Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EF-miljømærke (forslag)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

EF-miljømærke (forslag)

Formålet med EF’s miljømærke er at fremme produktion og forbrug af miljøvenlige produkter og tjenester, som belaster miljøet i mindre grad end andre produkter og tjenester af samme kategori.

DOKUMENT

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 16. juli 2008 om Fællesskabets miljømærkeordning [KOM(2008) 401 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Formålet med dette forslag til forordning er at ændre Fællesskabets miljømærkeordning for at gøre den mere effektiv, forbedre planlægningen og forenkle anvendelsen. Det overordnede formål er at tilskynde til bæredygtighed inden for fremstilling og forbrug af produkter og inden for udførelse og brug af tjenesteydelser ved at fastsætte referenceværdier for produkters og tjenesteydelsers gode miljøpræstationer på basis af markedets mest miljøvenlige produkter og tjenesteydelser.

Revisionen har endvidere som formål at:

  • udbrede kendskabet til miljømærket i EU og i resten af verden,
  • øge antallet af varekategorier omfattet af miljømærket (fra 23 i øjeblikket til 40-50 inden 2015), navnlig produktgrupper med betydelig miljøbelastning,
  • sikre mange flere miljømærkede produkter på hylderne, som forbrugerne kan vælge (med 10% markedsandel i de produktgrupper, der er omfattet af miljømærket),
  • afstemme miljømærket med andre mærker både på europæisk og globalt plan,
  • at forenkle kriteriedokumenterne, så de bliver lettere at anvende til offentlige indkøb,
  • skabe et miljømærke, som virksomhederne kan opnå med begrænsede udgifter og bestræbelser og samtidig opretholde miljømærkets troværdig hos forbrugere og miljøgrupper.

Ansvarlige organer

Hver medlemsstat udpeger det eller de neutrale og uafhængige organer, der har ansvaret for at udføre de opgaver, der er omhandlet i denne forordning. Kommissionen opretter Den Europæiske Unions Miljømærkenævn ("Miljømærkenævnet") og udpeger dets medlemmer bestående af repræsentanter for de ansvarlige organer udpeget i medlemsstaterne og repræsentanter for andre interesseparter. Kommissionen påser, at Miljømærkenævnet på en afbalanceret måde inddrager alle relevante interesseparter, der berøres af en given produktgruppe, f.eks. ansvarlige organer, producenter, detailforhandlere, importører, miljøgrupper og forbrugerorganisationer.

Miljømærkenævnet bidrager til udarbejdelsen og revisionen af miljømærkekriterierne og fører tilsyn med gennemførelsen af Fællesskabets miljømærkeordning. Det yder også Kommissionen rådgivning og assistance på disse områder og udsteder navnlig henstillinger om mindstekrav til miljøpræstationer *.

Miljømærkekriterier

Miljømærket kan tildeles varer og tjenesteydelser, der leveres til distribution, forbrug eller anvendelse på Fællesskabets marked, uanset om det er mod betaling eller gratis. Hvad angår fødevarer, gælder ordningen kun forarbejdede fødevarer og produkter fra fiskeri og akvakultur.

Miljømærkekriterierne er baseret på produkternes miljøpræstation. Miljøpræstationerne fastsættes på basis af markedets mest miljøvenlige produkter samt Fællesskabets strategiske målsætninger på miljøområdet.

Produkternes miljøpræstationer fastsættes på baggrund af de væsentligste miljøvirkninger i løbet af produktets livscyklus, navnlig virkningerne for klimaændringer, for natur og biodiversitet, energi- og ressourceforbrug, affaldsproduktion, emissioner til alle miljømedier, forurening gennem fysiske virkninger og anvendelse og udslip af farlige stoffer. Miljømærkekriterierne tager hensyn til de kriterier, der er opstillet for andre miljømærker, der måtte eksistere for den pågældende produktgruppe.

Kommissionen vedtager efter høring af Miljømærkenævnet foranstaltninger til fastsættelse af specifikke miljømærkekriterier for hver produktgruppe. Der opstilles krav til vurderingen af de specifikke produkters overensstemmelse med miljømærkekriterierne, og gyldighedsperioden for de anvendte kriterier fastsættes.

Forordningen introducerer en ny grafisk udformning af miljømærket beskrevet i Bilag II. Den grafiske udformning af miljømærket indeholder teksten ”Et godt valg for miljøet” samt eventuelt angivelse af tre af produktets vigtige miljøegenskaber, fastlagt af Kommissionen.

Registrering, markedsovervågning og tilsyn

Virksomheder, som ønsker at anvende miljømærket, skal være registreret hos et af de ansvarlige organer i den medlemsstat, hvor produktet har sin oprindelse, eller i en af de medlemsstater, hvor produktet skal markedsføres.

Det ansvarlige organ kan opkræve et gebyr på op til 200 EUR for behandling af registreringen. Kommissionen opretter et fælles register over registreringer meddelt af de nationale ansvarlige organer og sørger for, at registret er offentligt tilgængeligt.

De ansvarlige organer i medlemsstaterne foretager regelmæssigt kontrol af deres registreringer hos brugerne af Fællesskabets miljømærke. Hvis det ansvarlige organ finder, at en bruger ikke overholder de relevante produktgruppekriterier, eller registreringsproceduren ikke er overholdt, forbyder det brugen af miljømærket på de pågældende produkter.

Baggrund

Vigtigheden af miljømærkeordningen, som blev indført i 1992, understreges i strategien for en integreret produktpolitik og i det sjette miljøhandlingsprogram. I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1980/2000 om en revideret ordning for tildeling af et EF-miljømærke har Kommissionen revideret systemet i lyset af de hidtidige erfaringer. Dette forslag ophæver forordning (EF) nr. 1980/2000.

Retsaktens nøglebegreber

  • Miljøpræstationer: Resultatet af en producents forvaltning af de af produktets egenskaber, der forårsager miljøvirkninger.
  • Miljøvirkninger: Ændringer på miljøet, der helt eller delvis er forårsaget af et produkt i løbet af dets livscyklus.

Referencer

Forslag

Den Europæiske Unions Tidende

Procedure

KOM(2008) 401 final

-

COD 2008/0152

See also

Læs mere på Generaldirektoratet for Miljøs hjemmeside om miljømærket (EN) og i Det europæiske miljømærkekatalog.

Seneste ajourføring: 03.09.2008

Top