Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU's nye solidaritetsfond

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

EU's nye solidaritetsfond

EU har mulighed for at yde bistand til medlemsstater og lande, der har indledt tiltrædelsesforhandlinger, og som rammes af større katastrofer gennem et finansielt solidaritetsinstrument. Med udgangspunkt i den nuværende EU-solidaritetsfondsmodel forelægger Kommissionen en ny forordning, der har et større anvendelsesområde og en forbedret virkemåde. Det har været nødvendigt at indføre ændringer, især på grund af den øgede risiko for visse trusler, såsom terrorhandlinger, epidemier og industrikatastrofer.

FORSLAG

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 6. april 2005 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond [KOM(2005) 108 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Kommissionens forslag til forordning har til formål at reagere hensigtsmæssigt på forskellige større katastrofesituationer, herunder folkesundhedstruende katastrofer. Forordning (EF) nr. 2012/2002 om den nuværende EU-Solidaritetsfond bør derfor ophæves med virkning fra anvendelsesdatoen for den nye forordning i januar 2007.

Dette nye finansielle instrument yder finansiel bistand til medlemsstater og lande, der har indledt tiltrædelsesforhandlinger med Den Europæiske Union (EU). Interventioner i støtteberettigede tredjelande har hjemmel i en særlig bestemmelse i Nice-traktaten om økonomisk og finansielt samarbejde med tredjelande.

Anvendelsesområde

Den finansielle fællesskabsbistand ydes i de tilfælde, hvor de følger, der er forvoldt af en katastrofe, er af et sådant alvorligt omfang, at en national indsats ikke er tilstrækkelig til at reagere effektivt på krisen.

Nærværende forslag til forordning udvider EU-Solidaritetsfondens tematiske anvendelsesområde, der indtil nu har været begrænset til kun at omfatte naturkatastrofer. Fremover vil EU være i stand til at reagere på industrikatastrofer og teknologiske katastrofer, på folkesundhedstruende katastrofer og på terrorhandlinger.

En katastrofes omfang bestemmes ud fra:

  • kvantitative kriterier, såfremt de samlede direkte skader anslås til at beløbe sig til over 1 mia. EUR (i 2007-priser) eller mere end 0,5 % af det ramte lands bruttonationalindkomst. Med denne nye tærskel vil flere støtteberettigede lande kunne modtage finansiel støtte. Ligger omfanget af katastrofen under denne tærskel, henhører regionale og lokale katastrofer under medlemsstaternes egenkompetence, og der vil da kunne ydes bistand til dem via andre fællesskabsinstrumenter.
  • politiske kriterier, der giver Kommissionen mulighed for at foreslå, at man anvender finansielle midler i sådanne krisesituationer, hvor de materielle skader alene ikke er rimeligt kriterium. Denne mulighed er især velegnet at tage i anvendelse i forbindelse med følgerne af terrorhandlinger og epidemier.

Effektiviteten af den bistand, der ydes, garanteres således ved, at man iværksætter et særligt målrettet instrument, som kun tages i anvendelse ved større katastrofer.

Bistand i nødsituationer

EU-Solidaritetsfonden yder bistand til finansiering af nødhjælpstiltag på folkesundhedsområdet, som gennemføres af de offentlige myndigheder i den pågældende stat eller af organer, der handler i offentlighedens interesse.

Følgende aktioner er berettigede til at modtage bistand fra EU-Solidaritetsfonden:

  • væsentlige nødhjælpstiltag, som er nødvendige for en omgående udbedring af infrastruktur og anlæg inden for energi, vandforsyning, spildevand, telekommunikation, transport, sundhed og uddannelse
  • omgående medicinsk bistand og foranstaltninger til at beskytte befolkningen mod sundhedstrusler, herunder forsyninger af lægemidler, medicinsk udstyr og vacciner
  • midlertidig indkvartering og nødhjælp for at opfylde den berørte befolknings umiddelbare behov
  • væsentlige nødhjælpstiltag til sikring af forebyggende infrastruktur
  • foranstaltninger til umiddelbar sikring af kultur- og naturarven
  • væsentlige nødhjælpstiltag til rengøring af katastroferamte områder
  • medicinsk, psykologisk og social bistand til de direkte ofre for terrorhandlinger og til disses familier.

For at kunne modtage finansiel bistand skal den støtteberettigede stat rette anmodning til Kommissionen senest ti uger efter datoen for katastrofens indtræden.

Kommissionen fastlægger størrelsen af den finansielle bistand, idet beløbet dog ikke kan overstige 50 % af de samlede anslåede omkostninger, og foreslår budgetmyndigheden at mobilisere midlerne. Den finansielle bistand kan udbetales, så snart budgetmidlerne er blevet opført på fællesskabsbudgettet og en aftale om gennemførelse af støtten er blevet indgået mellem modtagerstaten og Kommissionen.

Endvidere kan der ved hjælp af en finansiel solidaritetsmekanisme umiddelbart ydes et forskud på 5 % af det anslåede beløb, dog højst 5 mio. EUR, til de mest hastende tiltag.

Inden den 1. juli hvert år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om EU-Solidaritetsfondens aktiviteter.

Referencer og procedurer

Forslag

Den Europæiske Unions Tidende

Procedure

KOM(2005) 108

-

Fælles beslutningstagning COD/2005/0033

Seneste ajourføring: 11.10.2005

Top