Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bekæmpelse af mund- og klovesyge

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bekæmpelse af mund- og klovesyge

RESUMÉ AF:

Rådets direktiv 2003/85/EF om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det fastsætter minimumskontroller, der skal anvendes i tilfælde af et udbrud af mund- og klovesyge.
 • Disse omfatter forebyggende foranstaltninger for at øge opmærksomheden og beredskabet blandt relevante myndigheder og landbrugsbefolkningen. EU-landene kan træffe strengere foranstaltninger, hvis de ønsker det.

HOVEDPUNKTER

 • Mund- og klovesyge er en anmeldepligtig sygdom. Ejere eller dem, der passer dyrene, og dyrlæger skal indberette alle udbrud.
 • Når et mistænkt tilfælde anmeldes, skal de kompetente myndigheder sikre, at:
  • bedriften sættes under tilsyn
  • der gennemføres en optælling af alle tilstedeværende dyr og dyreprodukter
  • ingen dyr eller personer får adgang til eller forlader stedet
  • ind- og udgange til bygninger bliver desinficeret
  • der oprettes en midlertidig kontrolzone, således at flytning af dyr over et større område forbydes
  • der kan indføres et forebyggende udryddelsesprogram, der omfatter frasortering af dyr.
 • Når et mistænkt tilfælde bekræftes, skal de kompetente myndigheder sikre, at:
  • alle inficerede dyr aflives på stedet
  • de døde dyr begraves eller brændes
  • alle bygninger og køretøjer, der bruges til dyrene, bliver desinficeret og, om nødvendigt, også områder benyttet af mennesker og kontorer
  • alle produkter, der kan have forladt bedriften, før kontrolforanstaltningerne bliver indført, spores og behandles
  • der træffes foranstaltninger til at beskytte dyr på laboratorier, zoologiske haver og dyreparker i nabolaget mod sygdommen
  • alle dyr på slagterier, grænsekontrolsteder og alle former for transport, hvor et tilfælde er bekræftet, aflives med det samme
  • der oprettes beskyttelses- og tilsynsområder: det første med en radius på mindst 3 km og den anden på mindst 10 km
  • der gælder særlige foranstaltninger i disse områder, for eksempel at salg af produkter fra dyr inden for disse parametre forbydes.
 • Restriktioner, der er indført i beskyttelsesområder, kan ophæves 15 dage, efter at sidste inficerede dyr er aflivet og bortskaffet. Tidsfristen for tilsynsområder er på 30 dage.
 • Der gælder særlige regler for brug, fremstilling og salg af mund- og klovesygevacciner.
 • De nationale myndigheder fører streng kontrol med laboratorier, der håndterer levende mund- og klovesygevirus. De udpeger ét nationalt/centralt bekæmpelsescenter.
 • De nationale myndigheder udarbejder beredskabsplaner, der skal gennemføres i tilfælde af et udbrud. De kan også gennemføre tidstro beredskabsøvelser.

Ophævelse

Forordning (EU) 2016/429 ophæver Rådets direktiv 2003/85/EF fra den 21. april 2021.

BAGGRUND

Mund- og klovesyge er meget smitsom. Den forekommer hos tamdyr og vilde klovdyr såsom køer, men kan også ramme visse andre arter (f.eks. bøfler og bisoner).

Den seneste epidemi — i Det Forenede Kongerige i 2001 — ramte over 2 000 bedrifter. Den medførte store problemer for landbosamfundene og spredte bekymring blandt offentligheden om sikkerheden ved oksekød.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 22. november 2003. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 30. juni 2004.

BAGGRUND

Mund- og klovesyge på Europa-Kommissionens websted.

DOKUMENT

Rådets direktiv 2003/85/EF af 29. september 2003 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge, om ophævelse af direktiv 85/511/EØF og beslutningerne 89/531/EØF og 91/665/EØF og om ændring af direktiv 92/46/EØF (EUT L 306 af 22.11.2003, s. 1-87)

De ændringer, som følger af direktiv 2003/85/EF, er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens beslutning 2007/18/EF af 22. december 2006 om godkendelse af beredskabsplaner for bekæmpelse af mund- og klovesyge i henhold til Rådets direktiv 2003/85/EF (EUT L 7 af 12.1.2007, s. 36-37)

Rådets beslutning 91/666/EØF af 11. december 1991 om oprettelse af EF-beredskabslagre af mund- og klovesygevacciner (EFT L 368 af 31.12.1991, s. 21-25). Se den konsoliderede version.

Kommissionens beslutning 2001/75/EF af 18. januar 2001 om testning af mund- og klovesygevacciners og bluetonguevacciners sikkerhed og styrke (EFT L 26 af 27.1.2001, s. 38-39)

Kommissionens beslutning 2009/486/EF af 22. juni 2009 om indkøb af mund- og klovesygevirusantigener (EUT L 160 af 23.6.2009, s. 27-28)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1-208)

seneste ajourføring 24.05.2016

Top