Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Beskyttelse af vilde fugle

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Beskyttelse af vilde fugle

For mange arter af trækfugle og hjemmehørende vilde fugle i Europa er bestanden i tilbagegang. Den Europæiske Union (EU) har indført politikker for at vende denne udvikling gennem forbud mod visse aktiviteter og indføring af foranstaltninger til beskyttelse og forvaltning af levesteder.

REFERENCER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7-25)

Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EFT L 103, 25.4.1979, s. 1-18)

RESUMÉ

For mange arter af trækfugle og hjemmehørende vilde fugle i Europa er bestanden i tilbagegang. Den Europæiske Union (EU) har indført politikker for at vende denne udvikling gennem forbud mod visse aktiviteter og indføring af foranstaltninger til beskyttelse og forvaltning af levesteder.

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det søger at beskytte alle vilde fugle i EU ved at opstille regler for deres beskyttelse, forvaltning og kontrol. Det omfatter fugle samt deres æg, reder og levesteder.

HOVEDPUNKTER

EU-landene skal iværksætte handlinger for at opretholde eller genskabe bestandene af truede arter til et niveau, der er i overensstemmelse med økologiske, videnskabelige og kulturelle krav, og samtidig tilgodese økonomiske og rekreative hensyn.

De skal træffe foranstaltninger for at beskytte, opretholde eller genskabe tilstrækkeligt forskelligartede og vidtstrakte levesteder* for alle fuglearter. Sådanne foranstaltninger omfatter hovedsageligt:

 • oprettelse af beskyttede områder
 • vedligeholdelse og forvaltning af levesteder både i og uden for de beskyttede områder
 • genskabelse af ødelagte biotoper* og oprettelse af nye.

For visse arter, som er anført i bilag I, træffes der særlige foranstaltninger med hensyn til deres levesteder for at sikre, at de kan overleve. Det omfatter arter, som:

 • trues af udslettelse
 • er følsomme over for ændringer af deres levesteder
 • anses for sjældne, fordi bestanden er ringe eller den lokale udbredelse begrænset
 • kræver speciel opmærksomhed på grund af deres levesteders særlige beskaffenhed.

EU-landene skal skabe særligt beskyttede områder til truede arter og trækfugle, hvor forholdene er gunstige for, at de kan overleve, som befinder sig i fuglenes naturlige udbredelsesområder (dvs. der, hvor de er naturligt forekommende). Der skal være særlig opmærksomhed på vådområder. De særligt beskyttede områder er en del af Natura 2000-nettet af beskyttede økologiske områder.

Dette direktiv fastlægger også generel beskyttelse af alle arter af vilde fugle i EU. Særligt er følgende forbudt:

 • forsætlig ødelæggelse eller indfangning af vilde fugle
 • beskadigelse af reder
 • indsamling eller opbevaring af æg
 • forsætlig forstyrrelse, som bringer beskyttelsen i fare
 • handel med eller besiddelse af levende eller døde fugle, som det ikke er tilladt at jage.

EU-landene skal fremme forskning med henblik på forvaltning, beskyttelse og forsvarlig udnyttelse (f.eks. at sikre, at jagt begrænses til at holde artens bestand på et tilfredsstillende niveau) af vilde fugle i Europa.

Der kan drives jagt på visse arter, hvor bestandens størrelse tillader det, hvis bestemte principper overholdes:

 • Jagtens omfang må ikke være så stort, at bestanden ikke kan opretholdes på et tilfredsstillende niveau.
 • Arterne må ikke jages i yngletiden.
 • Trækfugle må ikke jages, når de er på vej tilbage til deres ynglepladser.
 • Massedrab eller ikkeselektivt drab er forbudt.

BAGGRUND

I 2015 udsendte Europa-Kommissionen for anden gang en rapport om status for beskyttelse i henhold til EU’s fugledirektiv, hvor der blev foretaget en sammenlignende vurdering. I henhold til rapporten og en tilsvarende rapport under habitatdirektivet er kendskabet til status for og udvikling af beskyttede arter og levesteder blevet forbedret. Visse arter og levesteder viser tegn på bedring, og der er tydelige tegn på, at Natura 2000-nettet spiller en stor rolle i forbindelse med stabilisering af levesteder og arter, særligt hvor der er blevet gennemført et passende antal foranstaltninger.

For yderligere oplysninger henvises til natur og biodiversitet på Europa-Kommissionens websted.

VIGTIGE BEGREBER

* Levested: et naturområde eller en type miljø, hvor en bestemt slags dyr eller plante normalt forekommer.

* Biotop: et område med ensartede miljømæssige betingelser, som udgør et levested for en bestemt blanding af dyr og planter.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Lovgivningen blev oprindeligt vedtaget i 1979 (Rådets direktiv 79/409/EØF) og skulle implementeres i EU-landenes lovgivning inden den 7. april 1981. Direktiv 79/409/EØF blev erstattet med en kodificeret udgave (direktiv 2009/147/EF) i 2009.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Rapport om bevaringsstatus og udviklingstendenser for naturtyper og arter, der er omfattet af fugledirektivet og habitatdirektivet i perioden 2007-2012 i medfør af habitatdirektivets artikel 17 og fugledirektivets artikel 12 (COM(2015) 219 final af 20.5.2015)

seneste ajourføring 24.09.2015

Top