Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Miljøpolitisk årsberetning for 2007

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Miljøpolitisk årsberetning for 2007

Miljøpolitisk årsberetning 2007 opsummerer de politiske fremskridt, der er sket i Den Europæiske Union (EU) i løbet af 2007, og analyserer de fremtidige udfordringer.

RETSAKT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 2. juli 2008 ”Miljøpolitisk årsberetning for 2007” [KOM(2008) 409 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Kommissionen understreger, at der i 2007 blev taget flere afgørende skridt på det miljøpolitiske område i EU, og fremhæver særligt Europarådets godkendelse af en pakke om energi og klimaændringer. Kommissionen har omsat Europarådets tilsagn til konkrete foranstaltninger ved i januar 2008 at vedtage ”Pakken om klimaindsats og vedvarende energi”, som omfatter forslag til forbedring af ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner, medlemslandenes deltagelse i tiltag til reduktion af drivhusgasudledning fra kilder, der ikke er omfattet af emissionshandelsordningen, fremme af vedvarende energi og til kulstofopsamling og opbevaring. Kommissionen har derudover udgivet nye bestemmelser om statsstøtte til miljøbeskyttelse.

På andre politikområder er hovedforpligtelserne fra det sjette miljøhandlingsprogram stort set alle blevet indfriet. Kommissionen har fremlagt syv temastrategier (luft, affaldsforebyggelse og -genanvendelse, havmiljø, jordbund, pesticider, naturressourcer og bymiljø). Forslag til ledsagelovgivning er vedtaget eller under behandling. Derudover er der vedtaget et nyt direktiv om industriemissioner. REACH forordningen og direktivet om miljøansvar samt forordningen om overførsel af farligt affald er trådt i kraft.

Finansieringsinstrumenter

Nye finansieringsinstrumenter på det miljøpolitiske områder er taget i brug i 2007. Det er blandt andet LIFE+, temaprogrammet om miljø og bæredygtig forvaltning af naturressourcer, herunder energi og finansieringsinstrumentet for civilbeskyttelse.

”Bedre regulering”

Kommissionen viderefører endvidere sit arbejde på at forenkle lovgivningen og maksimere dens effektivitet, særligt gennem offentliggørelsen af en grønbog om markedsbaserede instrumenter og retningslinjer til præcisering af normerne for overvågning og indberetning af drivhusgasemissioner.

Bedre integration af miljøhensyn på andre politikområder

Med hensyn til integration af miljøhensyn i de andre politikområder er der gjort fremskridt i 2007, særligt på transportområdet med ikrafttrædelsen af forordning om emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og 6) samt forslag til nye normer for CO2-emission fra nye biler, tunge erhvervskøretøjer samt normer for renere brændstofkvalitet. Der er også gjort fremskridt med hensyn til at integrere miljøhensynet i landbrugspolitik, samhørighedspolitik, udviklingspolitik, sundhedspolitik, industripolitik samt inden for forskning og handel.

Internationalt

På internationalt plan blev 2007 især præget af beslutningen på Bali om at arbejde intenst på at nå frem til en overordnet global aftale om en effektiv indsats efter 2012. Den 14. partskonference i konventionen om international handel med udryddelsestruede arter nåede til enighed om et moratorium for elfenbenssalg. Og endelig indledte Kommissionen forhandlinger med Indonesien, Ghana og Cameroun om skovbrugsområdet.

De vigtigste udfordringer i 2008 og fremover

Kommissionen understreger, at på trods af fremskridtene i 2007 må vi ikke slække på vores anstrengelser, da mange udfordringer stadig venter. Kommissionen peger på nødvendigheden af at stramme op om medlemsstaternes gennemførelse af miljøpolitikken, som ofte er langsom eller ufuldstændig. På den baggrund ønsker Kommissionen at intensivere støtten til gennemførelsen i medlemslandene via bedre informationsudveksling, vejledning og uddannelse.

I 2008 vil Kommissionen fremlægge en handlingsplan for bæredygtighed inden for forbrug og produktion, en revision af EU-ordningen for miljøstyring og miljørevision (EMAS) og miljømærkeordningerne og en hvidbog om tilpasning til klimaændringerne.

Baggrund

Den miljøpolitiske årsberetning skal sikre opfølgningen på det sjette miljøhandlingsprogram. Den er ligeledes et bidrag til Lissabon-processen og EU’s strategi for bæredygtig udvikling.

Seneste ajourføring: 09.10.2008

Top