Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
INTERREG III (2000-2006)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

INTERREG III (2000-2006)

Fællesskabsinitiativet INTERREG III (2000-2006) har til formål at styrke den økonomiske og sociale samhørighed i EU. Det grænseoverskridende, tværnationale og tværregionale samarbejde fremmer integration og en afbalanceret udvikling inden for det europæiske territorium.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til medlemsstaterne af 28. april 2000 om retningslinjer for et fællesskabsinitiativ vedrørende transeuropæisk samarbejde, der skal fremme en harmonisk og afbalanceret udvikling inden for det europæiske territorium - Interreg III [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 143 af 23.5.2000].

RESUMÉ

I overensstemmelse med de generelle bestemmelser for strukturfondene for perioden 2000-2006 opretholdes fællesskabsinitiativet Interreg, som blev lanceret i 1990. Den tredje fase af fællesskabsinitiativet følger op på de tidligere programmer Interreg I (1991-1993) og Interreg II (1994-1999).

Formål

Formålet med Interreg er:

 • at udvikle det grænseoverskridende samarbejde og
 • at hjælpe områder, der er beliggende ved Fællesskabets indre og ydre grænser for at løse de problemer, de har som følge af deres isolerede beliggenhed.

I perioden 2000-2006 skal Interreg III ligeledes yde støtte til det tværregionale og tværnationale samarbejde.

Principper

Følgende principper ligger til grund for samarbejdet inden for Interreg III:

 • Programmering: De regioner og områder, som ønsker at samarbejde, forelægger Kommissionen et fællesskabsinitiativprogram. Af programmet fremgår deres fælles udviklingsstrategi, samt hvilken ekstra værdi de påtænkte interventioner tilfører.
 • Partnerskab: Der etableres partnerskaber mellem nationale, regionale og lokale myndigheder og arbejdsmarkedets parter og økonomiske interesseorganisationer. I partnerskabet fremmes anvendelsen af "bottom up"-fremgangsmåder med henblik på udvikling.

INITIATIVER GENNEMFØRES VIA LINJER

Interreg III-initiativer gennemføres via tre linjer:

 • linje A: grænseoverskridende samarbejde
 • linje B: tværnationalt samarbejde
 • linje C: tværregionalt samarbejde

Linje A: grænseoverskridende samarbejde

Det grænseoverskridende samarbejde mellem naboregioner har til formål at oprette grænseoverskridende økonomiske og sociale centre via fælles strategier for bæredygtig regionaludvikling.

Der er følgende prioriterede områder for linje A:

 • fremme af en grænseoverskridende udvikling i byområder, landdistrikter og kystområder
 • udvikling af iværksætteri og små og mellemstore virksomheder (smv'er), turisme og lokale udviklings- og beskæftigelsesinitiativer
 • etablering af et integreret arbejdsmarked og bedre social integration
 • samarbejde vedrørende forskning, teknologisk udvikling, uddannelse, kultur, kommunikation, sundhedsvæsen og civilbeskyttelse
 • miljøbeskyttelse, energieffektivitet og vedvarende energikilder
 • grundlæggende infrastrukturer af grænseoverskridende betydning
 • juridisk og administrativt samarbejde
 • samarbejde mellem borgere og institutioner
 • teknisk bistand

Linje B: tværnationalt samarbejde

Det tværnationale samarbejde mellem nationale, regionale og lokale myndigheder har til formål at fremme en højere grad af fysisk integration. Formålet er at opnå en bæredygtig, harmonisk og afbalanceret udvikling inden for Fællesskabet samt en bedre fysisk integration med ansøgerlandene og andre nabolande.

Samarbejdet ved EU's ydre grænser samt mellem regioner med fælles handicap (ø-regioner og kystområder) får særlig opmærksomhed. Med hensyn til regioner i Fællesskabets yderste periferi (esdeenfr) er målet at fremme en bedre økonomisk integration, både indbyrdes, med medlemsstaterne og de tilgrænsende tredjelande.

Der er følgende prioriterede områder for linje B:

 • strategier for fysisk planlægning
 • udvikling af effektive og bæredygtige transportsystemer og forbedret adgang til informationssamfundet
 • fremme af miljøet og god forvaltning af kulturarven og naturressourcerne, navnlig vandressourcerne
 • teknisk bistand til etablering af tværnationale partnerskaber

Linje C: tværregionalt samarbejde

Det tværregionale samarbejde har til formål at forbedre regionaludviklings- og samhørighedspolitikker og -teknikker gennem netværk for regioner med udviklingsefterslæb og regioner under omstilling. De områder, der har prioritet, er omhandlet i en særlig meddelelse.

Støtteberettigelse

De områder, der er støtteberettigede til grænseoverskridende samarbejde (linje A), er alle på NUTS III-niveau (esdeenfr). Det samme gælder visse kystområder. Det drejer sig om:

 • alle områder beliggende ved Fællesskabets indre og ydre grænser og visse kystområder
 • områder, som grænser op til eller er omgivet af støtteberettigede områder.

De områder, der er støtteberettigede i forbindelse med det tværnationale samarbejde (linje B), dækker hele EU's territorium og visse naboregioner. De støtteberettigede områder omfatter følgende 13 grupper af regioner: Det vestlige Middelhav, Alpeområdet, Sydvesteuropa, Nordvesteuropa, Vesterhavsområdet, Østersøområdet, den nordlige periferi, Centraleuropa, Adriaterhavet, Donau-området og Sydøsteuropa, "Archimed" (dele af Frankrig, Grækenland og Italien), Atlanterhavsområdet og områder i yderste periferi.

Hele EU's område er støtteberettiget under linje C.

Kompetente myndigheder

Følgende myndigheder har kompetence til at programmere:

 • de regionale eller lokale myndigheder i partnerskab med de nationale myndigheder (linje A)
 • de nationale myndigheder i tæt samarbejde med de regionale eller lokale myndigheder i det geografiske område, hvor det tværnationale samarbejde skal foregå (linje B)
 • de nationale myndigheder (linje C).

Samordning med andre fællesskabsinstrumenter

Programmerne skal passe ind i de foranstaltninger, som støttes under strukturfondenes mål 1, 2 og 3. De skal ligeledes koordineres med EU's udenrigspolitiske instrumenter (Phare, Tacis og Meda).

Budget og teknisk bistand

Interreg III har i perioden 2000-2006 et budget på i alt 4 875 mia. EUR udelukkende til Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). Programmet finansieres af medlemsstaterne og Kommissionen i fællesskab. Der er et loft over EFRU-tilskuddet på 75 % af de samlede udgifter i mål 1-regioner og på 50 % i de øvrige støtteberettigede regioner.

Medlemsstaterne skal afsætte mindst 50 % af deres samlede tildeling til grænseoverskridende samarbejde (linje A). Linje A tildeles 50-80 % af Interreg III's samlede budget, linje B 14-44 % og linje C 6 % af det samlede budget.

Der afsættes højst 5 % af det samlede EFRU-tilskud til teknisk bistand indenfor det enkelte program under Interreg III, som omfatter bl.a. oprettelse og udvikling af fælles forvaltningsstrukturer.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til medlemsstaterne af 2. september 2004 om retningslinjer for et fællesskabsinitiativ vedrørende transeuropæisk samarbejde, der skal fremme en harmonisk og afbalanceret udvikling inden for det europæiske territorium -- INTERREG III [Den Europæiske Unions Tidende C 226 af 10.9.2004].

Meddelelse fra Kommissionen om ændring af retningslinjerne for et fællesskabsinitiativ vedrørende transeuropæisk samarbejde, der skal fremme en harmonisk og afbalanceret udvikling inden for det europæiske territorium -- Interreg III [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 239 af 25.8.2001].

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Det bredere europæiske naboskab: en ny ramme for forbindelserne med vores naboer i øst og syd [KOM(2003) 104 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Et af hovedelementerne i meddelelsen om naboskab er indførelsen af et specifikt instrument til fremme af det grænseoverskridende samarbejde mellem EU's regioner og regioner uden for EU.

Seneste ajourføring: 24.11.2005

Top