Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Transmissible spongiforme encephalopatier (TSE’er)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Transmissible spongiforme encephalopatier (TSE’er)

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 999/2001 — regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Den fastsætter regler for at forebygge, kontrollere og udrydde transmissible spongiforme encephalopatier (TSE’er) (*).
 • Den dækker produktion, markedsføring og, i visse tilfælde, eksport af dyr og animalske produkter.

HOVEDPUNKTER

Europa-Kommissionen rangordner EU-landene eller -regionerne efter deres risikoniveau for bovin spongiform encephalopati (BSE):

 • Niveau 1: ubetydelig risiko
 • Niveau 2: kontrolleret risiko
 • Niveau 3: udefineret risiko.

EU-landene skal indføre et overvågningsprogram med screening af dyr, der mistænkes for at have BSE eller scrapie (*). Der skal desuden udføres en hurtig screening efter slagtning.

Mistænkte dyr og andre på den bedrift må ikke flyttes, før testresultaterne foreligger. Hvis dyrene kan have befundet sig andre steder, kan andre bedrifter overvåges.

Når et tilfælde er officielt bekræftet, skal følgende foranstaltninger iværksættes:

 • en undersøgelse af sygdommens oprindelse og af alle dyr eller produkter, der kan være smittet.
 • Den berørte bedrift sættes under officielt tilsyn. Enhver flytning af modtagelige dyr (eller animalske produkter) skal godkendes.
 • Nedslagning og fuldstændig destruktion af potentielt truede kvæg. Der gælder andre regler for får og geder.

Kompensation for tab af dyr eller animalske produkter udbetales omgående.

Foranstaltninger til at reducere risici:

 • Det er forbudt at fodre pattedyr med animalsk protein, ligesom det er forbudt at fodre nogen avlsdyr (undtagen kødædere brugt til at producere pelse såsom mink) med forarbejdet animalsk protein (såsom gelatine- og blodprodukter).
 • Specificeret risikomateriale skal fjernes fra kroppene, selv i områder, hvor risikoen for BSE er ubetydelig. I områder med kontrolleret eller udefineret risiko, må knogler fra kvæg, får og geder ikke bruges til fremstilling af maskinudbenet kød. Der er specifikke metoder til visse kropsdele såsom kød fra hoved og tunger.
 • Dyr til eksport eller import skal have dyresundhedscertifikater. Der gælder lignende regler for import fra ikke-EU-lande, undtagen dem, hvor BSE-risikoen er ubetydelig.

Arbejdstagere beskæftiget med produktion og tilsyn skal have grundlæggende uddannelse i TSE’er.

For at sikre ensartede videnskabelige analyser og pålidelige resultater skal der udpeges nationale og europæiske referencelaboratorier.

EU-landene skal sikre, at dyr, der mistænkes for at være smittet med TSE’er, bliver anmeldt til myndighederne, og landene skal regelmæssigt underrette hinanden og Kommissionen om disse tilfælde. De skal desuden foretage hyppige officielle kontroller for at tjekke, at reglerne bliver overholdt.

Undtagelser fra disse regler kan tillades for at afspejle ny videnskabelig viden.

En meddelelse fra Kommissionen fra 2010 bemærker, at EU er tæt på at udrydde BSE i kvæg, men at sygdommen fortsat skal overvåges, hvis den bryder ud igen.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. juni 2001 og har været gældende fra den 1. juli 2001.

BAGGRUND

VIGTIGE BEGREBER

* Transmissible spongiforme encephalopatier (TSE’er) er dødelige sygdomme, hvor hjernevævet nedbrydes, og som medfører et svampeagtigt udseende.

De omfatter:

 • Creutzfeldt-Jakobs sygdom (CJD) hos mennesker
 • Bovin spongiform encephalopati (BSE) i kvæg
 • scrapie i små pattedyr, såsom får og geder.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1-40)

De ændringer og rettelser, som følger af forordning (EF) nr. 999/2001, er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens beslutning 2002/1003/EF af 18. december 2002 om minimumskrav til en undersøgelse af prionproteingenotyper hos fåreracer (EFT L 349 af 24.12.2002, s. 105-107)

Meddelelse fra Kommissionen: TSE-køreplan (KOM(2005) 322 endelig af 15. juli 2005)

Kommissionens beslutning 2007/453/EF af 29. juni 2007 om fastsættelse af BSE-status for medlemsstater eller tredjelande eller deres regioner i henhold til deres BSE-risiko (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 84-86). Se den konsoliderede version.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: TSE-køreplan 2 Strategidokument om transmissible spongiforme encephalopatier i 2010-2015 (KOM(2010) 384 endelig af 16. juli 2010)

seneste ajourføring 15.02.2016

Top