Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikring af korrekt foderstof- og fødevarekontrol

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sikring af korrekt foderstof- og fødevarekontrol

De foderstoffer og fødevarer, som mennesker og dyr spiser, bør være sikre og sunde. For at sikre at Den Europæiske Unions (EU) høje standarder respekteres, foretages der offentlig kontrol af, om de forskellige retsakter gennemføres fuldt ud.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes

RESUMÉ

De foderstoffer og fødevarer, som mennesker og dyr spiser, bør være sikre og sunde. For at sikre at Den Europæiske Unions (EU) høje standarder respekteres, foretages der offentlig kontrol af, om de forskellige retsakter gennemføres fuldt ud.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den lukker smuthuller i den nuværende lovgivning ved at reorganisere offentlig kontrol, så den integreres i alle produktionsled og i alle sektorer. Den fastlægger ansvaret for både nationale inspektører og EU-inspektører. Den har til formål at forebygge, udelukke eller reducere risiciene for mennesker og dyr til et acceptabelt niveau, at garantere fair praksis i fødevare- og foderhandelen samt at beskytte offentligheden.

VIGTIGE PUNKTER

 • Nationale myndigheder skal udføre offentlig kontrol, regelmæssigt og uanmeldt, på grundlag af eventuelle identificerede risici, en virksomhedsejers tidligere opfyldelse og eventuelle oplysninger, der kan tyde på manglende overholdelse af bestemmelserne.
 • Kontrollen kan udføres i alle led i produktion, forarbejdning og distribution.
 • Hver regering i EU skal udpege en national myndighed, der er ansvarlig for effektiviteten og uafhængigheden af kontrollen.
 • Regeringerne skal sikre, at der stilles tilstrækkelige økonomiske midler til rådighed til at sikre det nødvendige personale og andre påkrævede midler.
 • Der skal være oprettet nationale beredskabsplaner, som er klar til anvendelse, hvis der opstår en krisesituation, og fødevarer eller foderstoffer viser sig at udgøre en alvorlig risiko for menneskers eller dyrs sundhed.
 • Flerårige nationale kontrolplaner indeholder generelle oplysninger om strukturen og organiseringen af de kontrolordninger, der allerede findes. Der rapporteres årligt om disse til Kommissionen.
 • Offentligheden bør have adgang til oplysninger om udførte kontroller, medmindre de er omfattet af tavshedspligt såsom fortroligt materiale og personoplysninger.
 • Der er udpeget specifikke laboratorier, der analyserer prøver, som er udtaget i forbindelse med offentlig kontrol.
 • Kontrollen gælder også for fødevarer og foderstoffer, der importeres til EU.
 • Europa-Kommissionen udfører generel og specifik kontrol i EU-landene for at verificere, om de flerårige nationale kontrolplaner gennemføres.
 • Forordning (EU) nr. 652/2014 fastsætter midler fra EU's budget for at hjælpe med at dække de omkostninger som de nationale myndigheder, ikke-EU-lande og internationale organisationer har. Beløbet for 2014-2020 er 1 891 936 000 EUR.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 20. maj 2004.

Se offentlig kontrol og håndhævelse på Europa-Kommissionens websted for yderligere oplysninger.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 882/2004

20.5.2004

-

EUT L 191 af 28.05.2004, s. 1-52

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1029/2008

10.11.2008

-

EUT L 278 af 21.10.2008, s. 6-6

Forordning (EF) nr. 596/2009

7.8.2009

-

EUT L 188 af 18.7.2009, s. 14-92

Forordning (EF) nr. 1162/2009

4.12.2009

-

EUT L 314 af 1.12.2009, s. 10-12

Forordning (EU) nr. 87/2011

23.2.2011

-

EUT L 29 af 3.2.2011, s. 1-4

Forordning (EU) nr. 208/2011

23.3.2011

-

EUT L 58 af 3.3.2011, s. 29-35

Forordning (EU) nr. 563/2012

1.7.2012

-

EUT L 168 af 28.6.2012, s. 24-25

Forordning (EU) nr. 702/2013

27.7.2013

-

EUT L 199 af 24.7.2013, s. 3-4

Forordning (EU) nr. 652/2014

30.6.2014

-

EUT L 189 af 27.6.2014, s. 1-32

De ændringer og rettelser som følger af forordning (EF) nr. 882/2004 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 19.06.2015

Top