Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Licensordning for import af træ til EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Licensordning for import af træ til EU

RESUMÉ AF:

Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 om oprettelse af FLEGT-licensordningen for import af træ

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

FLEGT-forordningen (retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet) fastlægger en licensordning, som sikrer, at træ, der importeres til EU, er fældet lovligt.

Den supplerer forordning (EU) nr. 995/2010, som sigter mod at bekæmpe ulovlig skovhugst.

HOVEDPUNKTER

Denne forordning finder anvendelse på import af de træprodukter, der er anført i bilag II og III fra de partnerlande, der er anført i bilag I.

Medlemskab af FLEGT-licensordningen foregår via frivillige partnerskabsaftaler med træproducerende lande, som ønsker at indgå sådanne aftaler. De enkelte partnerskabsaftaler specificerer den aftalte plan og forpligtelserne.

Eksporterende lande, som indgår en frivillig partnerskabsaftale, skal udvikle et system til at kontrollere deres træprodukters lovlighed.

Alle forsendelser af træ fra lande, der har indgået en frivillig partnerskabsaftale, skal ledsages af en FLEGT-licens, som certificerer overensstemmelse med kravene i FLEGT-licensordningen. Forsendelser af træ kan ikke komme ind på EU-markedet uden en FLEGT-licens.

Hvis der er tvivl om gyldigheden af en FLEGT-licens ved en EU-grænse, skal de kompetente myndigheder anmode om yderligere kontrol fra den myndighed, der har udstedt licensen (omkostningerne til kontrollen afholdes af importøren, medmindre det pågældende EU-land bestemmer andet). Toldmyndighederne kan suspendere frigivelsen af træ, hvis de har grund til at tro, at FLEGT-licensen ikke er gyldig.

EU-landene skal fastlægge sanktioner i tilfælde af overtrædelse af denne forordning.

Hvert år skal EU-landene før den 30. april fremlægge en rapport til Europa-Kommissionen, som angiver:

mængderne af træprodukter, der er importeret til det pågældende lands område under FLEGT-licensordningen

antallet af licenser, der er modtaget

antallet af sager og mængderne af træ og træprodukter, der er importeret uden en FLEGT-licens (dvs. forbudte importer).

Forordning (EU) nr. 657/2014 ændrede forordning (EF) nr. 2173/2005 for så vidt angår Europa-Kommissionens delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 30. december 2005.

BAGGRUND

FLEGT-godkendelsessystemet blev første gang foreslået i 2003 i handlingsplanen om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet, som sigtede mod at bekæmpe ulovlig skovhugst og forbedre udbud og efterspørgsel af lovligt træ. Den var hovedsageligt rettet mod skovrige områder i Centralafrika, Rusland, Sydøstasien og dele af Sydamerika.

Der er flere oplysninger på Europa-Kommissionens websted om skove.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af 20. december 2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab (EUT L 347 af 30.12.2005, s. 1-6)

Efterfølgende ændringer til forordning (EF) nr. 2173/2005 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (EUT L 295 af 12.11.2010, s. 23-34)

seneste ajourføring 10.11.2015

Top