Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Animalske produkter til konsum: dyresundhedsbestemmelser

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Animalske produkter til konsum: dyresundhedsbestemmelser

RESUMÉ AF:

Direktiv 2002/99/EF: dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det fastlægger generelle dyresundhedsbestemmelser for produkter bestemt til konsum.
 • Disse dækker alle faser i produktions-, tilvirknings- og distributionsprocesser, der udføres inden for EU, samt import fra andre lande.

HOVEDPUNKTER

 • De nationale myndigheder skal sikre, at alle dem, der er involveret i fødevarekæden, ikke spreder sygdomme, der kan overføres til dyr.
 • Produkter skal komme fra dyr, der ikke er dækket af nogen territoriale sundhedsrestriktioner.
 • Der er forbud mod kød og kødprodukter fra bedrifter, hvor der var smittede dyr eller dyr mistænkt for at være smittet under slagtningen.
 • Spiselige produkter skal ledsages af et veterinærcertifikat.
 • De nationale myndigheder foretager kontroller af dyresundheden. Kontrollerne er almindeligvis uanmeldte.
 • Europa-Kommissionens eksperter kan, i samarbejde med nationale myndigheder, foretage kontroller på stedet og systemrevisioner. De har samme beføjelser til at foretage kontrol i ikke-EU-lande.
 • Hvis der konstateres en alvorlig fare, skal de nationale myndigheder træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte dyresundheden.
 • Import:
  • skal overholde EU’s dyresundhedsbestemmelser
  • må kun komme fra lande, der godtgør, at de overholder disse krav
  • skal ledsages af et veterinærcertifikat.

Ophævelse

Direktiv 2002/99/EF ophæves og erstattes af forordning (EU) 2016/429 fra den 2. april 2021.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det gælder fra den 12. februar 2003. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning inden den 31. december 2004.

BAGGRUND

EU har truffet specifikke foranstaltninger for følgende dyresygdomme:

For yderligere oplysninger henvises til »Andre produkter af animalsk oprindelse« på Europa-Kommissionens websted.

DOKUMENT

Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11-20)

De ændringer, som følger af direktiv 2002/99/EF, er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 24.05.2016

Top