Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bekæmpelse af ulovlig skovhugst

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bekæmpelse af ulovlig skovhugst

Ulovlig skovhugst* er et globalt problem med alvorlig økonomisk, miljømæssig og social virkning. Til bekæmpelse af denne trussel vedtog Den Europæiske Union (EU) en retsakt.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning.

RESUMÉ

Ulovlig skovhugst* er et globalt problem med alvorlig økonomisk, miljømæssig og social virkning. Til bekæmpelse af denne trussel vedtog Den Europæiske Union (EU) en retsakt.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den forbyder, at ulovligt fældet træ bringes i omsætning på EU’s marked, og den fastsætter de forudgående betingelser for markedsføring af træ og træprodukter i EU.

HOVEDPUNKTER

  • Forordningen kræver, at virksomheder, der bringer træprodukter i omsætning på EU’s marked for første gang skal udvise fornøden omhu (»due diligence«*) for at sikre, at de leverer produkter fremstillet af lovligt fældet træ. Til det formål skal virksomhederne benytte en due diligence-ordning.
  • Virksomhederne kan indføre deres egen due diligence-ordning eller benytte én, der er oprettet af et overvågningsorgan.
  • Overvågningsorganer skal anerkendes som sådan af Europa-Kommissionen. Deres rolle er at bistå virksomhederne i at overholde kravene i forordningen.
  • For at gøre det nemmere at spore træprodukterne skal alle forhandlere, der køber og sælger træ på markedet, føre registre over deres leverandører og kunder.
  • Forordningen, der finder anvendelse på både EU-fældet og -importeret træ, dækker en lang række træprodukter, der fremgår af bilaget, og som er i overensstemmelse med EU-toldkodeksen.
  • Forordningen betragter træ/træprodukter som værende lovligt fældet, hvis de har en FLEGT-licens: retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet CITES
  • Proceduren for disse overvågningsorganers anerkendelse og tilbagetrækning af anerkendelse er beskrevet nærmere i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 363/2012, og der er detaljerede regler om due diligence-ordningen i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 607/2012.

BAGGRUND

Ulovlig skovhugst er et omfattende miljømæssigt, økonomisk og socialt problem, der bidrager til klimaændringer, tab af biodiversitet, tabt fortjeneste, konflikter (nogle gange væbnede) over jord og ressourcer samt korruption.

For yderligere oplysninger henvises til Europa-Kommissionens websted om ulovlig skovhugst.

VIGTIGE BEGREBER

* Ulovlig skovhugst: fældning af træ i strid med lovgivningen i hugstlandet.

* Due diligence: en risikostyringsøvelse, der går ud på at minimere risikoen for, at ulovligt fældet træ (eller produkter, der indeholder det) udbydes til salg på EU’s marked.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 995/2010

2.12.2010

-

EUT L 295 af 12.11.2010, s. 23-34

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 363/2012 af 23. februar 2012 om procedureregler for anerkendelse og inddragelse af anerkendelse af overvågningsorganer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (Den Europæiske Unions Tidende L 115 af 27.4.2012, s. 12-16).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 607/2012 af 6. juli 2012 om de nærmere regler for due diligence-ordningen samt hyppigheden og arten af det tilsyn med overvågningsorganer, der skal føres i henhold til Rådets og Europa-Parlamentets forordning (EU) nr. 995/2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (Den Europæiske Unions Tidende L 177 af 7.7.2012, s. 16-18).

Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af 20. december 2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab (Den Europæiske Unions Tidende L 347 af 30.12.2005, s. 1-6).

Rådets forordning (EF) nr. 1024/2008 af 17. oktober 2008 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab (Den Europæiske Unions Tidende L 277 af 18.10.2008, s. 23-29).

seneste ajourføring 13.05.2015

Top