Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikring af hygiejne for fødevarer af animalsk oprindelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sikring af hygiejne for fødevarer af animalsk oprindelse

Den Europæiske Unions (EU) forordning nr. 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for fødevarer af animalsk oprindelse, der gælder for fødevarevirksomheder. Den er en central del af Den Europæiske Unionss hygiejnepakke fra 2004 om hygiejnelovgivning.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer.

RESUMÉ

Forordningens formål er at sikre et højt niveau af fødevaresikkerhed og folkesundhed. Den komplimenterer EU’s forordning nr. 852/2004 om fødevarehygiejne, hvis bestemmelser hovedsagligt dækker autorisationen af virksomheder i sektoren.

Forordningens bestemmelser finder anvendelse på uforarbejdede og forarbejdede produkter af animalsk oprindelse. Den finder generelt ikke anvendelse på fødevarer, der indeholder produkter af både vegetabilsk samt animalsk oprindelse.

Landene i Den Europæiske Union (EU) skal registrere og om nødvendigt godkende virksomheder, der bearbejder produkter af animalsk oprindelse.

Tilgang for de enkelte sektorer

Forordningens bestemmelser om fødevarer af animalsk oprindelse dækker følgende primære sektorer: kød, skaldyr, fisk og mælk. Med hensyn til de traditionelle produktionsmetoder, giver forordningen de nationale fødevaremyndigheder mulighed for at opstille specielle betingelser for hygiejnebestemmelserne i hver sektor.

Inden for kødsektoren dækker bestemmelserne for eksempel slagterier, sundhedsmærker samt opbevaring, transport og modning. Hvad angår vildtlevende vildt, skal jægere uddannes i sundhed og hygiejne.

Bestemmelserne for skaldyrs- og fiskeprodukter dækker alt fra fremstilling og høstning til udstyr, faciliteter, forarbejdning og transport.

Kød

Denne sektor omfatter tamhovdyr (kvæg, svin, får og geder), fjerkræ og lagomorfer (opdrættede fugle/kaniner, harer og gnavere), opdrættet vildt, vildtlevende vildt, hakket kød, tilberedt kød og maskinsepareret/maskinudbenet kød samt kødprodukter.

Andre sektorer omfatter:

  • levende toskallede bløddyr
  • fiskevarer
  • rå mælk og mælkeprodukter
  • æg og ægprodukter
  • frølår og snegle
  • afsmeltet animalsk fedt og grever
  • behandlede maver, blærer og tarme
  • gelatine
  • kollagen.

I maj 2013 vedtog Europa-Kommissionen nogle forslag til en pakke af foranstaltninger, der yderligere skal forbedre sundheden og sikkerheden i fødevarekæden.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr.853/2004

20.5.2004

-

EUT L 139 af 30.4.2004

Ændringsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 219/2009

20.4.2009

-

EUT L 87 af 31.3.2009

De ændringer og rettelser, som følger af forordning (EF) nr. 853/2004, er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende visse produkter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og vedrørende offentlig kontrol i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, om fravigelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 og om ændring af forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 [Den Europæiske Unions Tidende L 338 af 22.12.2005].

Forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne [Den Europæiske Unions Tidende L 139 af 30.4.2004].

Forordning (EF) nr. 854/2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum [Den Europæiske Unions Tidende L 139 af 30.04.2004].

Direktiv 2004/41/EF om ophævelse af visse direktiver om levnedsmiddelhygiejne og sundhedsbetingelser for produktion og afsætning af visse animalske produkter til konsum og om ændring af Rådets direktiv 89/662/EØF og 92/118/EØF og Rådets afgørelse 95/408/EF. [Den Europæiske Unions Tidende L 157 af 30.4.2004].

Seneste ajourføring: 18.05.2014

Top