Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
INTERREG III C

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

INTERREG III C

Meddelelsen redegør for metoden til iværksættelse af tværregionale samarbejdsaktiviteter under linje C i EU-initiativet Interreg III for perioden 2000-2006 (Interreg III C).

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til medlemsstaterne af 7. maj 2001 - "Tværregionalt samarbejde" - Linje C under EU's Interreg III-initiativ [K(2001) 1188 endelig - De Europæiske Fællesskabers Tidende C 141 af 15.5.2001].

RESUMÉ

Regionerne har vist voksende interesse for det tværregionale samarbejde - ikke blot inden for rammerne af Interreg II, men også gennem de nyskabende foranstaltninger under strukturfondene (RIS/RITTS, RISI, TERRA, ECOS-Ouverture og byudvikling) samt programmet til fremme af innovation og tilskyndelse til små og mellemstore virksomheders deltagelse (EN) (1998-2002) under det femte rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling.

Det tværregionale samarbejde supplerer det grænseoverskridende samarbejde (linje A) og det tværnationale samarbejde (linje B) under Interreg III. Det gør det muligt for regioner, som ikke nødvendigvis grænser op til hinanden, at knytte kontakter, som kan resultere i udveksling af erfaringer og oprettelse af netværk, der kan fremme en afbalanceret, harmonisk og bæredygtig udvikling i EU og i tredjelande.

De generelle bestemmelser om strukturfondene samt retningslinjerne for Interreg III beskriver den generelle ramme for linje C under EU-initiativet. Denne meddelelse præciserer, hvordan gennemførelsen skal finde sted.

GENERELLE PRINCIPPER FOR DET TVÆRREGIONALE SAMARBEJDE

Målet med det tværregionale samarbejde er at gøre politikkerne og redskaberne til regionaludvikling og fremme af samhørigheden mere effektive. Samtidigt med at tilskynde til en mere strategisk fremgangsmåde for de enkelte programmer foreslår Kommissionen, at Interreg III C tjener som en generel ramme med henblik på at fremme udveksling af erfaringer. På lang sigt bør samarbejdet, som inddrager de offentlige myndigheder eller organer - uanset om de er berettigede til strukturfondsstøtte eller ej - gøre det muligt at etablere et stabilt og sammenhængende samarbejde.

Der er til EU-initiativet Interreg III for perioden 2000-2006 afsat et samlet budget på 5,8 mio. EUR (2006-priser), som Kommissionen har fordelt på de enkelte medlemsstater. Linje C under initiativet tegner sig for 6 % af disse bevillinger.

Støtteberettigede områder og deltagelse af stater, der ikke er medlemmer af EU

Hele EU's område er berettiget til EFRU -medfinansieringsstøtte under Interreg III C.

Der vil i forbindelse med udvælgelsen være særlig opmærksomhed omkring tredjelandes deltagelse, herunder især kandidatlandene samt øområder og regioner i EU's yderste periferi. Som det er tilfældet for hele Interreg III, kan den finansielle støtte til tredjelandenes deltagelse komme fra egne midler eller eventuelt fra EU's ressourcer til ekstern finansiering (Phare, Tacis, CARDS, MEDA og FED). Hertil kommer, at udgifter til rejse og ophold for partnere uden for EU er støtteberettigede, når den foranstaltning, de deltager i, gennemføres på EU's område.

Samarbejdsområder

De fem prioriterede samarbejdsområder under Interreg III C er:

  • Udveksling af oplysninger og erfaringer vedrørende de programtyper, der understøttes af mål 1 - og mål 2 -programmer under strukturfondene.
  • Udveksling af erfaringer og oprettelse af netværk mellem grænseområder og mellem tværnationale områder vedrørende aspekter i forbindelse med iværksættelse af Interreg-programmer.Dette område vedrører udelukkende de offentlige myndigheder (eller tilsvarende organer), der deltager i igangværende Interreg-programmer eller har deltaget i denne type programmer.
  • Videreformidling af praksis i forbindelse med byudvikling gennem udveksling af konkrete erfaringer.Dette arbejdsområde er åbent for byer og byområder af enhver størrelse, og der gives prioritet til forslag, der omfatter en by eller et område, der modtager strukturfondsstøtte.
  • Tværregionalt samarbejde, som omfatter regioner, der deltager på et eller flere arbejdsområder i forbindelse med nyskabende regionale foranstaltninger for 2000-2006, dvs.: a) regional økonomi baseret på teknologisk viden og nyskabelse, b) e-EuropeRegio eller informationssamfundet og regionaludvikling, c) den regionale identitet og bæredygtig udvikling.Strategien i det regionale program for nyskabende foranstaltninger kan være baseret på en af de tre prioriteter eller en kombination af disse prioriteter, men der kan heri ikke indgå oprettelse af netværk.
  • Andre velegnede samarbejdsområder: fysisk planlægning, maritimt samarbejde, spørgsmål vedrørende øområder og regioner i EU's yderste periferi, problemer i tilknytning til naturkatastrofer, menneskets indvirkning på miljøet, ringe befolkningstæthed og bjergområder.Der kan defineres andre mere generelle områder: forskning og teknologisk udvikling, informationssamfundet, turisme, kultur, beskæftigelse, iværksættervirksomhed og miljø.

Programmering

Som angivet i bilag A, er der fastlagt fire programmeringszoner (syd, vest, nord og øst). Medlemsstaterne bidrager med en del af deres finansielle Interreg III C-bevillinger til de programmer, som de deltager i, i forhold til den befolkning, der lever i de enkelte områder. Hvis projekterne kun kan komme ind under programmet for det område, hvor den ledende partner er hjemmehørende, tilskyndes der til samarbejde mellem partnere fra forskellige områder. Mindst 75 % af EFRU-støtten bør i den forbindelse vedrøre foranstaltninger, hvor mindst en partner er hjemmehørende uden for det område, der er omfattet af programmet.

Indholdet af de operationelle EU-initiativprogrammer er det samme som i enhedsprogrammeringsdokumenterne, der er omhandlet i de generelle bestemmelser om strukturfondene, og er ligeledes kompatibelt med de andre EU-politikker, der er omhandlet i Kommissionens generelle retningslinjer for 2000-2006. De omhandler alle de samarbejdsområder, der er fastlagt, samt de tre typer foranstaltninger, der redegøres for i det følgende.

Programmerne iværksættes under hensyn til de særlige træk ved linje C og i overensstemmelse med de regler og de betingelser, der er fastsat for linje A og B i de generelle bestemmelser om Interreg III samt de generelle bestemmelser om strukturfondene. De omfatter alle en detaljeret beskrivelse af den finansielle forvaltning og procedurer til opfølgning, kontrol og evaluering, som fastsætter ansvaret for samtlige deltagere. De ansvarlige myndigheder definerer til dette formål indikatorer til opfølgning og kontrol.

Foranstaltningstyper

Der findes tre typer foranstaltninger, som er berettigede til medfinansiering under Interreg III C:

  • regionale rammeforanstaltninger, som tager sigte på udveksling af de erfaringer, der er gjort af en gruppe regioner med hensyn til metode og projektforvaltning. Formålet er at definere en klar strategisk fremgangsmåde, der er baseret på et begrænset antal projekter.De regionale rammeforanstaltninger, som er en ny type foranstaltninger, omfatter 5 prioriterede samarbejdsområder. De modtager en EFRU-støtte på mellem 500 000 og 5 mio. EUR og bør tegne sig for 50-80 % af finansieringen for hvert program under Interreg III C.Indholdet er følgende: tværregional samarbejdsstrategi, partnere, mål og forventede resultater, fordeling af finansiering på partnere, arbejdsplan med en detaljeret tidsplan, beskrivelse af et begrænset antal projekter og af vejledende udvælgelseskriterier, evaluering af foranstaltningens potentielle indvirkning på andre strukturfondsprogrammer og de vigtigste målgrupper.Denne foranstaltning henvender sig til en gruppe regionale myndigheder (eller tilsvarende regionale organer) i mindst tre lande, hvoraf mindst to skal være EU-medlemsstater.
  • individuelle projekter for tværregionalt samarbejde, som tager sigte på udveksling af erfaringer inden for metode og projektforvaltning. Bortset fra overførsel af viden er formålet at etablere et egentligt samarbejde, der navnlig fremmer gennemførelse af projektresultaterne fra en region i en anden region med tydelig effekt i den støttemodtagende region.Projekterne dækker de 5 prioriterede samarbejdsområder og inddrager partnere fra mindst tre lande, heraf mindst to EU-medlemsstater. De tegner sig for mellem 10 og 30 % af finansieringen for hvert Interreg III C-program og kan finansieres med mellem 200 000 og 1 mio. EUR fra EFRU.
  • netværk, der inddrager forskellige regioner i og uden for EU i forbindelse med metoder til iværksættelse og udvikling af projekter.Netværkenes arbejdsprogrammer omfatter de fem prioriterede samarbejdsområder med undtagelse af dem, der er omfattet af de nyskabende regionale foranstaltninger for 2000-2006, og der kan være tale om følgende foranstaltninger: seminarer, konferencer, internet-hjemmesider, databaser, studierejser og udveksling af personale.Netværkene tegner sig for mellem 10 og 20 % af finansieringen for hvert Interreg III C-program og kan finansieres med mellem 200 000 og 1 mio. EUR.

Den ledende samarbejdspartner fremlægger sin projektforanstaltning for programforvaltningsmyndigheden for det område, hvor denne partner er hjemmehørende. Kommissionen tilskynder til, at der indgås en samarbejdsaftale med de andre partnere, som fastsætter samtlige finansielle og juridiske ansvar.

Fordelingen af finansielle midler mellem den ledende samarbejdspartner, de andre partnere og betalingsmyndigheden varierer alt efter den pågældende type foranstaltning. I forbindelse med regionale rammeforanstaltninger træffes valget om centralisering eller decentralisering af disse finansielle midler i forhold til alle partnere af deltagerne i den pågældende foranstaltning. Midlerne centraliseres altid hos den ledende samarbejdspartner i forbindelse med individuelle tværregionale samarbejdsprojekter og netværk.

TILHØRENDE RETSAKTER

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 14. juli 2004 om indførelse af en europæisk gruppe for grænseoverskridende samarbejde (EGGS) [KOM(2004) 496 endelig].

Forslag til Rådets forordning af 14. juli 2004 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden [KOM(2004) 492 endelig].

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 14. juli 2004 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling [KOM(2004) 495 endelig].

Seneste ajourføring: 16.06.2005

Top