Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dyrs velfærd under transport — EU-bestemmelser

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dyrs velfærd under transport — EU-bestemmelser

RESUMÉ AF:

Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Den regulerer transport af levende dyr mellem EU-lande og fastlægger kontroller af dyr, der ankommer til eller forlader EU. De detaljerede bestemmelser har til hensigt at forebygge, at dyrene kommer til skade eller påføres unødige lidelser.

HOVEDPUNKTER

Forordningen fastsætter følgende betingelser:

 • Transporten skal planlægges i forvejen for at gøre transporttiden så kort som mulig og opfylde dyrenes behov.
 • Dyrene skal være egnede til transporten.
 • Transportmidlerne samt på- og aflæsningsfaciliteterne skal være udformet og indrettet samt vedligeholdes og anvendes på en sådan måde, at dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelser, og sådan, at dyrenes sikkerhed tilgodeses.
 • De personer, der håndterer dyrene, skal være uddannet til dette og må ikke anvende nogen form for vold.
 • Transporten til bestemmelsesstedet skal gennemføres uden forsinkelser og omfatte løbende kontrol af dyrenes velbefindende.
 • Dyrene skal råde over et gulvareal og en ståhøjde, som er passende i forhold til deres størrelse.
 • Der skal tilbydes vand, foder og hvile, når det er nødvendigt.
 • Transportvirksomhederne skal:
  • have autorisation udstedt af en national myndighed for alle rejser over 65 km
  • medbringe dokumentation omfattende oplysninger om f.eks. dyrenes oprindelse og ejer, bestemmelsessted og forventet rejsetid
  • sikre, at en ledsager følger dyrene, medmindre de transporteres i containere med tilstrækkeligt foder og vand.
 • De nationale myndigheder skal kontrollere og godkende køretøjer og skibe, som anvendes til vej- og søtransport af dyr over lange afstande, før disse kan anvendes.
 • Brugere af dyr og aktører på samlesteder (bedrifter, indsamlingscentraler og markeder) skal sikre, at bestemmelser og velfærdsstandarder følges på de forskellige afgangs-, omladnings- eller bestemmelsessteder.
 • De nationale myndigheder skal kræve, at transportvirksomhederne:
  • er etableret i et EU-land
  • har dokumenteret, at de råder over et tilstrækkeligt og egnet personale og udstyr samt tilstrækkelige og egnede driftsprocedurer
  • ikke har gjort sig skyldige i alvorlige overtrædelser af EU’s eller den nationale lovgivning vedrørende beskyttelse af dyr i de tre år, der går forud for indgivelsen af ansøgningen.
 • For lange transporter mellem EU-lande og destinationer uden for EU skal:
  • transportvirksomhederne have den autorisation, den dokumentation, det satellitbaserede navigationssystem og de beredskabsplaner for nødsituationer, som er nødvendige
  • de nationale myndigheder udføre kontroller på afgangsstederne og efterfølgende i form af stikprøver.
 • I tilfælde af en nødsituation eller manglende overholdelse af velfærdsbestemmelserne kan de nationale myndigheder insistere på, at transportvirksomheden:
  • skifter fører eller ledsager
  • foretager midlertidig udbedring af transportmidlet
  • omlader sendingen til et andet køretøj
  • sender dyrene tilbage til afgangsstedet
  • aflæsser dyrene og anbringer dem et passende midlertidigt sted.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 25. januar 2005.

BAGGRUND

Se Dyrevelfærd — de vigtigste resultater på Europa-Kommissionens websted for at få yderligere oplysninger.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1-44)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets afgørelse 2004/544/EF af 21. juni 2004 om undertegnelse af den reviderede europæiske konvention om beskyttelse af dyr under international transport (EUT L 241 af 13.7.2004, s. 21)

Rådets forordning (EF) nr. 1255/97 af 25. juni 1997 om fællesskabskriterier for mellemstationer og tilpasning af den ruteplan, der er omhandlet i direktiv 91/628/EØF (EUT L 174 af 2.7.1997, s. 1-6).

Efterfølgende ændringer af Rådets forordning (EF) nr. 1255/97 er indarbejdet i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/188/EU af 18. april 2013 om årsrapporter om ikke-diskriminerende kontrol foretaget i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (meddelt under nummer C(2013) 2098) (EUT L 111 af 23.4.2013, s. 107-114)

seneste ajourføring 18.04.2016

Top