Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-lovgivning mod miljøkriminalitet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-lovgivning mod miljøkriminalitet

RESUMÉ AF:

Direktiv 2008/99/EF — strafferetlig beskyttelse af miljøet

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det definerer et antal alvorlige strafbare handlinger, som er skadelige for miljøet.

Det kræver, at EU-landene skal indføre sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning for disse typer af strafbare handlinger, hvis de begås forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

HOVEDPUNKTER

Ulovlig (*) opførsel med skadelig indflydelse på menneskers sundhed og/eller miljøet, som er underlagt sanktioner, omfatter:

udledning, emission eller tilførsel af farlige materialer til luft, jord eller vand

indsamling, transport, nyttiggørelse eller bortskaffelse af farligt affald

overførsel af betydelige mængder affald

drift af et fabriksanlæg, hvor der udføres farlige aktiviteter, eller hvor der oplagres farlige stoffer (f.eks. fabrikker, hvor der produceres maling eller kemikalier)

fremstilling, forarbejdning, opbevaring, anvendelse, transport, import, eksport eller bortskaffelse af nukleart materiale eller farlige radioaktive materialer

drab på, besiddelse af eller handel med betydelige mængder beskyttede dyre- og plantearter

beskadigelse af beskyttede levesteder

fremstilling, omsætning eller brug af stoffer, der nedbryder ozonlaget (f.eks. kemikalier i ildslukningsapparater eller rengøringsmidler).

Sanktioner

EU-landene skal sikre, at de strafbare handlinger eller den ulovlige opførsel, der er anført i dette direktiv, er underlagt sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning for enkeltpersoner (fysiske personer (*)).

Hvis der begås strafbare handlinger på vegne af en juridisk person (*) (som f.eks. en virksomhed) af en enkeltperson, som har en ledende stilling i den pågældende juridiske person, skal EU-landene sikre, at såvel enkeltpersonen som den juridiske person kan holdes ansvarlige.

Hvis en enkeltperson med beføjelse fra en juridisk person ikke har overholdt sine forpligtelser hvad angår overvågning eller kontrol, skal EU-landene sikre, at enkeltpersonen og den juridiske person kan holdes ansvarlige.

Afhængigt af retssystemet i de enkelte EU-lande kan juridiske personers ansvar være strafbart eller ikke.

Dette direktiv bygger på direktiv 2004/35/EF, som fastlægger regler for miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader.

Retsforfølgning for miljøkriminalitet er EU-landenes ansvar. Da der er forskel på retssystemerne i de forskellige EU-lande, kan lovovertrædere drage fordel af den manglende kommunikation mellem nationale myndigheder. Netværk af personer, der arbejder med miljø, som f.eks. EU-netværket til gennemførelse og håndhævelse af miljølovgivning (IMPEL), EU’s forum for miljødommere (EUFJE) og det europæiske netværk for miljøanklagere (ENPE), spiller en vigtig rolle med hensyn til at udveksle bedste praksis og udvikle metodikker for effektiv håndhævelse.

BAGGRUND

Miljøkriminalitet.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Ulovlig: I denne kontekst betyder det en overtrædelse af de EU-love eller nationale love, som implementerer EU-love, der henvises til i bilagene til direktiv 2008/99/EF.

(*) Fysisk person: et menneske.

(*) Juridisk person: en juridisk enhed (f.eks. en virksomhed eller en anden enhed, der har juridiske rettigheder og er underlagt forpligtelser) i henhold til national ret, med undtagelse af statslige, offentlige og internationale organisationer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet (EUT L 328 af 6.12.2008, s. 28-37).

seneste ajourføring 25.11.2015

Top