Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dyrevelfærd under transport — regler om mellemstationer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dyrevelfærd under transport — regler om mellemstationer

RESUMÉ AF:

Rådets forordning (EF) nr. 1255/97 om EU’s kriterier for mellemstationer og tilpasning af ruteplanen for transport af dyr

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger regler for mellemstationer, hvor dyrene skal hvile i mindst 12 timer under obligatoriske pauser ved længerevarende transport i EU. Disse regler har til formål at sikre optimale forhold for dyrenes velfærd.

HOVEDPUNKTER

 • Mellemstationerne skal:
  • være beliggende i et område, hvor der ikke er begrænsninger for dyrs sundhed
  • være under kontrol af en embedsdyrlæge
  • inspiceres regelmæssigt og mindst to gange om året
  • overholde al relevant EU-lovgivning vedrørende dyrs sundhed
  • overholde detaljerede foranstaltninger vedrørende sundhed og hygiejne, standarder for byggeri og driftsbestemmelser. Dette omfatter strøelse, udstyr til på- og aflæsning samt behandling af dyrene under opholdet.
 • Mellemstationerne må kun bruges til modtagelse, fodring, vanding, opstaldning, behandling og videresendelse af samt hvile for dyr undervejs.
 • Dyr fra forskellige grupper må kun befinde sig på mellemstationen på samme tid, hvis de har samme certificerede sundhedsstatus.
 • Den nationale kompetente myndighed godkender og udsteder et nummer til hver mellemstation. Godkendelsen kan være begrænset til en eller flere bestemte dyrearter eller til visse dyrekategorier og sundhedsstatus.
 • Ejerne af mellemstationerne skal:
  • kun modtage dyr, der har sundhedscertifikat eller er identificeret i henhold til den relevante EU-lovgivning
  • sørge for, at dyrene passes, fodres og vandes rettidigt
  • tilkalde en dyrlæge, hvis det er nødvendigt for at behandle eller aflive et dyr
  • benytte et personale, der har modtaget relevant uddannelse og har relevante faglige kvalifikationer
  • underrette den kompetente myndighed inden for én arbejdsdag efter en gruppes afrejse
  • hurtigst muligt underrette den kompetente myndighed om de uregelmæssigheder, der konstateres.
 • Et EU-land skal suspendere brugen af en mellemstation, hvis der forekommer alvorlige overtrædelser af bestemmelserne for dyrs sundhed eller velfærd. Det skal underrette Europa-Kommissionen og de andre EU-lande.
 • Før dyrene forlader en mellemstation, skal embedsdyrlægen bekræfte, at de kan tåle den videre transport.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 1999.

BAGGRUND

Lissabontraktaten, som trådte i kraft den 1. december 2009, anerkender, at dyr er følende væsner. Derfor skal EU’s politikker respektere deres velfærdsbehov fuldt ud.

EU har vedtaget særskilt lovgivning om:

Se »Dyrevelfærd — de vigtigste resultater« på Europa-Kommissionens websted for at få yderligere oplysninger.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1255/97 af 25. juni 1997 om fællesskabskriterier for mellemstationer og tilpasning af den ruteplan, der er omhandlet i direktiv 91/628/EØF (EFT L 174 af 2.7.1997, s. 1-6)

Efterfølgende ændringer af Rådets forordning (EF) nr. 1255/97 er indarbejdet i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1-44)

Rådets afgørelse 2004/544/EF af 21. juni 2004 om undertegnelse af den reviderede europæiske konvention om beskyttelse af dyr under international transport (EUT L 241 af 13.7.2004, s. 21)

seneste ajourføring 11.04.2016

Top