Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pesticider i EU — sikring af bæredygtig anvendelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pesticider i EU — sikring af bæredygtig anvendelse

RESUMÉ AF:

Direktiv 2009/128/EF — EU’s indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det fastlægger regler for bæredygtig anvendelse af pesticider ved at reducere deres risici for menneskers sundhed og miljøet.
 • Det tilskynder til brug af integreret bekæmpelse af skadegørere og andre teknikker som f.eks. ikkekemiske alternativer.

HOVEDPUNKTER

 • EU-landene skal:
  • vedtage nationale planer, som fastlægger mål, målsætninger, foranstaltninger og frister for mindskelse af sundheds- og miljørisici som følge af brug af pesticider
  • sikre, at professionelle brugere, distributører og rådgivere får fyldestgørende uddannelse
  • informere den brede offentlighed og fremme oplysningskampagner om de potentielle risici fra pesticider
  • kræve regelmæssig teknisk inspektion af pesticidudbringningsudstyr (mindst én gang inden 2016 og derefter hvert femte år indtil 2020 og hvert tredje år derefter)
  • forbyde flysprøjtning
  • beskytte vand, særligt drikkevand, mod virkningerne af pesticider
  • sikre, at brugen af pesticider i visse områder som f.eks. offentlige parker, legepladser, sportspladser eller i nærheden af sundhedsfaciliteter reduceres eller forbydes
  • kræve, at professionelle brugere følger sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering og opbevaring af pesticider samt behandling af emballage og rester
  • træffe alle nødvendige foranstaltninger til at fremme bekæmpelsen af skadegørere med lav pesticidanvendelse.
 • Lovgivningen forhindrer ikke EU-landene i at begrænse eller forbyde brugen af pesticider under visse omstændigheder eller i visse områder.
 • Senest den 14. december 2012 skulle EU-landene meddele Europa-Kommissionen og de andre EU-lande deres nationale planer.
 • Senest den 14. december 2014 skulle Kommissionen forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om de nationale planer.
 • Senest den 14. december 2018 skal Kommissionen forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om, hvor langt EU-landene er nået i gennemførelsen af deres nationale målsætninger.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 25. november 2009. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivning inden den 14. december 2011.

BAGGRUND

Bæredygtig anvendelse af pesticider.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 71-86)

Efterfølgende ændringer af direktiv 2009/128/EF er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 11.04.2016

Top