Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter

RESUMÉ AF:

Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 – økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastsætter en retlig ramme for økologiske produkter. Den indeholder hovedformålene og de generelle principper for økologisk landbrug, og reglerne for produktion, mærkning, kontrol og samhandel med ikke-EU-lande belyses.

Ved at harmonisere reglerne for produktion, mærkning og kontrol i forbindelse med økologiske produkter, søger den at sikre, at der er:

fair konkurrence mellem producenter

større tillid til disse produkter blandt forbrugerne.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Denne forordning gælder for:

uforarbejdede og forarbejdede landbrugsprodukter, herunder også akvakulturprodukter, beregnet til konsum

foder

vegetativt formeringsmateriale (f.eks. rødder og podninger) og frø til udsæd

gær til konsum eller til foder.

Mål og principper

Målene omfatter et bæredygtigt landbrug og produktionens kvalitet, der skal opfylde forbrugernes behov.

De generelle principper vedrører for eksempel specifikke produktionsmetoder, anvendelse af naturlige ressourcer og en strengt begrænset anvendelse af kemisk fremstillede input.

Den indeholder også særlige principper, der gælder for landbrug, for forarbejdning af økologiske fødevarer og af økologisk foder.

Produktionsregler

Ifølge de generelle regler for økologisk produktion er genetisk modificerede organismer (gmo'er) forbudt i alle former. Reglerne for mærkning af fødevarer gør det muligt for erhvervsdrivende at sikre sig, at dette forbud er overholdt. Behandling med ioniserende stråling er ligeledes forbudt.

Erhvervsdrivende, der ønsker at anvende de to former for landbrugsproduktion (økologisk og ikke økologisk) samtidig skal holde dyr og jordarealer adskilt.

Den økologiskevegetabilske produktion skal overholde visse regler vedrørende:

jordbearbejdningsmetoder, der respekterer jordbundens liv og naturlige fertilitet

forebyggelse af skader, der skal baseres på naturlige metoder, men der kan anvendes et begrænset antal plantebeskyttelsesmidler godkendt af Kommissionen (artikel 16 i forordningen)

udsæd og vegetativt formeringsmateriale, der skal produceres i henhold til den økologiske metode

midler til rengøring, der skal være godkendt af Kommissionen.

Vilde planter, der indsamles i visse områder, klassificeres som økologiske produkter, forudsat at de overholder visse krav til indsamlingsmetode og oprindelsesområde (f.eks. at stedet, hvor de bliver indsamlet, ikke er blevet behandlet med ikke-tilladte produkter i minimum tre år). Tangplanter kan også betragtes som økologiske produkter, forudsat at deres produktionsområde og indsamlingen opfylder visse krav.

Den økologiskeanimalske produktion skal overholde visse regler vedrørende:

dyrenes oprindelse, idet de skal være født og opdrættet på økologiske bedrifter

praksis inden for forvaltning og pleje af dyr, der bl.a. vedrører opstaldningsforholdene

dyreavlsmetoder, der generelt er naturlige

foder, der skal være af økologisk oprindelse

forebyggelse af sygdomme

rengøring og desinficering, der kun indebærer anvendelse af produkter godkendt af Kommissionen.

Der findes tilsvarende specifikke regler for dyr inden for akvakultur.

Kommissionen giver tilladelse til anvendelse af et begrænset antal produkter og stoffer inden for økologisk landbrug. Disse produkter kan være beregnet til behandling af planter, dyrefoder og rengøring af anlæg, der anvendes til animalsk og vegetabilsk produktion. Kommissionen kan også fastsætte visse grænser og betingelser for anvendelse af disse produkter.

Bedrifter, der omlægger til økologisk produktion skal gennemgå en omlægningsperiode - en overgangsfase, hvor økologiske produktionsmetoder respekteres. Forordningen fastsætter regler, der gælder for denne omlægningsperiode.

Forarbejdet foder til dyr skal indeholde økologiske råstoffer og må ikke være forarbejdet ved hjælp af kemisk fremstillede opløsningsmidler. Forarbejdede fødevarer skal hovedsagelig være fremstillet af ingredienser af landbrugsoprindelse. Andre ingredienser er tilladt, hvis de er godkendt af Kommissionen. Ved fremstilling af økologisk gær skal der anvendes økologisk fremstillede substrater og andre godkendte ingredienser.

Kommissionen kan dispensere fra reglerne om målene og produktions- og mærkningsreglerne. Disse dispensationer skal være tidsbegrænsede og begrænset til særlige tilfælde.

Mærkning

Mærkningen, reklamen eller handelsdokumenterne kan indeholde angivelser som »øko-« og »bio-« som betegnelse for et økologisk produkt, ingredienserne eller råvarerne heri.

Mærkningen af et økologisk produkt skal være letlæselig på emballagen og indeholde en henvisning til det kontrolorgan, der certificerer det pågældende produkt, fællesskabslogoet og en angivelse af, hvor de landbrugsråvarer, som indgår i produktet, er produceret.

Siden 1. juli 2010 har det været obligatorisk at bruge EU-logo på fødevareprodukter dyrket i økologisk landbrug, samt angivelse af oprindelsessted for de råvarer, der indgår i produktet. Angivelsen skal placeres sammen med EU-logoet.

Kontrol

Overholdelse af bestemmelserne i denne forordning er garanteret ved hjælp af en kontrolordning baseret på forordning (EF) nr. 882/2004 og forsigtigheds- og kontrolforanstaltninger, der udarbejdes af Kommissionen. Denne ordning sikrer fødevarernes sporbarhed i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 178/2002.

Hyppigheden af kontrolforanstaltningerne fastsættes på grundlag af en vurdering af risikoen for overtrædelser. Kontrolforanstaltningerne forvaltes af myndigheder udpeget af EU-landene. Disse myndigheder kan på visse betingelser uddelegere kontrolopgaverne til akkrediterede kontrolorganer, men de er fortsat ansvarlige for at føre tilsyn med den udførte kontrol og med beføjelsen til at give dispensationer. EU-landene sender regelmæssigt Kommissionen listen over myndigheder og kontrolorganer (den seneste liste over de organer eller myndigheder, der varetager kontrol, blev offentliggjort i 2014).

Myndighederne skal også kontrollere hver enkelt erhvervsdrivende, der deltager i markedsføringen af et økologisk produkt, inden det bringes på markedet. Når kontrollen er udført, modtager den erhvervsdrivende en certificering, hvoraf det fremgår, at han overholder forordningen. Hvis der konstateres en uregelmæssighed, skal kontrolmyndigheden sikre, at der ikke henvises til den økologiske produktionsmetode i forbindelse med mærkning af og reklame for de pågældende produkter.

Samhandel med ikke-EU-lande

Et produkt, der importeres fra et ikke-EU-land, kan sælges i EU som økologisk, hvis det er i overensstemmelse med denne forordning og er blevet kontrolleret. Denne kontrol kan udføres enten af et organ, der er anerkendt af EU, eller af et akkrediteret kontrolorgan.

Markedsføring og statistisk kontrol

Et EU-lands myndigheder (bortset fra den myndighed, der har kontrolleret produktet) kan på ingen måde begrænse markedsføringen af et økologisk produkt.

Kommissionen foretager statistisk kontrol baseret på oplysninger, som EU-landene fremsender. Reguleringsudvalget for Økologisk Landbrug bistår Kommissionen med fastlæggelsen af politikker for økologisk landbrug.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra 1. januar 2009.

BAGGRUND

Denne forordning er udarbejdet som en del af en række initiativer vedrørende økologisk landbrug. I 2014 godkendte Kommissionen en handlingsplan for fremtidens økologiske produktion i Europa

Forordning (EF) nr. 834/2007 er i øjeblikket genstand for et forslag om at ophæve og erstatte det med en forordning, der søger at forenkle lovgivningen, præcisere visse regler og adressere visse svagheder i kontrolsystemet.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1–23)

De ændringer og rettelser som følger af forordning (EF) nr. 834/2007 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Gennemførelsesbestemmelser

Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, får så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (Den Europæiske Unions Tidende L 250 af 18.9.2008, s. 1-84)

seneste ajourføring 29.10.2015

Top