Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forebyggelse og kontrol af afrikansk svinepest

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Forebyggelse og kontrol af afrikansk svinepest

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2002/60/EF — specifikke bestemmelser for bekæmpelse af afrikansk svinepest

HVAD ER MÅLET MED DETTE DIREKTIV?

Afrikansk svinepest er en generelt dødelig infektionssygdom hos svin med alvorlige socioøkonomiske konsekvenser og konsekvenser for folkesundheden. Direktivet fastsætter regler om forebyggelse, kontrol og udryddelsesforanstaltninger.

HOVEDPUNKTER

  • Lande i Den Europæiske Union (EU) skal sikre, at enhver mistanke om tilfælde af afrikansk svinepest straks meddeles landets nationale myndigheder. Hvis et tilfælde bekræftes, skal resultaterne af undersøgelserne sendes til Europa-Kommissionen og andre EU-lande. Diagnose skal foretages af godkendte laboratorier ved hjælp af den officielle diagnostiske manual.
  • Hvis forekomsten af sygdommen ikke kan afkræftes, skal bedriften sættes under tilsyn og alle flytninger af svin, produkter af svin, materialer eller affald, der kan sprede sygdommen, skal begrænses. Uvedkommende personer og køretøjer må ikke bevæge sig ind på eller forlade bedriften.
  • Hvis sygdommen bliver bekræftet officielt, skal alle svin på bedriften aflives, og kroppene forarbejdes. Alt kød, materialer eller affald, der kan være forurenet, skal tilintetgøres, forarbejdes eller behandles for at sikre, at virus bliver tilintetgjort. Der kan indrømmes undtagelser for fuldstændigt adskilte, sunde produktionsenheder på inficerede bedrifter. Der skal oprettes en beskyttelseszone på mindst 3 kilometer inden for en overvågningszone på mindst 10 kilometer omkring stedet.
  • Når sygdommen opstår på et slagteri eller under transport, skal alle svin, der kan være inficeret, aflives, og alle materialer forarbejdes. Lokaler, køretøjer og udstyr, der kan være kontamineret, skal rengøres og desinficeres.
  • Hvis der er mistanke om, at vildtlevende svin er blevet inficeret, skal EU-landene informere svineejere og jægere og undersøge alle nedskudte eller dødfundne vildsvin. Det inficerede område skal afgrænses og bedrifter inden for området underkastes tilsyn, ligesom der eventuelt skal indføres forbud mod jagt.
  • Dokument SANCO/7138/2013 indeholder retningslinjer for tilsyn med og bekæmpelse af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin.
  • EU-landene skal indsende en plan for sygdomsudryddelse til Kommissionen og rapportere om fremskridt hver 6. måned.
  • På nuværende tidspunkt er anvendelsen af vaccine mod afrikansk svinepest forbudt. Dette vil dog eventuelt blive ajourført på et senere tidspunkt for at tage hensyn til udviklingen i den videnskabelige og tekniske forskning.
  • EU-landene skal udarbejde beredskabsplaner under hensyntagen til lokale faktorer såsom belægningsgraden af svin, som vil kunne påvirke spredningen af virus.
  • Kommissionens eksperter kan foretage stikprøvekontroller for at sikre ensartet anvendelse af direktivet.

Ophævelse

Direktivet vil blive ophævet af forordning (EF) 2016/429 med virkning fra den 21. april 2021.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 9. august 2002. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 1. juli 2003.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 2002/60/EF af 27. juni 2002 om specifikke bestemmelser for bekæmpelse af afrikansk svinepest og om ændring af direktiv 92/119/EØF for så vidt angår Teschenersyge og afrikansk svinepest (EFT L 192 af 20.7.2002, s. 27-46)

Efterfølgende ændringer af direktiv 2002/60/EF er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens beslutning 2003/422/EF af 26. maj 2003 om godkendelse af en diagnostisk manual for afrikansk svinepest (meddelt under nummer K(2003) 1696) (EFT L 143 af 11.6.2003, s. 35-49)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1-208)

seneste ajourføring 20.10.2016

Top