Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den Europæiske Investeringsbanks operationelle prioriteter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Den Europæiske Investeringsbanks operationelle prioriteter

 

RESUMÉ

Som EU’s bank yder Den Europæiske Investeringsbank (EIB) finansiering og ekspertise til sunde og bæredygtige projekter i Europa og udenfor. Den er ejet af de 28 EU-lande, og de projekter, den støtter, bidrager til at fremme EU’s politiske mål. Bankens prioriteter fremover fremgår af forretningsplanen for 2015-2017.

HVAD ER FORMÅLET MED FORRETNINGSPLANEN FOR 2015-2017?

Den blev godkendt i april 2015 og fastlægger, hvordan EIB planlægger at bruge sine ressourcer bedst muligt til at finansiere projekter, herunder yde støtte under investeringsplanen for Europa, der forventes at blive styrket med en yderligere garanti fra EU’s budget.

VIGTIGSTE PUNKTER

Investering til genoprettelse af EU’s konkurrenceevne

EIB er fortsat i en god position til at støtte investeringer i vækst, styrke økonomisk og social samhørighed, fastholde beskæftigelse og spille en afgørende rolle i genoprettelsen af EU’s konkurrenceevne.

Den reagerer fortsat på det økonomiske miljø og demonstrerer sin rolle som »EU’s bank«. Denne rolle blev understreget med kapitaludvidelsen på 10 mia. EUR, der blev godkendt i 2012. Den muliggør yderligere finansiering af levedygtige investeringsprojekter i størrelsesordenen 180 mia. EUR mellem 2013 og 2015 på tværs af hele EU med fokus på projekter, der sigter på bæredygtig vækst på lang sigt og beskæftigelse. EIB er på rette vej til at opnå og endda overgå disse målsætninger og har til hensigt at fortsætte denne vigtige rolle som katalysator for at løse EU’s aktuelle investeringsmæssige og konkurrencemæssige udfordringer.

EIB har planer om at fastholde betydelige udlånsvolumener i hele perioden 2015-2017, herunder et stort modcyklisk bidrag til at støtte investeringsaktiviteter i EU.

Uden for EU vil banken fortsat være stærkt engageret i at støtte EU’s politik og fortsætte med at fremme vækst i den private sektor, både ved at støtte SMV’ers adgang til finansiering og den stærkt tiltrængte økonomiske og sociale infrastruktur samt ved at yde rådgivning og teknisk bistand.

Et strategisk partnerskab mellem EIB og Europa-Kommissionen

Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) er et strategisk partnerskab mellem Europa-Kommissionen og EIB, der realiseres via EIB-Gruppen (EIB og Den Europæiske Investeringsfond — EIF) for at afhjælpe markedssvigt ved at bidrage til at nedbringe risikoen ved projekter med henblik på at opfordre til yderligere investeringer.

EIB vil bidrage med 5 mia. EUR til det nye initiativ sammen med en garanti på 16 mia. EUR fra EU’s budget. Det vil give EFSI mulighed for at frigive en yderligere investering på mindst 315 mia. EUR i løbet af perioden 2015 til 2017.

Stor merværdi ved udlån

EIB udlåner til organer i den offentlige sektor samt til private virksomheder. For at få vores støtte skal projekterne fremme EU’s målsætninger og være økonomisk, teknisk, finansielt og miljømæssigt sunde.

BAGGRUND

EIB blev oprettet i 1958 og er EU’s bank til langsigtede lån. I 1994 blev EIF oprettet for at støtte udviklingen af små og mellemstore virksomheder (SMV’er) med høj vækst og/eller dem, der er aktive inden for nye teknologier. EIB er den største aktionær og operatør i EIF. I år 2000 blev EIB-Gruppen oprettet, der består af EIB og EIF. Inden for gruppen yder EIB lån på mellemlang og lang sigt, mens EIF er specialiseret i operationer, der kræver risikovillig kapital, og i at stille garantier for SMV’er.

DOKUMENT

Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe: Forretningsplan 2015-2017 af 8. maj 2015

TILHØRENDE DOKUMENTER

Artikel 309 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 — Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EUT L 169 af 1.7.2015, s. 1-38)

seneste ajourføring 15.10.2015

Top