Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
International handel med farlige kemikalier

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

International handel med farlige kemikalier

RESUMÉ AF:

Rådets afgørelse 2006/730/EF — proceduren for forudgående informeret samtykke ved handel med visse farlige kemikalier

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE AFGØRELSE?

Den sikrer EU’s godkendelse af og deltagelse i Rotterdam-konventionen, efter at Den Europæiske Unions Domstol havde annulleret den oprindelige afgørelse baseret på en retlig omstændighed. Konventionen sikrer en procedure for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel.

HOVEDPUNKTER

Konventionen

regulerer import og eksport af ca. 47 farlige kemikalier og pesticider

kræver importørens forudgående samtykke for alle kemikalier på listen, før de må eksporteres

fastlægger procedurer for informationsudveksling om afgørelser, der træffes af importlande

kræver, at alle, der underskriver konventionen, udpeger en national myndighed, som skal sikre den fulde gennemførelse

spørger hver underskriver, om de er parate til at acceptere import af de kemikalier og pesticider, der er opført på listen, eller ikke

kræver, at de eksporterende parter sikrer, at de anførte kemikalier ikke eksporteres, hvis importlandet ikke har givet sin formelle godkendelse

beder parter, der har forbudt et kemikalie eller underkastet det strenge restriktioner, om at anmelde afgørelsen til konventionens sekretariat

tilvejebringer udveksling af videnskabelige, tekniske, økonomiske og juridiske oplysninger om de omfattede kemikalier samt mulighed for teknisk bistand til udviklingslande om regulering af kemikalier

tillader en underskriver at trække sig fra konventionen ét år efter modtagelse af en meddelelse om dette.

Konventionen dækker ikke narkotika, radioaktivt materiale, affald, kemiske våben, fødevarer og tilsætningsstoffer, genmodificerede organismer eller kemikalier, der eksporteres i forskningsøjemed.

BAGGRUND

Den 10. januar 2006 afsagde Domstolen dom i sag C-94/03. Europa-Kommissionen havde anlagt sag mod Rådet og bad Domstolen om at annullere Rådets afgørelse 2003/106/EF, som havde godkendt Rotterdam-konventionen på Den Europæiske Unions vegne.

Kommissionen mente, at afgørelsen skulle baseres udelukkende på den artikel i Traktaten, der omhandlede den fælles handelspolitik (på daværende tidspunkt var det artikel 133 i Amsterdamtraktaten), og ikke på den anvendte artikel (artikel 175 i samme traktat — som omhandlede miljøpolitik).

Domstolen afsagde dom om, at begge artikler var nødvendige som juridisk grundlag, og annullerede Rådets oprindelige afgørelse. Den nye afgørelse, som trådte i kraft på den dato, hvor dens forgænger blev vedtaget, sikrer, at der ikke er et juridisk tomrum.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2006/730/EF af 25. september 2006 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Rotterdam-konventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel (EUT L 299 af 28.10.2006, s. 23-25)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 60-106)

Efterfølgende ændringer til forordning (EU) nr. 649/2012 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 05.10.2015

Top