Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Stoffer, der nedbryder ozonlaget

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Stoffer, der nedbryder ozonlaget

For at beskytte menneskers sundhed og miljøet udfaser EU stoffer, der nedbryder ozonlaget. Med henblik på at opnå dette har EU forbudt produktion og salg af de farligste stoffer såsom chlorfluorcarboner (CFC) og fastlagt procedurer for andre.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger reglerne for produktion, import, eksport, salg, brug, genvinding, genanvendelse, regenerering og destruktion af stoffer, der nedbryder ozonlaget. Den indeholder oplysninger om rapporteringskrav og foranstaltninger for produkter og udstyr, som anvender disse stoffer. Der er foretaget mindre ændringer af forordningen 3 gange.

VIGTIGSTE PUNKTER

  • Som hovedregel er det forbudt at producere og sælge kontrollerede stoffer såsom haloner (til brandslukning), methylbromid (til skadedyrsbekæmpelse) og hydrochlorfluorcarboner (som anvendes i køleskabe og luftkonditioneringsanlæg), for hvilke fremstilling eller anvendelse er reguleret.
  • Visse undtagelser er tilladt med meget tydelige betingelser: hvis de anvendes som råvarer, proceshjælpestoffer eller til laboratorie- eller analyseformål.
  • Brug af methylbromid har været forbudt siden marts 2010 undtagen under karantæne i nødsituationer med henblik på at forebygge spredning af sygdomme eller skadedyr. Kommissionen giver en midlertidig tilladelse i hvert tilfælde.
  • Brandslukningssystemer og brandslukkere, der indeholder haloner, kan anvendes under visse omstændigheder. Der findes stadig flere alternative stoffer, og forordning 744/2010 indeholder detaljerede oplysninger om udløbsdatoer. Disse spænder fra 2013-2040 afhængigt af brugen af halon.
  • Import og eksport af kontrollerede stoffer og produkter, som indeholder disse, er grundlæggende forbudt. I de tilfælde, hvor det er tilladt, er der et licenssystem. I 2013 gjorde Kommissionen dette mere fleksibelt, hvad angår brug af haloner i flyvemaskiner.
  • Der skal forefindes genvindingsanlæg med henblik på at ødelægge, genanvende eller regenerere kontrollerede stoffer, som anvendes i køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeanlæg, brandslukkere og brandsikringssystemer samt udstyr, der indeholder opløsningsmidler.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

1. januar 2010.

VIGTIGE BEGREBER

Råvare: ethvert kontrolleret stof eller nyt stof, der omdannes kemisk i en proces, hvor stoffets oprindelige sammensætning ændres fuldstændigt, og hvis emissioner er ubetydelige.

Proceshjælpestoffer: kontrollerede stoffer anvendt som kemiske proceshjælpestoffer til de i bilag III opførte anvendelser.

For yderligere oplysninger henvises til Europa-Kommissionens websted for Generaldirektoratet for klima.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1005/2009

20.11.2009

Ikke relevant; forordningen finder direkte anvendelse. EU-landene er dog forpligtet til at definere minimumskrav for personalets kvalifikationer (1.1.2010) samt at fastlægge regler om sanktioner (30. juni 2011).

EUT L 286 af 31.10.2009, s. 1-30

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens forordning (EU) nr. 744/2010

8.9.2010

-

EUT L 218 af 19.8.2010, s. 2-8.

Kommissionens forordning (EU) nr. 1087/2013

25.11.2013

-

EUT L 293 af 5.11.2013, s. 28-28.

Kommissionens forordning (EU) nr. 1088/2013

25.11.2013

-

EUT L 293 af 5.11.2013, s. 29-30

Efterfølgende ændringer af og rettelser til forordning (EF) nr. 1005/2009 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 02.04.2015

Top