Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-strategi for Østersøområdet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-strategi for Østersøområdet

Formålet med meddelelsen er at foreslå en overordnet EU-strategi for Østersøområdet. Strategien søger at styrke samarbejdet i dette område som svar på de fælles udfordringer, som området står over for, og fremme en økologisk ansvarlig økonomisk udvikling.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - om EU-strategien for Østersøområdet (KOM(2009) 248 endelig af 10. juni 2009).

RESUMÉ

HVAD ER MÅLET MED DENNE MEDDELELSE?

Formålet med meddelelsen er at foreslå en overordnet EU-strategi for Østersøområdet. Strategien søger at styrke samarbejdet i dette område som svar på de fælles udfordringer, som området står over for, og fremme en økologisk ansvarlig økonomisk udvikling.

NØGLEELEMENTER

Strategien dækker de lande i Den Europæiske Union (EU), der grænser op til Østersøen (Danmark, Estland, Finland, Letland, Litauen, Polen, Sverige og Tyskland,).

Den fokuserer på tre primære mål:

1.

Bevaring af havet: Dette mål vedrører Østersøens sårbarhed over for eutrofiering (dvs. tilstedeværelsen af overskydende næringsstoffer i vandet, der skaber en eksplosiv vækst af alger), forurening og overfiskeri for eksempel, hvilket skaber et ekstra stort behov for samarbejde inden for området. Dette mål handler også om at opnå en god miljømæssig status og biologisk mangfoldighed i havet og om at gøre Østersøområdet til en model for miljøforsvarlig skibsfart.

2.

Tilslutning af området ved at gøre energi- og transportsystemerne i områdets lande mere indbyrdes forbundet, herunder de fjerneste områder (det nordlige Finland og Sverige). Det kan også handle om konkrete partnerskaber til bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet, såsom menneskehandel osv.

3.

Øget velstand ved at fjerne hindringer for det indre marked i Østersøområdet, udvikle den grundlæggende økonomi, kultur og turisme og opfordre til innovation med det fælles forsknings- og udviklingsprogram for Østersøen (BONUS).

Makroregional tilgang

Disse tre målsætninger er opdelt i en række foranstaltninger, der er implementeret i politikområder i form af makroregionale foranstaltninger. Disse foranstaltninger er med til at besvare de fælles udfordringer i et område (muliggøre et bæredygtigt miljø, styrke områdets velstand, øge tilgængeligheden og tiltrækningskraften samt sikkerheden).

De gennemførte foranstaltninger har derfor en indvirkning på hele området, ud over grænserne af de berørte lande.

De kan udmøntes som:

flagskibsforanstaltninger udviklet til for eksempel at fremme miljøforsvarlige skibsfartsmetoder eller støtte SMV-vækst

fælles initiativer, der involverer flere lande i et område for at opfordre til netværkssamarbejde og indbyrdes forbindelser.

Interventionsmetoder

De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI) for 2014-2020 er strategiens primære finansieringskilder. Foranstaltninger og projekter under strategien og dens handlingsplan kan dog finansieres med mange andre finansieringskilder (Horisont 2020, BONUS-programmet, LIFE-programmet, uddannelses- og kulturprogrammer, Interregprogrammet for Østersøområdet osv.) samt nationale, regionale og private kilder.

Foranstaltninger og projekter i sektorerne inden for transport, energi samt information og kommunikationsteknologi (KT) kan også være berettigede til støtte under Connecting Europe-faciliteten (CEF). Nogle større projekter kan desuden drage fordel af støtte fra internationale finansielle institutioner, såsom Den Europæiske Investeringsbank og Den Nordiske Investeringsbank.

Forvaltning

På grund af dens makroregionale anvendelsesområde opfordrer strategien til, at alle interessenter involveres: aktører fra det civile samfund samt regionale, nationale og europæiske myndigheder.

BAGGRUND

Kommissionen foreslog i 2009 en indledende strategi, der blev vedtaget i 2012 for at imødekomme de fælles makroregionale udfordringer, som Østersøområdet stod over for. Strategiens reviderede handlingsplan blev fremlagt i juni 2015.

For yderligere oplysninger henvises til EU-strategien for Østersøområdets websted, der indeholder oplysninger om handlingsplanen 2015.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 862/2010/EU af 22. september 2010 om Unionens deltagelse i et fælles forsknings- og udviklingsprogram for Østersøen (BONUS), der iværksættes af flere medlemsstater (EUT L 256 af 30.9.2010, s. 1-14).

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - om gennemførelsen af EU-strategien for Østersøområdet (KOM(2011) 381 endelig af 22. juni 2011).

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - om EU-strategien for Østersøområdet (COM(2012) 128 final af 23. marts 2012).

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - om merværdien af makroregionale strategier (COM(2013) 468 final af 27. juni 2013).

Seneste ajourføring: 07.06.2015

Top