Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bedre miljøpræstationer: fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bedre miljøpræstationer: fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS)

Den Europæiske Unions (EU) fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) har til formål at tilskynde virksomheder og andre organisationer til løbende at forbedre deres miljøpræstationer. Den er åben for enhver organisation inden for eller uden for EU, omfatter alle økonomiske sektorer og servicesektorer og er gældende i hele verden.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 761/2001 og Kommissionens beslutning 2001/681/EF og 2006/193/EF.

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den iværksætter den frivillige EMAS. Det er et miljøforvaltningsværktøj af høj kvalitet for brugere til evaluering, rapportering og forbedring af deres miljøpræstationer.

HOVEDPUNKTER

For at blive EMAS-registreret skal organisationen:

  • foretage en kortlægning af miljøforholdene vedrørende dens aktiviteter, produkter og tjenesteydelser
  • vedtage en miljøpolitik, der omfatter en forpligtelse til overholdelse af alle relevante lovmæssige krav og til at opnå løbende forbedring
  • udvikle et program med oplysninger om specifikke miljømålsætninger og -mål
  • oprette et effektivt ledelsessystem for at opfylde dens miljøpolitik og sikre løbende forbedringer
  • udføre en miljørevision, der vurderer det indførte ledelsessystem og overordnede overensstemmelser med dens politik og program
  • tilvejebringe en miljøredegørelse af dens præstation i forhold til målene og fremtidige skridt.

Miljøkortlægningen, ledelsessystemet, revisionsproceduren og redegørelsen skal godkendes af en akkrediteret miljøverifikator.

Den godkendte redegørelse registreres og gøres offentligt tilgængelig.

En organisation, der opfylder alle trin, må bruge EMAS-logoet i dens brevhoveder, produkter, aktiviteter og tjenesteydelser for at vise sin vilje til at forbedre sine miljøpræstationer.

BAGGRUND

EMAS hjælper registrerede organisationer med at opnå en bedre miljøpræstation, omkostningsbesparelser og et positivt omdømme hos offentligheden. I midten af 2015 var der mere end 4 000 registrerede organisationer, og omkring 7 500 områder var EMAS-registrerede i hele verden. De omfatter multinationale selskaber, mindre virksomheder og offentlige myndigheder.

Europa-Kommissionen anvender EMAS til at mindske dens egne aktiviteters miljøvirkninger, navnligt ved at anvende naturressourcer mere effektivt, mindske CO2-emissioner, forebygge, genanvende og genbruge affald, anvende grønne offentlige udbud og fremme bæredygtig mobilitet.

Se EMAS på Europa-Kommissionens websted for yderligere oplysninger.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1221/2009

11.1.2010

-

EUT L 342 af 22.12.2009, s. 1-45

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 517/2013

1.7.2013

-

EUT L 158, 10.6.2013, s. 1-71

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens afgørelse 2013/131/EU af 4. marts 2013 om udarbejdelse af brugervejledningen, der beskriver de skridt, det er nødvendigt at tage for at deltage i EMAS under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (EUT L 76 af 19.3.2013, s. 1-39).

seneste ajourføring 19.06.2015

Top