hovedkonklusionerne i 2006-rapporten om Europas konkurrenceevne [KOM(2006) 697 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Meddelelse fra Kommissionen af 12. oktober 2006 til det Europæiske Råd (Uformelt møde i Lahti i Finland den 20. oktober 2006) Et innovationsvenligt og moderne EU [KOM(2006) 589 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Meddelelse fra Kommissionen af 25. januar 2006 til det Europæiske Råds forårsmøde - Fuld fart fremad - Del 1 : Det nye partnerskab for vækst og beskæftigelse [KOM(2006) 30 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Meddelelse fra Kommissionen af 20. oktober 2005 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Europæiske værdier i en globaliseret verden - Kommissionens bidrag til mødet i oktober for stats- og regeringscheferne [KOM(2005) 525 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Meddelelse fra Kommissionen af 20. juli 2005 "En fælles indsats for vækst og beskæftigelse: Fællesskabets Lissabon-program" [KOM (2005) 330 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 25.01.2007

Top