Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handlingsplan til bekæmpelse af momssvig i Den Europæiske Union

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Handlingsplan til bekæmpelse af momssvig i Den Europæiske Union

Den kortsigtede handlingsplan, der her præsenteres, er det første skridt mod en snævrere, samordnet skattestrategi i Den Europæiske Union. Den sigter mod at iværksætte tre omfattende typer foranstaltninger, der skal forbedre udvekslingen af informationer mellem medlemsstaterne, en styrkelse af det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne om bekæmpelsen af svig samt faktureringsregler.

DOKUMENT

Meddelelse fra Rådet til Europa-Parlamentet og det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg »En samordnet strategi til forbedring af bekæmpelsen af momssvig i Den Europæiske Union« [KOM(2008) 807 endelig – Ikke offentliggjort i EU-Tidende].

RESUMÉ

Europakommissionen fremlægger en kortfristet plan, hvis formål er at nå frem til en samordnet strategi til bekæmpelse af skattesvig i det indre marked. Der er foreslået tre typer foranstaltninger.

Anvendelsesområde

Denne meddelelse omhandler bekæmpelsen af momssvig og opkrævning af denne afgift.

Forhindring af momssvig

Med henblik på at forhindre momssvig foreslår Kommissionen en række foranstaltninger til styrkelse af skattesystemerne og samarbejdet på skatteområdet.

Den foreslår i første omgang at indføre fælles minimumstandarder for registrering og afregistrering af skattepligtige personer i VIES-systemerne med henblik på en forbedring af troværdigheden af de informationer systemet indeholder.

Disse personer skal ligeledes elektronisk kunne få bekræftet navn og adresse på momspligtige forretningspartnere.

Harmonisering og forenkling af faktureringsregler er ligeledes omfattet, således at virksomhedernes administrative byrder mindskes og kontrollen lettes. Disse foranstaltninger omfatter for eksempel fælles opbevaringsperioder og harmoniserede regler for, hvornår en faktura skal udstedes.

Derudover er det hensigtsmæssigt at harmonisere tidspunktet for, hvornår skattepligten indtræder i forbindelse med levering af varer eller ydelser internt i EU, således at det sikres, at indberetningen finder sted samtidig i begge medlemsstater.

Afsløring af momssvig

Med henblik bedre at kunne afsløre momssvig, er det Kommissionens agt at vedtage foranstaltning til højnelse af skatteforvaltningernes effektivitet og især at fremme en mere velfungerende overførsel af informationer om EU-interne transaktioner mellem medlemsstaterne.

Der er ligeledes fremsat forslag til momsfritagelser ved import for bedre at kunne afgrænse sådanne transaktioner.

Kommissionen søger endvidere at styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne på det administrative samarbejdsområde. Det er af altovervejende betydning, at visse informationer udveksles automatisk. Et stort antal aktioner er allerede finansieret gennem programmet Fiscalis.

Det er foreslået at etablere en juridisk ramme, hvorved en medlemsstats kompetente myndigheder kan få automatisk tilgang til specifikke data i en anden medlemsstats database, når det drejer sig om identifikation af en aktør og dennes aktiviteter.

Endelig foreslås oprettelsen af et europæisk netværk, Eurofisc, der er et hurtigt varslingssystem om risiko for momssvig og analyse at de disse risici.

Opkrævning og inddrivelse af skatter

Kommissionen har til hensigt at foreslå foranstaltninger, der har som formål at styrke skatteadministrationernes muligheder for at inddrive unddraget moms fra grænseoverskridende transaktioner.

Princippet om solidarisk ansvar i tilfælde af tab af momsindtægter skal anvendes på den aktør, som ikke leverer de nødvendige informationer i forbindelse med EU-interne operationer, når denne undladelse har ført til tab af momsindtægter.

Kommissionen fastlægger endvidere harmonisering af instrumenter, der gør det muligt at træffe håndhævelses- eller forsigtighedsforanstaltninger med henblik på at mindske den administrative byrde og højne effektiviteten i forbindelse med inddrivelse.

Det er endvidere nødvendigt at garantere en passende beskyttelse af alle momsindtægter i alle medlemsstater og af alle medlemsstater.

Lovmæssige forslag

De foranstaltninger, som tidligere er nævnt, er en del af fire »pakker« indeholdende:

  • forkortelse af tidsfristerne for at fremskynde udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne
  • opkrævning og inddrivelse af skatter i grænseoverskridende situationer
  • udbygning af det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne
  • visse aspekter i bekæmpelsen af momssvig samt faktureringsregler.

Langsigtede overvejelser

Kommissionen foreslår at nedsætte en ad hoc gruppe med deltagelse af repræsentanter for såvel skattemyndighederne som store og små og mellemstore virksomheder. Formålet med denne ad hoc gruppe vil være at undersøge, hvordan anvendelsen af it-værktøjer kan forbedre forholdet mellem de skattepligtige og skattemyndighederne med hensyn til momsforpligtelser, revision og kommunikation generelt til fordel for alle parter.

Kontekst

Denne kortfristede handlingsplan er resultatet af en lang debat, der blev indledt i 2006 med den meddelelse, der omhandlede nødvendigheden af at udvikle en samordnet strategi med henblik på at forbedre bekæmpelsen af skattesvig. Forskellige europæiske institutioner har kastet sig over spørgsmålet, lige som medlemsstaterne og repræsentanter for verdensøkonomien.

Handlingsplanen opdaterer strategien mod momssvig.

Seneste ajourføring: 25.03.2009

Top