Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samhørighedspolitik — dialog med regionale og lokale myndigheder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Samhørighedspolitik — dialog med regionale og lokale myndigheder

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse (KOM(2003) 811 endelig udg.) — Dialog med regional- og lokalstyresammenslutningerne om udformningen af EU’s politik

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE MEDDELELSE?

  • Den søger at formalisere en systematisk dialog* mellem Europa-Kommissionen og de lokale og regionale myndigheder i udformningen af nye EU-politikker.
  • Denne dialog understreger lokale og regionale myndigheders betydning og status i EU.

HOVEDPUNKTER

Denne meddelelse:

Efterfølgende udviklinger

  • I 2012 underskrev RU og Europa-Kommissionen en fornyet samarbejdsaftale (protokol) til fremme af en territorial dialog gennem Regionsudvalget med lokale og regionale myndigheder som en metode til at inddrage dem yderligere i EU’s politikudformningsproces.
  • Protokollen anerkender fordelen ved RU’s platforme og netværk som et adgangspunkt til lokale og regionale myndigheder. De giver Kommissionen mulighed for at udvide sin analyse af lokale og regionale aspekter i konsekvensanalyser, hvor det måtte være nødvendigt.
  • I 2015 offentliggjorde Kommissionen sin dagsorden for bedre regulering*. Heri understreges tilgangen til åben, gennemsigtig og bedre høring om ny og eksisterende lovgivning gennem ekspertgrupper, REFIT-platformen* og Udvalget for Forskriftskontrol, som styrer konsekvensanalyser. RU er nu repræsenteret i REFIT-platformen.

BAGGRUND

* VIGTIGE BEGREBER

Systematisk dialog: en proces til at sikre, at der indhentes input fra lokale og regionale myndigheder under hele politikudformningsprocessen.

Bedre regulering: garanti for, at foranstaltningerne er baseret på dokumentation, er godt udformede og leverer håndgribelige og vedvarende fordele for borgerne, virksomhederne og samfundet.

REFIT-platform: et af Kommissionens initiativer til at gøre EU-lovgivning enklere og reducere udgifterne til regulering, som resulterer i et tydeligt, stabilt og forudsigeligt sæt regler, der støtter vækst og job.

HOVEDDOKUMENT

Meddelelse fra kommissionen — Dialog med regional- og lokalstyresammenslutningerne om udformningen af EU’s politik (KOM(2003) 811 endelig udg. af 19.12.2003).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 240/2014 af 7. januar 2014 om den europæiske adfærdskodeks for partnerskab inden for rammerne af de europæiske struktur- og investeringsfonde (EUT L 74 af 14.3.2014, s. 1-7)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Bedre regulering for bedre resultater — En EU-dagsorden (COM(2015) 215 final af 19.5.2015)

seneste ajourføring 25.10.2016

Top