Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikre fødevarer og sikkert foder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sikre fødevarer og sikkert foder

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 178/2002 — generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed

RESUMÉ

Forordningen har til formål at garantere kvaliteten af fødevarer, uanset om de er til konsum eller foder.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den styrker reglerne for sikkerhed i fødevarer og foder i EU. Den opretter også Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), der yder bistand i forbindelse med videnskabelig kontrol og vurdering af fødevarer og foder.

Forordningen finder ikke anvendelse på primær produktion til brug i private husholdninger eller på håndtering af fødevarer i hjemmet.

HOVEDPUNKTER

Fødevarer, der er sundhedsskadelige eller uegnede til konsum, må ikke sælges. Der tages hensyn til følgende faktorer:

de almindelige betingelser for forbrugernes anvendelse af fødevarer

de oplysninger, der er meddelt forbrugeren

indvirkningen på sundheden, på kort og lang sigt

kumulative toksiske indvirkninger

forbrugergrupper, der er særligt sundhedssensitive, f.eks. børn.

Hvis farlige fødevarer eller farligt foder er en del af et parti, antages det, at hele partiet er farligt.

Fødevarelovgivning finder anvendelse på alle led i fødevarekædenskal, fra produktion, tilvirkning, transport og distribution til levering. Fødevarevirksomhederskal navnlig:

garantere sporbarheden for fødevarer, foder og dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, i alle produktions- og distributionsled

straks trække fødevarer eller foder tilbage fra markedet eller tilbagekalde produkter, der allerede er leveret, hvis de anses for at være sundhedsfarlige

underrette de relevante myndigheder, og forbrugere, hvor det er nødvendigt.

Autoriteten yder videnskabelig og teknisk bistand til Europa-Kommissionen og EU-landene på alle områder, der omfatter fødevaresikkerhed. Den er også ansvarlig for at koordinere risikovurderinger, konstatere nye risici og rådgive om krisestyring.

Hvis en risiko konstateres efter en analyse af sundhedsfaren, kan EU-landene og Europa-Kommissionen vedtage midlertidige forsigtighedsforanstaltninger, som er i overensstemmelse med et højt sundhedsbeskyttelsesniveau.

Det hurtige varslingssystem (RASFF), der omfatter EU-landene, Kommissionen og autoriteten, muliggør informationsudveksling vedrørende:

foranstaltninger, som har til formål at begrænse markedsføringen af fødevarer eller at tilbagekalde fødevarer

tiltag, som har til formål at regulere brug af fødevarer

afvisning af et importeret parti fødevarer.

Oplysningerne skal også gøres tilgængelige for den brede offentlighed, når det er relevant.

Hvis fødevarer eller foder udgør en alvorlig eller ukontrollerbar risiko for sundheden eller miljøet, kan Kommissionens nødbeskyttelsesforanstaltninger omfatte suspension af handel med eller import af produktet. EU-landene kan træffe lignende foranstaltninger, hvis Kommissionen ikke træffer nogen.

Sammen med autoriteten og EU-landene skal Kommissionen udarbejde en generel krisestyringsplan, der skal dække situationer, hvor standardbeskyttelsesforanstaltningerne ikke er tilstrækkelige. Hvis et sådant tilfælde konstateres, skal Kommissionen straks oprette en kriseenhed, der skal identificere muligheder for at beskytte menneskers sundhed.

EU har også det mål at beskytte forbrugerne mod uredelige eller vildledende handlemåder i handelen med fødevarer, såsom fødevareforfalskning, samt at give forbrugerne et grundlag for at træffe informerede valg om fødevarer.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 21. februar 2002.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1-24)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 178/2002 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 2230/2004 af 23. december 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 for så vidt angår netværkssamarbejde mellem organisationer, der beskæftiger sig med områder, som hører under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets kommissorium (EUT L 379 af 24.12.2004, s. 64-67)

Kommissionens beslutning 2004/478/EF af 29. april 2004 om vedtagelse af en generel plan for krisestyring på fødevare- og foderområdet (EUT L 212 af 12.6.2004, s. 60-68)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (EUT L 226 af 25.6.2004, s. 83-127). Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 25.11.2015

Top